Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/6

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Rintamasotilaantien jalkakäytävän jatkamisesta liikuntapuistoon

HEL 2014-001043 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.1.2014 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami, toivomusponsi 2, Kvsto 15.1.2014 asia 11

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttamisesta (nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaavan valtuusto esittää selvitettäväksi, voidaanko Rintamasotilaantien jalkakäytävä jatkaa liikuntapuistoon saakka tulevan rakentamisen yhteydessä. Tällä hetkellä jalkakäytävä jatkuu
ainoastaan kadun puoleen väliin. Katua käyttävät mm. useat ala- ja yläkouluikäiset johtuen mm. Hiidenkivenkoulun ja bussipysäkkien läheisyydestä."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Esittelijä viittaa liitteenä olevaan  lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi uusien erillispientalotonttien rakentamisen Maatullinpuiston eteläreunalle. Lisäksi kaava mahdollistaa puistoalueitten ja ulkoilureittien uudistamisen, liikuntapuiston uudet pysäköinti- ja kenttäjärjestelyt, urheiluhallin rakentamisen sekä viljelypalsta-alueen toiminnan tehostamisen.

Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon jatkamista puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä olemassa olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Rintamasotilaantiellä on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Tapaninkyläntien ja Takalantien välillä. Takalantiestä pohjoiseen Rintamasotilaantie jatkuu katuna, jonka varrella on noin 25 asuntoa.
Takalantie on päättyvä katu, jonka päästä on jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon. Kaavamuutoksen yhteydessä kadulle ei osoiteta uutta asumista eikä kadun jatkamista, joten sen toiminta säilyy ennallaan. Katualueen leveys asemakaavassa on noin 11,5 metriä. Itse katu tullaan päällystämään ja kaventamaan 4,5 metriä leveäksi. Autojen pääsy liikuntapuistoon on estetty ajoesteellä.

Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää.
Jalkakäytävän rakentamista Rintamasotilaantielle Takalantiestä pohjoiseen ei tämän johdosta pidetä tarpeellisena.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami, toivomusponsi 2, Kvsto 15.1.2014 asia 11

2

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566