Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

Kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemien päätösten täytäntöönpanon täydentäminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.12.2014 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

10

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566