Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/2

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4

V 14.1.2015, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-015189 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Stella Qin uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita uuden jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi nuorisolautakuntaan Suvi-Tuuli Karin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aleksej Fedotoville vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Stella Qin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättä tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Aleksej Fedotov (SDP) pyytää 16.12.2014 vapautusta nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Aleksej Fedotovin jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aleksej Fedotovin luottamustoimesta kieltäytyminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566