Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/5

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 30

Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi jalkakäytävän rakentamiseksi Salotielle

HEL 2014-001054 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.1.2014 hyväksymän toivomusponnen (Sami Muttilainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami, toivomusponsi 3, Kvsto 15.1.2014 asia 11

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päättäessään Tapaninkylän tontin 39330/6, tontin 39331/11 sekä puisto- ja katualueiden ja Suutarilan urheilu- ja virkistyspalvelujen ym. alueiden asemakaavan muuttamisesta (nro 12191, Maatullinpuiston eteläosa) kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään kaavan valtuusto esittää selvitettäväksi, voidaanko Salotielle saada jalkakäytävä, mikäli se avataan kokonaan liikenteelle, olisi olennaisen tärkeää saada kadulle myös jalkakäytävä. Tällä hetkellä katu on puoliksi suljettu, siitä huolimatta siellä on tapahtunut onnettomuuksia. Uuden rakentamisen myötä liikenne tulee olennaisesti lisääntymään."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24§:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään
vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Asiasta on pyydetty lausunto kaupunkisuunnittelulautakunnalta. Esittelijä viittaa päätöshistoriassa mainittuun lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi uusien erillispientalotonttien rakentamisen Maatullinpuiston eteläreunalle. Lisäksi kaava mahdollistaa puistoalueitten ja ulkoilureittien uudistamisen, liikuntapuiston uudet pysäköinti- ja kenttäjärjestelyt, urheiluhallin rakentamisen sekä viljelypalsta-alueen toiminnan tehostamisen.

Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon jatkamista puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä olemassa olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää.

Salotie tulee olemaan vähäliikenteinen tonttikatu eikä Salotielle pidetä tarpeellisena rakentaa jalkakäytävää. Jalkakäytävän rakentaminen ei ole muutenkaan mahdollista, sillä Salotie kapenee pohjoispäästään Salotie 13 kohdalla, jossa katualueen leveys on ainoastaan 7,0 metriä. Kadulle tullaan rakentamaan kadun jatkamisen ja perusparannuksen yhteydessä kaksi hidastetta: korotettu liittymä Takalantien risteykseen ja ns. S-mutka kadun puoliväliin. Näillä toimenpiteillä on liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Salotien jatkamisen yhteydessä tullaan jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon säilyttämään ja autoliikenne estämään.

Salotiellä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia vuoden 1991 jälkeen. Sitä aiemmilta vuosilta kadusta ei ole onnettomuustilastoja.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1

Muttilainen Sami, toivomusponsi 3, Kvsto 15.1.2014 asia 11

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen esittäjä

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 03.06.2014 § 183

HEL 2014-001054 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.1.2014 Maatullinpuiston eteläosan ase-makaavan muutosehdotuksen nro 12191. Asemakaavan muutos tekee mahdolliseksi mm. erillispientalotonttien rakentamisen puiston eteläreunalle. Pääsy uusille tonteille edellyttää nykyisen katuverkon jatkamista puiston eteläreunaan. Katuverkon jatkamisen yhteydessä olemassa olevia katuja peruskorjataan ja päällystetään.

Rintamasotilaantiellä on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie Tapaninkyläntien ja Takalantien välillä. Takalantiestä pohjoiseen Rintamasotilaantie jatkuu katuna, jonka varrella on noin 25 asuntoa. Takalantie on päättyvä katu, jonka päästä on jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon. Kaavamuutoksen yhteydessä kadulle ei osoiteta uutta asumista eikä kadun jatkamista, joten sen toiminta säilyy ennallaan. Katualueen leveys asemakaavassa on noin 11,5 metriä. Itse katu tullaan päällystämään ja kaventamaan 4,5 metriä leveäksi. Autojen pääsy liikuntapuistoon on estetty ajoesteellä. Suunnitteluohjeiden mukaan pientaloalueiden vähäliikenteisille tonttikaduille, joiden varressa on maankäyttöä vähän (alle 5 000 kerrosneliömetriä), ei yleensä rakenneta erillistä jalkakäytävää. Jalkakäytävän rakentamista Rintamasotilaantielle Takalantiestä pohjoiseen ei tämän johdosta pidetä tarpeellisena.

Myös Salotie tulee olemaan vähäliikenteinen tonttikatu eikä Salotielle pidetä tarpeellisena rakentaa jalkakäytävää. Jalkakäytävän rakentaminen ei ole muutenkaan mahdollista, sillä Salotie kapenee pohjoispäästään Salotie 13 kohdalla, jossa katualueen leveys on ainoastaan 7,0 metriä. Kadulle tullaan rakentamaan kadun jatkamisen ja perusparannuksen yhteydessä kaksi hidastetta: korotettu liittymä Takalantien risteykseen ja ns. S-mutka kadun puoliväliin. Näillä toimenpiteillä on liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Salotien jatkamisen yhteydessä tullaan jalankulku- ja pyöräily-yhteys liikuntapuistoon säilyttämään ja autoliikenne estämään.

Salotiellä ei ole tapahtunut poliisin tietoon tulleita tieliikenneonnettomuuksia vuoden 1991 jälkeen. Sitä aiemmilta vuosilta kadusta ei ole onnettomuustilastoja.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566