Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/3

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 12323)

HEL 2014-013670 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 49. kaupunginosan (Laajasalo) Repossaaressa olevaa rakennuskieltoa kahdella vuodella 12.2.2017 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12323, päivätty 2.12.2014).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12323/2.12.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 12.2.2015 saakka 49. kaupunginosan (Laajasalo) Repossaaressa.

Taustaa

Repossaaren isokokoinen päärakennus on nykyisen käsityksen mukaan rakennussuojelukohde. Asemakaavoituksen yhteydessä on tarpeen selvittää myös sivurakennusten arvo ja suojelutarve. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 17.12.2012, 1445 § pidentänyt aikaisemmin voimassa ollutta rakennuskieltoa 12.2.2015 saakka.

Asemakaava

Saaressa on voimassa asemakaava nro 7415 vuodelta 1977, jonka mukaan alue on retkeily- ja loma-aluetta (R). Saarta eivät koske mitkään suojelumääräykset, joten kaava on siltä osin vanhentunut. Rakennusoikeus on osoitettu merkinnällä 1 %, eli 1 %:lle alueen pinta-alasta saa rakentaa alueen käyttöä palvelevia enintään 2-kerroksisia rakennuksia. Asemakaavaselostuksessa, jossa on väärä tieto Repossaaren pinta-alasta, todetaan rakennusoikeuden suurin piirtein vastaavan jo rakennettua kerrosalaa.

Suunnittelutilanne

Alueelle tullaan tekemään asemakaavan muutos, jossa alueen ja rakennusten suojelu otetaan huomioon. Lisäksi asemakaavamerkinnät ja -määräykset ajantasaistetaan. Työ tullaan sisällyttämään myöhemmin kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan. Asemakaavan muutosehdotus tultaneen esittelemään kaupunkisuunnittelulautakunnalle loppuvuodesta 2016 mahdollisesti osana laajempaa kaavoitushanketta. Rakennuskielto on tarpeellinen, jotta kaavoitusprosessin aikana voitaisiin turvata suojeluarvojen säilyminen mm. rakennuksia peruskorjattaessa. Saari on rakennuksineen yksityisomistuksessa.

Rakennuskiellon pidentäminen

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 2.12.2014 päivätyn piirustuksen nro 12323.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12323/2.12.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.12.2014 § 391

HEL 2014-013670 T 10 03 05

Ksv 2682_4, karttaruutu K3/P2

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 49. kaupunginosan (Laajasalo) Repossaaressa olevaa rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 12.2.2017 saakka (piirustus nro 12323, päivätty 2.12.2014).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566