Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

V 14.1.2015, Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen sekä sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-015211 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ___________________ uudeksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan edellä varsinaiseksi jäseneksi valitun tilalle.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Ulla-Marja Urho: Lisätään päätökseen kappale, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsenen valinnan lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti jäsen Urhon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Nurmelalle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimista sekä

2.     valita ___________________ uudeksi jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen toisessa jaostossa on Saido Mohamed.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Tuomas Nurmela (Kok.) pyytää 16.12.2014 vapautusta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen ja sen toisen jaoston puheenjohtajan luottamustoimista.

Sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön (6.6.2012) 2 §:n mukaan valtuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen. Puheenjohtajan varajäsenenä jaostossa toimii hänen lautakuntaan valittu varajäsenensä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tuomas Nurmelan jäseneksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä jäseneksi ja puheenjohtajaksi sen toiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen lautakuntaan sekä uusi jäsen ja puheenjohtaja lautakunnan toiseen jaostoon toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Nurmelan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566