Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

V 14.1.2015, Eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

HEL 2014-011265 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Anni Sinnemäelle eron eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta sekä

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Silja Uusikangas.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Anni Sinnemäki (Vihr.) pyytää 18.12.2014 vapautusta eläintarhan johtokunnan jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 8.10.2014 (319 §) Anni Sinnemäen jäseneksi ja puheenjohtajaksi eläintarhan johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja puheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Anni Sinnemäen eropyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Eläintarhan johtokunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 § 319

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566