Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kaupungin työterveyshuollon lausuntoon viitaten vahvistaa kaupunginvaltuuston 26.11.2014, 361 § tekemän päätöksen Anni Sinnemäen ottamisesta kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 14.1.2015 lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan otettu

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2014, 361 § ottaa Anni Sinnemäen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan 14.1.2015 lukien 30.6.2017 saakka. Samalla valtuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen.

Esittelijä toteaa, että Helsingin kaupungin työterveyskeskus on 4.12.2014 antanut lausunnon, jossa on todettu Anni Sinnemäen olevan terveydentilansa puolesta sopiva kyseiseen virkaan. Sinnemäki on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 14.1.2015.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Otteet

Ote

 

Virkaan otettu

 

Tiedoksi; oikaisuvaatimus, kaupunginhallitus

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 26.11.2014 § 361

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa virkaan Anni Sinnemäen.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Edelleen kaupunginvaltuusto päätti määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

26.11.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Puheenjohtajan ehdottama ja valtuuston hyväksymä käsittelyjärjestys kuului seuraavasti:

Asiassa sallitaan ensin keskustelu.

Mikäli valtuusto on yksimielinen, voidaan valinnasta päättää ilman varsinaista vaalitoimitusta.

Vaali on kuntalain 60 §:n 4 momentin nojalla vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Emma Kari oli ehdottanut apulaiskaupunginjohtajan virkaan Anni Sinnemäkeä ja valtuutettu Osku Pajamäki oli ehdottanut Hannu Penttilää.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtaja totesi, että asiassa suoritetaan vaali suljetuin lipuin. Vaalitoimituksessa avustajina toimivat Risto Rautava ja Yrjö Hakanen.

Toimitetussa vaalissa Anni Sinnemäki sai 49 ääntä ja Hannu Penttilä sai 34 ääntä, minkä lisäksi jätettiin 2 tyhjää äänestyslippua.

Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Anni Sinnemäen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Tämän jälkeen valtuuston kokous keskeytettiin uuden apulaiskaupunginjohtajan onnittelemista varten.

22.10.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1187

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää toimittaa vaalin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkaan määräajaksi, joka alkaa aikaisintaan 14.1.2015 ja päättyy 30.6.2017.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että viran palkka on 12 263,08 euroa kuukaudelta.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut virkaan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka saavuttaa vanhuuseläkeiän ennen määräajan päättymistä, virkasuhde jatkuu kauintaan siihen saakka, kun virkaan otettu täyttää 68 vuotta.

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä virkaan otetun hoitamaan kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimialaan Helsingin kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kuuluvia tehtäviä.

Käsittely

17.11.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Hannu Penttilä

06.10.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

29.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566