Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

V 14.1.2015, Rakentamispalvelun (Staran) johtosäännön muuttaminen

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

- hallinto

- kaupunkitekniikan rakentaminen

-  kaupunkitekniikan ylläpito

-  logistiikka

- rakennustekniikka

- ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala

Logistiikka tuottaa materiaali-, kalusto- ja kuljetuspalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijän perusteluiden neljännen kappaleen viimeinen lause korjataan kuulumaan seuraavasti:

"Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan rakentaminen-osastossa noin 240 henkilöä."

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

2

Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö

3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

5

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti

6

Sääntötoimikunnan lausunto

7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa rakentamispalvelun johtosäännön kuulumaan 1.2.2015 lukien seuraavasti.

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin rakentamispalvelu tuottaa teknisen palvelun lautakunnan alaisena rakennusalan, ympäristönhoidon ja logistiikan asiantuntija-, tuotanto- ja ylläpitopalveluja ensisijaisesti kaupunkikonsernissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

Virasto käyttää toiminnassaan nimeä Stara.

2 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:

- hallinto

- kaupunkitekniikan rakentaminen

-  kaupunkitekniikan ylläpito

-  logistiikka

- rakennustekniikka

- ympäristönhoito

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

3 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on toimitusjohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on yksikönjohtaja, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

4 §

Hallinnon toimiala

Hallinto huolehtii viraston keskitetyistä hallintopalveluista hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

5 §

Kaupunkitekniikan rakentamisen toimiala

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

6 §

Kaupunkitekniikan ylläpidon toimiala

Kaupunkitekniikan ylläpito tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden ylläpitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

7 §

Logistiikan toimiala

Logistiikka tuottaa materiaali-, kalusto- ja kuljetuspalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

8 §

Rakennustekniikan toimiala

Rakennustekniikka tuottaa kiinteistöjen rakentamis- ja kunnossapitopalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

9 §

Ympäristönhoidon toimiala

Ympäristönhoito tuottaa vesialueiden puhtaanapidon, kasvintuotannon ja luonnonmukaisten viheralueiden palveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

10 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1) hyväksyä toimintasäännöt

2) huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3) siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4) panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5) hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6) hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

11 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

12 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

13 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osastojen päälliköiden kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

14 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

15 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei toisin ole määrätty.

Esittelijän perustelut

Teknisen palvelun lautakunta on 30.10.2014 tehnyt esityksen rakentamispalvelun johtosäännön muuttamisesta.

Rakentamispalvelun ehdotus uudeksi johtosäännöksi on liitteenä 1 ja voimassa oleva johtosääntö liitteenä 2. Rakentamispalvelun muistio yhdistämisen eduista ja tavoitteista on liitteenä 3. Henkilöstöryhmän lausunto on liitteenä 4. Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti asiasta on liitteenä 5.

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin rakentamispalvelu perustettiin 1.1.2009 lukien. Nykyinen johtosääntö tuli voimaan 1.1.2013.

Rakentamispalvelun nykyinen osastotasoinen organisaatio muodostuu seitsemästä osastosta: geopalvelu, hallinto, kaupunkitekniikan rakentaminen, kaupunkitekniikan ylläpito, logistiikka, rakennustekniikka sekä ympäristönhoito. Geopalvelu tuottaa maa- ja kallioperään liittyviä pohjatutkimus- ja mittauspalveluja sekä puhtaan ja pilaantuneen maan kunnostus- ja käsittelypalveluja. Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja. Geopalvelussa on noin 80 henkilöä ja kaupunkitekniikan rakentaminen -osastossa noin 570 henkilöä.

Johtosääntömuutoksella on tarkoitus muuttaa viraston organisaatiota siten, että geopalvelu ja kaupunkitekniikan rakentaminen yhdistetään yhdeksi osastoksi. Osastojen yhdistymisen tavoitteena on parempien, kokonaisvaltaisempien ja kustannustehokkaampien rakentamisen palvelujen tuottaminen aiempaa taloudellisemmin. Osastojen yhdistyminen selkeyttää toimintoja ja parantaa rakentamispalvelun kokonaistuottavuutta. Synergiaetuja on saatavissa mm. tukitoimintojen ja hankintojen hoitamisessa sekä henkilöstöresurssien käytössä.

Organisaatiomuutoksesta aiheutuvat virkajärjestelyt on tarkoitus toteuttaa siten, että geopalvelun yksikönjohtaja siirretään yhdistetyn osaston yksikönjohtajaksi. Hänen palkkaustaan on tarkoitus tarkistaa vastaamaan yhdistetyn osaston päällikön tehtävää. Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan virka muutetaan työsuhteeksi, ja viranhaltija siirtyy suostumuksensa mukaisesti muihin tehtäviin rakentamispalvelussa. Virkajärjestelyt on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian henkilöstöosaston kanssa.

Lautakunnan ehdottamat muutokset on käsitelty kaupungin yhteistoimintasopimuksen ja yhteistoimintalain mukaisessa henkilöstön ja työnantajan välisessä yhteistoimintaneuvottelussa viraston henkilöstöryhmässä 27.10.2014 ja henkilöstötoimikunnassa 28.10.2014. Rakentamispalvelun henkilöstöryhmä puoltaa muutosehdotuksia.

Sääntötoimikunta on käsitellyt johtosääntöehdotuksen 18.11.2014. Sääntötoimikunta pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. Sääntötoimikunnan lausunto on liitteenä 6.

Kaupunginhallituksen ehdotus on sääntötoimikunnan ehdottaman mukainen.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on käsitellyt asian 24.11.2014. Johtosääntöjaosto puoltaa sääntötoimikunnan ehdotusta. Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto on liitteenä 7.

Johtosääntömuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.2.2015 lukien.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä

siirtää yksikönjohtaja Hannu Halkola kaupunkitekniikan rakentaminen -osaston yksikönjohtajan virkaan (vakanssinumero 060359) 6059,61 euron mukaisin palkkaeduin 1.2.2015 lukien

muuttaa yksikönjohtajan viran (vakanssinumero 053035) kehittämispäällikön työsuhteeksi (vakanssinumero 053035) 1.2.2015 lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakentamispalvelun johtosääntöehdotus

2

Rakentamispalvelun (Stara) nykyinen johtosääntö

3

Osastojen yhdistämisen edut ja tavoitteet

4

Rakentamispalvelun henkilöstöryhmän lausunto

5

Teknisen palvelun lautakunnan esityslistateksti

6

Sääntötoimikunnan lausunto

7

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Stara

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 30.10.2014 § 168

HEL 2014-012500 T 00 01 00

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi kaupunginvaltuustolle Helsingin kaupungin rakentamispalvelun

-        osaston kaupunkitekniikan rakentaminen uudeksi toimialakuvaukseksi

Kaupunkitekniikan rakentaminen tuottaa kunnallistekniikan ja yleisten alueiden rakentamispalveluja sekä maa- ja kallioperään liittyviä asiantuntijapalveluja hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

-        osaston geopalvelu yhdistämisestä ja yksikönjohtajan viran siirtämisestä kaupunkitekniikan rakentaminen osastoon

ja että edellä mainitut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2015 lukien.

Lisäksi teknisen palvelun lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Helsingin kaupungin rakentamispalvelun johtosäännöksi. Ehdotus sisältää yllä olevat muutosehdotukset.

Esittelijä

toimitusjohtaja

Timo Martiskainen

Lisätiedot

Timo Martiskainen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 39269

timo.martiskainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566