Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Liikennelaitos–liikelaitoksen johtokunta

 

Palmia–liikelaitoksen johtokunta

 

pelastuslautakunta

 

teknisen palvelun lautakunta

 

yleisten töiden lautakunta

 

ympäristölautakunta

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaupunginhallituksen käsiteltäväksi on otettu seuraavat asiat:

Liikennelaitos–liikelaitoksen johtokunta 18.12.2014 § 203: rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 7.1.2015  päättänyt ottaa liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunnan 18.12.2014 § 203 tekemän päätöksen (eteneminen automaattimetrohankkeessa) kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Palmia–liikelaitoksen johtokunta 16.12.2014 § 54: rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja on päätöksellään 7.1.2015  päättänyt ottaa Palmia–liikelaitoksen johtokunnan 16.12.2014 § 54 tekemän päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566