Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kulosaaren korttelin 42014 tontin 7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 12326)

HEL 2014-013455 T 10 03 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan (Kulosaari) tontin 42014/7 rakennuskieltoa kahdella vuodella 16.1.2017 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla (piirustus nro 12326, päivätty 25.11.2014).

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että se tulee kuuluttaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12326/25.11.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Alue

Nykyinen rakennuskielto on voimassa 16.1.2015 saakka 42. kaupunginosan (Kulosaari) tontilla 42014/7.

Taustaa

Tontti 42014/7 on ainoa voimassa oleva osa vuonna 1972 voimaan tulleesta asemakaavasta nro 6602. Tontti on kaavan mukaan lähetystökäytössä (YHL), sen pinta-ala on 7 258 m2 ja tonttitehokkuus 0,40. Tontilla on viisi rakennusta, joista vanhin on valmistunut vuonna 1917, ja rakennusoikeus on lähes kokonaan käytetty.

Asemakaava

Ympäristöministeriö on 28.5.1985 vahvistanut Kulosaaren huvila-alueen länsiosan asemakaavan muutoksen nro 8620. Kaavan keskeisin tavoite on rakennetun ympäristön suojelu. Suojelun keinoina ovat rakennusoikeuden alentaminen tonttitehokkuuteen 0,30 sekä ympäristöä ja rakennuksia koskevat suojelumerkinnät. Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti 42014/7 oli suojelukohde Armas Lindgrenin
suunnitteleman rakennuksen ja puutarhan vuoksi.

Kiinan kansantasavallan Suomen suurlähetystön esittämän muistutuksen johdosta lähetystön omistuksessa oleva tontti 42014/7 rajattiin asemakaavan muutosehdotuksen ulkopuolelle, jolloin tontille jäi edelleen rakennuskielto rakennuslain 2 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella. Rakennuskieltoa on jatkettu kaksi vuotta kerrallaan, viimeksi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella
kaupunginhallituksen 10.12.2012 tekemällä päätöksellä 16.1.2015 asti.

Rakennuskiellon pidentäminen

Jotta Kulosaaren huvila-alueen asemakaavan tavoitteet voitaisiin turvata myös tämän tontin osalta, tulisi rakennuskieltoa pidentää kahdella vuodella maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella. Asemakaavan muutos on tarkoitus laatia tämän jakson aikana.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut rakennuskieltoalueesta 25.11.2014 päivätyn piirustuksen nro 12326.

Esittelijä toteaa, että päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennuskieltokartta nro 12326/25.11.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hallintovalitus, rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen
Esitysteksti
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistölautakunta

Kiinteistövirasto

Kaupunginmuseo

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 25.11.2014 § 377

HEL 2014-013455 T 10 03 05

Ksv 2681_4

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että 42. kaupunginosan (Kulosaari) tontin 42014/7 olevaa rakennuskieltoa jatketaan maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin nojalla 16.1.2017 saakka (piirustus nro 12326, päivätty 25.11.2014).

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Anri Linden, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37352

anri.linden(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566