Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

1/2015

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

07.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 18

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan virkamatka Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015

HEL 2014-010153 T 01 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa suomenkielisen työväenopiston johtokunnan yhdeksän varsinaista jäsentä ja kaupunginhallituksen edustajan johtokunnassa tekemään matkoineen neljän päivän virkamatkan Lontooseen, Englantiin 11.-14.3.2015. Matkan tarkoituksena on tutustua paikalliseen aikuiskoulutukseen.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupunginjohtajan virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä matkalaskulomakkeen Lv 227 mukainen lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan suomenkielisen työväenopiston käyttövaroista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava matkaohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Matkalle lähtevät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta on 9.12.2014, 75 § esittänyt kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan tekemään tutustumismatkan 11.-14.3.2015 Lontoon aikuiskoulutukseen.

Luottamushenkilöiden virkamatkoista päättää kaupunginhallitus, lukuun ottamatta Pohjoismaihin, Baltiaan sekä Venäjällä Moskovaan ja Pietariin suuntautuvia matkoja.

Matkan kokonaiskustannusten on arvioitu olevan noin 1100 euroa osanottajaa kohden.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Alustava matkaohjelma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Matkalle lähtevät

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Päätöshistoria

Suomenkielisen työväenopiston jk 09.12.2014 § 75

HEL 2014-010153 T 01 02 02 00

Päätös

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi suomenkielisen työväenopiston johtokunnan tekemään liitteen mukaisen tutustumismatkan Lontoon aikuiskoulutukseen ajalla 11.-14.3.2015. Matkan hinnaksi tulee noin 1100 euroa/osanottaja.

14.10.2014 Ehdotuksen mukaan

26.08.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

rehtori

Taina Hannele Saarinen

Lisätiedot

Taina Hannele Saarinen, rehtori, puhelin: 310 88501

taina.h.saarinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566