Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1018

Valtuutettu Hannu Oskalan toivomusponsi Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuun siirtämisestä HSY:lle

HEL 2013-013974 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.10.2013 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hannu Oskala) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsä ennen asiasta käytävän keskustelun alkamista.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

HSYn lausunto koskien Seurasaaren vesijohtoverkoston ylläpitoa

2

Seurasaarisäätiön julkilausuma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Seurasaarisäätiö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 23.10.2013 Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2013–2022 ja toiminta-alueen 2014, kaupunginvaltuusto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet siirtää Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuu HSY:lle.” (Hannu Oskala)

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

Seurasaaren vesihuollon järjestämisestä on sovittu valtion ja kaupungin kesken 1.3.1978. Sopimus on voimassa niin kauan kun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkosto on olemassa. Järjestelmä on kaupungin omistuksessa ja ylläpidossa. Nykyinen järjestelmä lukuun ottamatta liikuntaviraston uimalan vesihuoltoa siirtyi rakennusviraston vastuulle vuonna 2007.

Seurasaari on liitetty HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vesijohtoverkostoon saaressa ja jätevesiviemäriin mantereella. Liittymispisteestä eteenpäin ylläpitovastuu kuuluu liittyneelle kiinteistölle eli Seurasaaren osalta kaupungille.

Seurasaaren nykyisen vesi- ja viemäriverkoston tekniset ominaisuudet eivät ole sillä tasolla, mitä toimivalta kunnallistekniikalta voidaan edellyttää. Saaren vesijohto- ja viemäriverkosto vaatii kokonaisvaltaista uudistamista. Liikuntavirasto on kunnostanut omat liittymisjohtonsa uimaranta-alueelta merenalitukselle asti, eikä sillä ole putkistonsa uusimistarvetta.

Vesijohdon liittymispiste on nykyisellään Seurasaaren puolella. Viemäröinnin liittymiskohta on mantereella Tamminiemessä. Nykyinen vesistön alittava paineviemäri on huonokuntoinen ja se tulee uusia. HSY:n vastuulla jo ennestään olevan Seurasaareen tulevan vesijohdon osalta ei sen sijaan ole välitöntä saneeraustarvetta. Vesijohdon liittymispiste säilyy nykyisessä kohdassa, ja ylläpitovastuu säilyy HSY:llä.

Seurasaarisäätiö on 7.11.2013 antamassaan julkilausumassa kiirehtinyt Seurasaaren vesijohto- ja viemäriverkoston saneerausta. Säätiön näkemyksen mukaan saaren infrastruktuuri ei vastaa nykykäytön tarpeita. Seurasaarisäätiö korostaa saaren vesijohtoverkon kunnostustarpeen kiireellisyyttä ja pitää tärkeänä, että kysymys saneerauksen kustannusten jaosta intressiryhmien kesken selvitetään mahdollisimman pian. Säätiön näkemyksen mukaan infrastruktuuri tulisi saneerata pikaisesti tämän vuosituhannen tarpeisiin.

Vesijohto- ja viemäriverkoston uusimisesta on tehty suunnitelma järjestelmän käyttäjien yhteistyönä kuntoarvion ja todettujen kehittämistarpeiden perusteella. Myös HSY on osallistunut vesijohtoverkon kunnostamista ja ylläpitoa koskeviin neuvotteluihin. Suunnitelman tavoitteena on rakentaa saarelle toimiva ja vedenkäytön tarpeita vastaava vesi- ja viemäriverkosto siten, että menettely on looginen HSY:n ja kuntien välisen kuntatekniikan yhteistyön puitesopimuksen sekä Seurasaaren asemakaavan kanssa.

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Seurasaaren kunnallistekniikan yleissuunnitelman ja antoi työluvan kohteen rakentamiselle 15.4.2014. Päätöksen perusteluissa todettiin rakentamisen eteneminen seuraavasti:

-        HSY ja rakennusvirasto toteuttavat yhteistyössä saaren jätevesiviemärin uusimisen 50 % / 50 % -kustannusjaolla.

-        Saaren sisäisen, kiinteistöjä palvelevan putkiston uusimisesta vastaavat niiden omistajat (rakennusvirasto, tilakeskus ja liikuntavirasto). Toteutuksen kustannusjako tehdään ao. osapuolten omistaman verkoston suhteessa. Menettelystä sovittiin osapuolten kesken pidetyissä erillisissä neuvotteluissa.

-        Jätevesiviemärin uusiminen on aloitettu keväällä 2014 meren alittavan paineviemärin uusimisella. Huonokuntoisen viemärin uusimistyö aloitettiin kiireellisenä, koska ympäristökeskus on huomauttanut rakennusvirastoa vuotavasta viemäristä. Uusimisen jälkeen paineviemäri sekä saaressa oleva liitoskohta jätevesipumppaamoineen siirretään HSY:n hallintaan ja ylläpitovastuulle.

Jätevesiviemärin osalta suunnitellut korjaustoimenpiteet ovat käynnissä ja valmistuvat kuluvan vuoden aikana.

Seurasaaren sisäinen vesijohto- ja viemäriverkko uusitaan rakennusviraston ja kiinteistöviraston tilakeskuksen yhteistyönä syystalvella 2014–2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

HSYn lausunto koskien Seurasaaren vesijohtoverkoston ylläpitoa

2

Seurasaarisäätiön julkilausuma

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Seurasaarisäätiö

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Muut valtuutetut

Päätöshistoria

Yleisten töiden lautakunta 02.09.2014 § 319

HEL 2013-013974 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Seurasaari sijaitsee kantakaupungin länsilaidalla Meilahden kaupunginosassa. Seurasaaren pinta-ala on noin 46 hehtaaria ja se on Helsingin kaupungin omistuksessa.

Seurasaaressa on voimassa oleva asemakaava 11130. Kaavassa Seurasaari on pääosin puistoaluetta, joka on rakennusviraston hallinnassa. Saaren länsiosassa on uimaranta-alue, joka on liikuntaviraston hallinnassa.

Seurasaari on nykyisellään helsinkiläisten ja vierailijoiden suosima museo- ja ulkoilusaari. Valtio on vuokrannut Seurasaaren ulkomuseon museoalueen rakennusvirastolta pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Lisäksi kiinteistöviraston omistuksessa on saarella olevia rakennuksia kuten ravintola ja isännäntalo.

Seurasaaren vesihuollon järjestämisestä on sovittu valtion ja kaupungin kesken 1.3.1978 (liite 2). Nykyinen vesihuolto- ja viemärijärjestelmä perustuu vuonna 1977 laadittuun suunnitelmaan, jonka mukaisesti silloinen ulkoilu- ja urheiluvirasto (nyk. liikuntavirasto) sen toteutti valtiota edustaneen Rakennushallituksen kanssa. Järjestelmä jäi kaupungin omistukseen ja ylläpitoon. Sopimus on voimassa niin kauan kun kaupungin vesijohto- ja viemäriverkosto on olemassa. Nykyinen järjestelmä lukuun ottamatta liikuntaviraston uimalan vesihuoltoa siirtyi rakennusviraston vastuulle vuonna 2007.     

Seurasaaren vesijohto- ja viemäriverkosto on todettu huonokuntoiseksi erityisesti viemäröinnin osalta jo vuonna 2010, jolloin muun muassa saaren jätevesipumppaamo jouduttiin uusimaan. Syksyllä 2013 saaren vesijohtovedessä todettiin laatuongelmia, jotka todennäköisesti johtuivat riittämättömästä vedenjuoksutuksesta maanpintaan asennetussa johtoverkossa.

Saaren vesijohto- ja viemäriverkosto on pääosin huonokuntoinen ja vaatii kokonaisvaltaista uudistamista. Liikuntavirasto on kunnostanut omat liittymisjohtonsa uimaranta-alueelta merenalitukselle asti, eikä sillä ole putkistonsa uusimistarvetta. 

Vesijohto- ja viemäriverkoston uusimissuunnitelma on tehty järjestelmän käyttäjien yhteistyönä kuntoarvion ja todettujen kehittämistarpeiden perusteella. Tavoitteena on rakentaa saarelle toimiva ja vedenkäytön tarpeita vastaava vesi- ja viemäriverkosto.

Vesijohdon liittymispiste on nykyisellään saaren puolella. Veden jakelusta ovat vastanneet kiinteistövirasto, rakennusvirasto ja liikuntavirasto. Viemäröinnin liittymiskohta on mantereella Tamminiemessä. Nykyinen vesistön alittava paineviemäri on huonokuntoinen ja se tulee uusia. 

Yleisten töiden lautakunta hyväksyi Seurasaaren kunnallistekniikan yleissuunnitelman (liite 1) ja antoi työluvan kohteen rakentamiselle 15.4.2014. Päätöksen perusteluissa todettiin rakentamisen eteneminen seuraavasti:

-        Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja rakennusvirasto toteuttavat yhteistyössä saaren jätevesiviemärin uusimisen 50% / 50%  -kustannusjaolla.

-        Saaren sisäisen, kiinteistöjä palvelevan putkiston uusimisesta vastaavat niiden omistajat (rakennusvirasto, tilakeskus ja liikuntavirasto). Toteutuksen kustannusjako tehdään ao. osapuolten omistaman verkoston suhteessa. Menettelystä sovittiin osapuolten kesken pidetyissä erillisissä neuvotteluissa.

-        Jätevesiviemärin uusiminen on aloitettu keväällä 2014 meren alittavan paineviemärin uusimisella. Huonokuntoisen viemärin uusimistyö aloitettiin kiireellisenä, koska ympäristökeskus on huomauttanut rakennusvirastoa vuotavasta viemäristä. Uusimisen jälkeen paineviemäri sekä saaressa oleva liitoskohta jätevesipumppaamoineen siirretään HSY:n hallintaan ja ylläpitovastuulle.

 

Esittelijä

kaupungininsinööri

Raimo K Saarinen

Lisätiedot

Jarmo Ahonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38624

jarmo.ahonen(a)hel.fi

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39795

petra.rantalainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 03.04.2014 § 181

HEL 2013-013974 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuusta seuraavan lausunnon:

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.10.2013 (370 §) Helsingin vesihuollon kehittämissuunnitelman 2013 - 2020 ja toiminta-alueen 2014. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi toivomusponnen, jonka mukaan kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuudet siirtää Seurasaaren vesijohtoverkon ylläpitovastuu HSY:lle.

Kaupunginhallituksen 16.8.2010 (902 §) tekemän päätöksen mukaisesti on liikuntalautakunnan hallinnasta kiinteistölautakunnan hallintaan 1.4.2010 alkaen siirtynyt 6 rakennusta. Tuolloin katsotaan myös vastuun vesijohto- ja viemäriverkosta siirtyneen tilakeskukselle.

Tilakeskuksen vastuulla olevissa rakennuksissa toimivat mm.:

- Seurasaarisäätiö
- Seurasaaren Ystävät ry.
- Helsingin kaupungin rakennusvirasto
- ravintolayrittäjä ja
- Museovirasto.

Tämän lisäksi saarella on museoviraston vastuulla olevia historiallisia huoltorakennuksia sekä liikuntaviraston vastuulla olevia uimarantaa tukevia rakennuksia.

Seurasaaren nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on toteutettu vaiheittain eivätkä sen tekniset ominaisuudet ole sillä tasolla, mitä toimivalta kunnallistekniikalta voidaan edellyttää. Esimerkkinä mainittakoon pitkät ja liian lähellä maanpintaa olevat saattolämmityksellä varustetut vesijohdot. Todennäköisesti nämä erityisesti kesäaikana lämpenevät ja osittain hyvin vähällä käytöllä olevat osuudet aiheuttivat syksyllä 2013 veden laadun heikkenemisen ja vesijohtoveden väliaikaisen juomakiellon Seurasaaressa.

Syynä verkoston sijoittamiseen lähelle maanpintaa on ollut mm. alueen luontoarvot sekä niistä nouseva kielteinen suhtautuminen kaivamiseen ja erityisesti louhintaan. Myös paineviemäriverkoston kunto on huono.

Tarkkaa tietoa alueen vesijohto- ja viemäriverkon historiasta ei ole, mutta se lienee rakennettu pääosin liikuntaviraston toimesta.

Vuonna 2004 voimaan tulleen asemakaavan mukaan Seurasaari on lähivirkistysalue. HKR huolehtii alueen ulkovalaistuksesta ja kulkureittien kunnossapidosta. Museoalue käsittää noin kolmasosan saaren pinta-alasta.

HSY toimittaa veden Seurasaaren rannassa olevalle vesimittarille. Jätevesi palautuu HSY:n viemäriverkkoon mantereella olevassa kaivossa. Vesiliittymän haltija on tilakeskus.

Kiinteistötoimen johtosäännössä todetaan: ”Tilakeskus huolehtii hallinnossaan olevien liike- ja toimitilojen omistajahallinnosta, kaupungin tilatarpeiden tyydyttämisestä, ellei toisin ole määrätty, sekä tilojen ylläpidosta ja arvon säilymisestä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.”

Myös eräissä muissa tilakeskuksen vastuulla olevissa kohteissa, kuten Uutelassa, Tuomarinkylän kartanossa, Tullisaaressa ja Kallahdenniemessä, vallitsee kunnallistekniikan rakentamis- ja korjausvastuun suhteen samankaltainen kestämätön tilanne kuin Seurasaaressa

Tilakeskuksen henkilöstön osaaminen painottuu selkeästi rakennusten elinkaaren hallintaa eikä kunnallisteknisten verkostojen rakentamiseen tai ylläpitoon.

Edellä olevan johdosta kiinteistölautakunta toteaa, että Seurasaaren ja edellä mainittujen vastaavankaltaisten kohteiden kunnallisteknisten vesi- ja viemärijärjestelmien rakentaminen ja ylläpito tulee vastaisuudessa olla selkeästi Helsingin Seudun Ympäristöpalveluiden vastuulla.

Seurasaaren tapauksessa tavoitteena tulee olla järjestely, jossa jokainen alueella toimiva omistajataho voi - rakentamalla kohtuullisen mittaiset liittymät - liittyä suoraan HSY:n hallitsemaan vesi- ja viemäriverkostoon.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Eero Nuotio, ylläpitopäällikkö, puhelin: 310 71239

eero.nuotio(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566