Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1025

Iltakouluasia: Nuorten hyvinvointi ja nuorisotakuun toteutumisen seuranta

HEL 2014-011639 T 14 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saamansa selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Nuorten monialainen ohjaus- ja palveluverkosto on toiminut Helsingissä vuodesta 2012 lukien. Verkostossa on mukana kaupungin toimijoita, sekä poliisin, järjestöjen ja seurakunnan edustajia. Verkosto on valinnut kuusi työskentelyaihetta:

1.     Nuorten hyvinvointiraportti

2.     Nuorten palvelut ja neuvonta

3.     Harrastustoiminta

4.     Kesätyöpaikat

5.     Ruuti

6.     Nuorisotakuu

Verkoston työskentelyaiheet 1-5.

Nuorten hyvinvointiraportti eli hyvinvointikertomus on uusi verkkosivusto, jonka tavoitteena on muodostaa yhtenäinen tietopohja nuorten palveluiden johtamiseen. Hyvinvointikertomus koostuu indikaattori- ja tutkimustiedosta sekä nuorten ja asiantuntijoiden kokemustiedosta. Hyvinvointikertomuksesta rakennetaan hallintokuntien suunnittelua ohjaavaa työkalua.

Nuorisoasiainkeskus, kaupunginkanslia, opetusvirasto, sosiaali- ja terveysvirasto, Uudenmaan TE-toimisto sekä Helsingin seurakuntayhtymä ovat suunnitelleet nuorille tarkoitetun yhteisen palvelupisteen perustamista. Henkilöstö tulisi näiltä toimijoilta, samoin osallistujat kattavat tilakustannukset omista talousarvioistaan.

Nuorisoasiainkeskuksen Harrastushausta kehitetään verkkopalvelu, joka kattaa kaiken harrastustoiminnan, myös järjestöjen ja yksityisten tarjoaman. Työnjakoa nuorten harrastus- ja leiriavustuksissa selvitetään.

Nuorisotoimi on yhteistyössä verkoston ja Ruudin kanssa valmistellut ehdotuksen nuorten kesäseteliksi. Ehdotuksen mukaan Helsinki ottaisi käyttöön peruskoulun päättävien 300 euron arvoisen kesäsetelin, jonka kautta voitaisiin tarjota jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle mahdollisuus ensimmäiseen työkokemukseen. Kesäsetelille etsitään rahoitusta talousarvion raamin puitteissa.

Ruuti-toiminta kehittyy edelleen. Uusina avauksia ovat mm. se, että nuori voi lukea Ruudissa toimimisen hyväkseen toisen asteen koulutuksessa, lasten tilastollinen vuosikirja, osallistuva budjetointi alueilla sekä vuoden 2014 lopussa lanseerattava nopean toiminnan Ruuti-raha.

Verkoston työskentelyaihe 6: Nuorisotakuu

Nuorisotakuu takaa nuorille peruskoulunsa päättäneille koulutuspaikan. Koulutuspaikka taataan samoin alle 25-vuotiaille.Tästä osiosta voidaan käyttää nimitystä koulutustakuu. Työllisyystakuu lupaa puolestaan, että alle 25-vuotiailla sekä alle 30-vuotiaille tarjotaan myös  työllistämistoimia eli työkokeilu- tai työpajapaikkaa tai sitten varsinaista työpaikkaa. Koulutuspaikkaa tai työllistämistoimia tarjotaan alle 25-vuotiaille ja työllistämistoimia alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuuseen kuuluu vielä nuorten aikuisten osaamisohjelma, jossa 20-29 -vuotiaiden, pelkän perusasteen suorittaneiden nuorten, on mahdollista suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Koulutustakuusta ja ammatillisen koulutuksen tilanteesta

Kaupunki on lisännyt ammatillisen koulutuksen koulutuspaikkoja ja ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu suosimaan  peruskoulun päättäviä. Syksyllä 2014 jokaiselle helsinkiläiselle peruskoulun päättävälle nuorelle voitiinkin tarjota jatkokoulutuspaikka. Paikkoja jäi myös täyttämättä, avoimet paikat ja nuorten toiveet eivät aina kohtaa. Kohtaanto-ongelmaan pyritään vaikuttamaan oikea-aikaisella ja nuoren tarpeet huomioivalla ohjauksella.

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmässä vahvistetaan tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta. Uudistus tukee yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistää aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. 

Avoin ammattiopisto ja nuorten tuettu oppisopimuskoulutus yritystreenijaksoineen mahdollistavat matalan väylän opintojen aloittamiseen sekä tutustumiseen eri aloille. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden koulutuspolkua tuetaan monin tavoin. Myös Tulevaisuustiski palvelee nuoria.

Työllisyystakuusta

Nuorisotyöttömyydessä on merkittäviä kausivaihteluita, mutta nuorisotyöttömyys on ollut Helsingissä kasvussa. Nuorisotakuun piiriin kuuluvia työttömiä nuoria oli Helsingissä kesäkuun lopussa 4 517, ja alle 30-vuotiaita työttömiä yhteensä 8 720.

Kaupunki tarjoaa työttömille nuorille palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja, rekrytointi- ja oppisopimuskoulutusta, kielikoulutusta, täydennyskoulutusta sekä yrityspalveluja. Kuluvan vuoden aikana kaupungilla on ollut palkkatukityössä yli kolmesataa alle 30-vuotiasta helsinkiläistä, ja työkokeilussa yli 200. Oppisopimuskoulutuksen oli elokuun loppuun mennessä aloittanut 49 henkilöä.

RESPA-hankkeessa TE-toimisto ohjaa Respaan sellaiset nuoret, jotka eivät ole päässeet palveluihin tai työllistyneet kolmen kuukauden työnhaun aikana.   

Liikuntatakuusta

Kaupungissa on lisäksi käynnistetty liikuntatakuu: Liikuntaviraston Nuorten yhteiskuntatakuu (NYT) -hanke tarjoaa nuorille työttömille maksutonta liikuntaa. Hankkeen tavoitteena on liikkumaan kannustamisen ohella syrjäytymisen ehkäisy. Toiminta on suunnattu 17–29-vuotiaille työttömille. Mukaan halutaan erityisesti ne nuoret, jotka eivät muuten liiku. Liikuntatiloja on yli kaksikymmentä eri puolilla kaupunkia, ja tarjolla on yli kolmekymmentä liikuntalajia. Tunnit järjestetään yhdessä helsinkiläisten liikuntaseurojen kanssa.

Nuorisotakuusta ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä hankkeista ovat kokouksessa kertomassa nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio nuorisoasiainkeskuksesta, erityissuunnittelija Anna Lyra-Katz opetusvirastosta ja maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela kaupunginkansliasta. Luottamushenkilöportaaliin viedään esittelyä täydentävää aineistoa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566