Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1015

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Puolustusvoimien hakemuksesta (Santahaminan raskasaseammunnat)

HEL 2014-007030 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallituksen lausunnossa puolletaan ympäristölupien myöntämistä voimaan toistaiseksi ja lausunnossa otetaan huomioon myös puolustusvoimien jo tehdyt toimenpiteet ympäristökysymyksien ratkaisemiseksi.

Käsittely

Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsä ennen asiasta käytävän keskustelun alkamista ja palautti asian asiasta alkuaan vastanneen apulaiskaupunginjohtajan esittelyyn kaupunginhallituksen palautettua asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

Palautusehdotus:
Lasse Männistö: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kaupunginhallituksen lausunnossa puolletaan ympäristölupien myöntämistä voimaan toistaiseksi ja lausunnossa otetaan huomioon myös puolustusvoimien jo tehdyt toimenpiteet ympäristökysymyksien ratkaisemiseksi.

Palautusehdotukseen jätettiin seuraavat perustelut:

1. Ympäristöviranomaiset voivavat puuttua ympäristölupiin koska tahansa, milloin siihen ilmenee aihetta.

2. Lausunnon tiedot ovat vanhentuneita, eivätkä vastaa tätä hetkeä. Puolustusvoimat ja Senaatti-kiinteistö ovat käynnistäneet 3 500 000 euron hankkeen, jossa Santahaminan pohjoisosan kivääri- ja pistooliradat siirretään saaren etelärannalle laajennettavaan ampumakeskukseen ja vanhat radat kunnostetaan vaiheittain ympäristönormien mukaisesti. Työt valmistuvat vuoden 2017 aikana.

3. Lausunnossa otetaan huomioon myös se, että puolustusvoimat on rajoittanut 13.12.2012 voimaan astuneessa Santahaminan ampuma- ja harjoitusalueen johtosäännössä omin toimenpitein ammuntoja viikonloppuisin ja yöaikaan.

4. Ampumaratatilanne Uudellamaalla on erittäin haastava ja paikkoja sekä kapasiteettia ampumatoiminnalle on erittäin vähän.

Kannattaja: Marcus Rantala

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan

EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kaupunginhallituksen lausunnossa puolletaan ympäristölupien myöntämistä voimaan toistaiseksi ja lausunnossa otetaan huomioon myös puolustusvoimien jo tehdyt toimenpiteet ympäristökysymyksien ratkaisemiseksi.

Jaa-äänet: 5
Jasmin Hamid, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Hannu Oskala

Ei-äänet: 9
Juha Hakola, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Kaarin Taipale

Tyhjä: 1
Pilvi Torsti

Poissa: 0

Äänin 5 - 9 (1 tyhjä) kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi jäsen Männistön palautusehdotuksen mukaisesti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus_ Santahaminan raskaiden aseiden ammunnat ja räjäytykset

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Lausuntoehdotus

Kaupunginhallitus antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon Puolustusvoimien Kaartin Jääkärirykmentin hakemuksesta, joka koskee räjäytyksiä ja raskailla aseilla suoritettavia ammuntoja Santahaminan varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueella:

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 9.9.2014 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Puolustusvoimien hakemuksesta. Ympäristölautakunta esittää huomioita meluntorjunnasta, pohjaveden ja pintavesien sekä maaperän pilaantumisen ehkäisemisestä ja ammuntojen ja räjäytysten valvonnasta. Ympäristölautakunta katsoo muun muassa, että lupa tulisi myöntää vain sillä ehdolla, että hakija toteuttaa kaikki hakemuksen liitteenä olevassa meluntorjuntasuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet. Lisäksi ympäristölautakunta katsoo, että Santahaminan maaperän, pohjaveden ja merialueen nykytila ja siihen vaikuttavat tekijät tulee viipymättä selvittää perusteellisesti. Myös mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tulee tehdä toimenpidesuunnitelmat aluekohtaisesti vaiheittain. Ympäristölautakunta katsoo, että ympäristölupa tulisi myöntää määräaikaisena.

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja katsoo, että haetun luvan mukaisesta ampumatoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia Santahaminan lähialueille, mm. Kuninkaansaarelle ja Vallisaarelle, tulee torjua mahdollisimman tehokkaasti. Melu- ja muut ympäristöhaitat eivät saa kasvaa nykyisestä tasosta.

Kaupunginhallitus puoltaa Puolustusvoimien Kaartin Jääkärirykmentin hakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä ja ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyt näkökohdat.

Esittelijän perustelut

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupunginhallituksen sekä kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Puolustusvoimien Kaartin Jääkärirykmentin hakemuksesta, joka koskee räjäytyksiä ja raskailla aseilla suoritettavia ammuntoja Santahaminan varuskunnan ampuma- ja harjoitusalueella. Lausunto pyydetään toimittamaan aluehallintovirastoon 10.7.2014 mennessä. Lisäaikaa lausunnon antamiseksi on saatu 30.9.2014 asti.

Esittelijä toteaa, että ympäristölautakunta on 9.9.2014 kaupungin ympäristön- ja terveydensuojelusuojeluviranomaisena antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Puolustusvoimien Kaartin Jääkärirykmentin hakemuksesta.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Puolustusvoimien Kaartin jääkärirykmentti hakee ympäristönsuojelulain mukaista, toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Santahaminan alueella suoritettaville raskaiden aseiden ammunnoille ja räjäytyksille. Ympäristöluvan hakeminen perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden 16.10.2013 antamaan päätökseen. Kaartin Jääkärirykmentti on hakenut ympäristölupaa myös Santahaminassa sijaitseville ampumaradoille erillisellä hakemuksella. Alue on ollut Puolustusvoimien käytössä yli sata vuotta, joten ympäristölupia haetaan olemassa olevalle toiminnalle.

Santahamina on Uudenmaan maakuntakaavassa osoitettu puolustusvoimien alueeksi (EP). Merkinnällä alue on varattu puolustusvoimien käyttöön ja alueella liikkumista on rajoitettu. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavaan on merkitty Santahaminan ampumatoiminnan melualue. Helsingin yleiskaavassa 2002 Santahamina on osoitettu sotilasalueeksi. Santahaminan pinta-ala on noin 400 hehtaaria. Saari koostuu laajoista hietikkoalueista, kalliometsistä sekä tammista ja luonnontilaisista korpi- ja lehtoalueista. Santahaminassa ei ole luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita. Santahaminassa on vedenhankintaa varten tärkeäksi luokiteltu pohjavesialue, joka kattaa saaren pinta-alasta noin kolmanneksen. Alueella on varavedenottamo.

Puolustusvoimien ja Kaartin jääkärirykmentin toiminta perustuu puolustusvoimista annetun lain määrittämiin tehtäviin. Kaartin jääkärirykmenttiin astuu palvelukseen vuosittain noin 1700 varusmiestä ja saarella suoritettavassa koulutuksessa ja ammunnoissa käytetään raskaita aseita ja räjähteitä. Tällä hetkellä käytössä on puolustusvoimien raskaista aseista kranaatinheittimiä, panssarintorjunta-aseita (mm. singot), kranaattikonekivääri ja kranaattipistooli. Raskaiden aseiden suorituspaikat (maalialueet, tuliasema-alueet, räjäytyspaikat) sijoittuvat Santahaminan keski- ja itäosiin.

Raskaiden aseiden ampumapäiviä ja räjäytyspäiviä on keskimääräisenä toimintavuonna noin 125 päivää, joista meluisimmilla aseilla ammutaan noin 40-50 päivänä vuodessa. Raskaiden aseiden ammunnat ajoittuvat pääasiassa maalis-toukokuulle ja loka-joulukuulle. Raskaiden aseiden ammunnoille ja räjäytyksille on määritetty ampuma-ajat. Ampuma-aikojen määrittelyssä on huomioitu, että toiminnasta aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä ympäristöön. Raskaiden aseiden ammuntoja ei suoriteta sunnuntaisin eikä juhlapyhinä.

Raskaiden aseiden melu on impulssimaista ja suurenergistä. Ampumamelussa voidaan erottaa laukausääni, ammuksen lento- ja iskemä-ääni. Raskaiden aseiden ja räjäytysten ympäristömelun arviointiin ei ole virallisia ohjearvoja, vaan arviointi perustuu puolustusvoimien suositusarvo-ohjeeseen.

Santahaminan raskaiden aseiden ampumatoimintaa on mitattu useaan kertaan. Raskaiden aseiden yksittäisten tapahtumien C-äänialtistustasojen (LCE) mitatut keskiarvot eivät ole ylittäneet suositusarvoa 100 dB. Joissain tapauksissa kuitenkin suurimmat mitatut C-äänialtistustasot ovat ylittyneet alueen pohjoispuolella Jollaksen lähimpien asuintalojen luona. Suurimpia äänitasoja esiintyy vain suotuisissa sääolosuhteissa isoimpien aseiden ammunnoista ja isoista räjäytyksistä.

Santahaminan raskaiden aseiden ja räjäytysten aiheuttama melu on kuvattu melualuekarttana (ympäristölupahakemus, kuva 13.3). Melualueet perustuvat vuonna 2010 laadittuun Santahaminan ampumatoiminnan ympäristömeluselvitykseen. Raskaiden aseiden meluntorjuntakeinoja ovat käytännössä vain riittävien suoja-alueiden varaaminen ja toiminnalliset keinot.

Santahaminassa ammuntojen vaikutukset sekä maaperään että pohja- ja pintavesiin arvioidaan vähäisiksi. Raskailla aseilla ammuttaessa vähäisiä määriä haitta-aineita voi päätyä pintamaahan sekä tuliasema- että maalialueilla. Raskasaseammuntojen aiheuttamat päästöt muodostuvat raskasmetalleista, räjähdysaineista, niiden hajoamistuotteista sekä ruudeista. Puolustusvoimat seuraa ampumatoiminnan vaikutuksia pinta- ja pohjaveteen sekä maaperään. Lisäksi seurataan toiminnan aiheuttamia melutasoja. Toiminnan käyttötarkkailusta sekä valvonta- ja tarkkailutiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Etelä-Suomen AVI:n lausuntopyyntö

2

Ympäristölupahakemus_ Santahaminan raskaiden aseiden ammunnat ja räjäytykset

Otteet

Ote

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ympäristölautakunta

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Kiinteistövirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 991

HEL 2014-007030 T 11 01 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 09.09.2014 § 259

HEL 2014-007030 T 11 01 00 00

ESAVI/110/04.08/2014

Lausunto

Ympäristölautakunta, joka on sekä ympäristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomainen, antoi seuraavan lausunnon Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja kaupunginhallitukselle Kaartin jääkärirykmentin Santahaminan raskasaseammuntoja ja räjäytyksiä koskevasta ympäristölupahakemuksesta. Kaartin jääkärirykmentti hakee myös ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Ympäristöluvan hakeminen perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden 16.10.2013 antamaan päätökseen Santahaminan ammunnoista tehtyjen monien meluvalitusten takia.  Kaartin jääkärirykmentti hakee samanaikaisesti ympäristölupaa myös Santahaminan ampumaradoille erillisellä ympäristölupahakemuksella.

Kuvaus alueesta ja toiminnasta

Santahaminan saarella sijaitsee I-luokan pohjavesialue. Raskaiden aseiden ammunnat eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Sadevedet imeytyvät hiekkapitoiseen maaperään hyvin, joten pintavesiuomia on alueella vähän.

Raskaiden aseiden ammuntojen alueilla sijaitsee luontoarvoiltaan merkittäviä aluekokonaisuuksia ja luontokohteita, mm. laaja kosteikkoalue ja merenrantaniittyjä. Varsinaisia luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonsuojelualueita Santahaminassa ei ole.

Santahaminassa suoritettavassa koulutuksessa ja ammunnoissa käytetään raskaita aseita ja asejärjestelmiä sekä tehdään erilaisia räjäytyksiä. Raskaalla aseella tarkoitetaan sellaista asetta, jonka putken sisähalkaisijan pienin mitta on yli 20 mm tai räjähdettä, jossa käytetään yli 60 g trinitrotolueenia (TNT) vastaavaa määrää räjähdysainetta.

Santahaminassa koulutuksessa käytettävät raskaat aseet ja asejärjestelmät voivat vaihdella, jos Kaartin jääkärirykmentin joukkotuotantoa muutetaan. Vuoden 2015 tilanteessa Santahaminassa on arvioitu olevan käytössä puolustusvoimien raskaista aseista kranaatinheittimiä (81 mm ja 120 mm), erilaisia panssarintorjunta-aseita (raskas ja kevyt kertasinko, raskas sinko), kranaattikonekiväärejä, kranaattipistooleja ja erilaisia räjäytyspanoksia, miinoja ja käsikranaatteja.

Santahaminassa räjähteitä käytetään yleensä osana pioneeri- tai panssaritorjuntakoulutusta. Räjähteitä käytetään myös raivaamiseen ja virka-aputoimintaan liittyen. Räjäytysalueella harjoitellaan räjäytyksiä sekä tuhotaan vanhoja ammuksia ja räjähtämättömiä tai vaillinaisesti räjähtäneitä ammuksia. Räjäytyksiä ja tulenkuvausta suoritetaan laajalla, erikseen rajaamattomalla alueella.

Santahaminassa raskaiden aseiden ammunnat ja räjäytykset suoritetaan saaren keski- ja itäosissa (kuva 1). Suorituspaikkojen etäisyys Laajasalossa sijaitseviin asuinrakennuksiin on noin 1,2 km. Etäisyys Laajasalossa ja Villingissä sijaiseviin vapaa-ajanasuntoihin on noin 1,2 km. Santahaminassa varuskunnan henkilöstön asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 600 metrin päässä raskaiden aseiden ampumapaikoista. Santahaminassa toimii myös koulu ja päiväkoti.

Kuva 1. Raskasaseammuntojen suorituspaikat: tuliasema-alueet T1-T9, maalialueet M1-M10 sekä räjäytysalueet R1-R4.

Santahaminassa ammutaan raskailla aseilla ja käytetään räjähteitä hakemuksen mukaan noin 125 päivänä vuodessa. Taulukossa 1 on lueteltu Santahaminassa nykyisin käytössä olevat raskaat aseet, laukausten ja räjäytysten lukumäärät tyypillisen ampumapäivän aikana sekä ampumapäivien lukumäärät vuodessa. Taulukossa on myös tapahtuman meluluokka, joka on hakijan esittämä luokitus. Meluluokka 1 tarkoittaa laukausta tai iskemää, josta ei lähde ääntä lainkaan tai ääni on hyvin pieni. Luokan 2 laukaukset, iskemät ja räjäytykset ovat äänitasoltaan merkittäviä. Luokan 3 tapahtumat ovat kaikkein meluisimpia.

Taulukko 1. Käytössä olevat raskaat aseet, laukausten ja räjäytysten lukumäärät, ampumapäivien lukumäärät vuodessa ja meluluokat.

Ammuntojen jakautuminen keskimääräisen toimintavuoden aikana on puolestaan esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Ammuntapäivien lukumäärä kuukaudessa.

Raskaiden aseiden ammuntojen ja räjäytysten päivittäiset ajat on esitetty taulukossa 3. Ammuntoja ja räjäytyksiä suoritetaan tarvittaessa myös muina aikoina. Hakemuksen mukaan ilta-aikaan ja yöllä ammuntoja on alle viisi kertaa vuodessa.

Taulukko 3. Raskaiden aseiden ammuntojen ja räjäytysten päivittäiset ajat

Toiminnan ympäristövaikutukset

Toiminnan olennaisimmat ympäristövaikutukset liittyvät ammunnoista ja räjäytyksistä aiheutuvaan meluhaittaan, maaperän pilaantumiseen sekä pohjaveden ja pintavesien pilaantumisriskiin.

Raskaiden aseiden käytön aiheuttama ympäristöpäästö muodostuu pääosin räjähdysaineista ja niiden hajoamistuotteista sekä ruudeista ja niiden aineosista ja stabilisaattoreista. Maalialueilla ja maalilaitteiden alueilla aiheutuu päästöjä myös raskasmetalleista. Raskailla aseilla ammuttaessa haitta-aineita voi päätyä pintamaahan sekä tuli- että maalialueilla. Tuliasema-alueilla päästö on poikkeuksetta ilmalaskeuman aiheuttamaa pintamaapäästöä. Maalialueilla sekä erilisillä räjäytysalueilla haitta-aineita päätyy myös syvemmälle maahan kranaatin tunkeutuessa maahan ja räjäytysten aiheuttamien räjäytyskuoppien kautta.

Raskaiden aseiden ampumatoiminnalle ja räjäytyksille ei ole olemassa erillistä ympäristöohjelmaa tai muuta ympäristöasioiden hallintajärjestelmää. Puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueilla seurataan erikseen laadittujen ohjelmien mukaisesti ympäristövaikutuksia, melua ja maaperän kuormitusta. Tavoitteena on toiminnan ympäristöhaittojen tunnistaminen ja niiden vähentäminen.

Alueen maaperästä ei ole tutkittu raskasaseammuntojen ja räjäytysten vaikutuksia maaperään. Toiminnoista aiheutuvia haitta-aineita ja niiden pitoisuuksia on lupahakemuksessa tarkasteltu muilla puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueilla vastaaville toiminnoille tehtyjen tutkimusten perusteella.

Melun leviäminen

Hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen (Insinööritoimisto Akukon Oy, 93002-1, Helsinki 3/2010) mukaan Santahaminan raskasaseammuntojen aiheuttama melutaso ylittää puolustusvoimien omat suositusarvot sekä tehtyjen laskelmien että mittausten perusteella. Keskimääräisen ammuntapäivän impulssikorjattu A-keskiäänitaso (LAeq,r) on Laajasalon etelärannassa sijaitsevien asuinrakennusten luona laskentatulosten mukaan korkeimmillaan 61 dB, kun suositusarvo on 55 dB. Yksittäisten laukausten, iskemien ja räjäytysten C-äänialtistustaso (LCE) on laskentatulosten mukaan korkeimmillaan 101 dB ja mittaustulosten mukaan jopa 109 dB, kun suositusarvo on 100 dB.

Yli 55 dB:n meluvyöhykkeelle (LAeq,r) jää hakemuksen mukaan noin 1454 asukasta ja 63 vapaa-ajan asuntoa (kuva 2).

Kuva 2. Meluvyöhykkeet (LAeq,r): vihreä viiva >50 dB, sininen viiva >55 dB, punainen viiva >60 dB.

Ympäristölautakunnan lausunto

Meluntorjunta

Ympäristölautakunta toteaa, että raskaiden aseiden melun leviäminen on laskettu viiden, hakijan mukaan tyypillisen ammuntapäivän laukausten ja räjäytysten perusteella. Valitun viiden ammuntapäivän laukausten ja räjäytysten lukumäärät poikkeavat kuitenkin hakemuksessa toisaalla esitetystä tyypillisen ammuntapäivän laukausten määristä raskasaselajeittain. Lisäksi raskaiden aseiden melun laskenta poikkeaa kevyiden aseiden ampumaratamelun laskennasta, joka on tehty jakamalla vuotuinen laukausmäärä ammuntapäiville (260 päivää). Hakemuksesta tai meluselvityksestä ei käy ilmi, miten tämä valittu laskentatapa vaikuttaa saatuun laskentatulokseen. Hakemusta tulisi täydentää tältä osin.

Hakemuksen liitteenä olevassa meluntorjuntasuunnitelmassa (Insinööritoimisto Akukon Oy, 103078-1, Helsinki 8/2011) todetaan, että sinkojen tuliaseman viereen tulisi rakentaa 8 metriä korkea maavalli, jotta C-äänialtistustason (LCE) suositusarvo 100 dB alittuisi Laajasalon asuinalueilla. Valli ei kuitenkaan torju suurimpien räjäytysten melua, joka ylittäisi jatkossakin suositusarvon. Valli ei myöskään riittäisi torjuntaratkaisuksi, jotta A-keskiäänitason (LAeq,r) suositusarvo alittuisi, vaan lisäksi tulisi vähentää heittimien laukausmääriä ja pienentää tulenkuvauspanosten kokoa. Meluntorjuntasuunnitelman mukaan vaikutuksiltaan tehokkain ja varmin meluntorjuntatoimenpide on raskaimpien sinkojen ammuntojen siirto pois Santahaminasta. Tällöin ei vallia tarvitse rakentaa, mutta edelleen tarvitaan myös muiden raskaiden aseiden laukausmäärien ja panoskokojen pienentämistä.

Hakemuksen mukaan mitään edellä mainittua meluntorjuntatoimenpidettä ei aiota kuitenkaan toteuttaa.

Ympäristölautakunta edellyttää, että lupa myönnetään vain sillä ehdolla, että hakija toteuttaa kaikki hakemuksen liitteenä olevassa meluntorjuntasuunnitelmassa esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet, jotta sekä C-äänialtistustason (LCE) suositusarvo että A-keskiäänitason (LAeq,r) suositusarvo alittuvat Santahaminan ulkopuolella sijaitsevien asuinrakennusten ja loma-asuntojen luona.

Lisäksi ympäristölautakunta edellyttää, että raskaiden aseiden käyttö yöaikaan kello 22.00 - 7.00 kielletään kokonaan.

Samoin ympäristölautakunta edellyttää, että ilta-aikaan kello 18.00 - 22.00 ja viikonloppuisin raskaiden aseiden ammunnoissa käytetään vain harjoitusammuksia, joiden aiheuttama melu on merkittävästi taisteluammusta alempi, koska osumaräjähdystä ei harjoitusammuksissa ole. Hakemuksen liitteenä olevan meluselvityksen mittaustulosten mukaan 21.4.2009 mitattiin Laajasalossa Keulakuvantiellä (Mittauspiste K1) kevyen kertasingon harjoitusammuksen laukauksen C-äänialtistustasoksi 79 dB ja taisteluammuksen laukauksen 93 dB ja osumaräjähdyksen 100 dB. Myös tulenkuvausten käyttö ilta-aikaan ja viikonloppuisin tulee kieltää, koska kyse on lähinnä taisteluharjoituksen äänitehosteesta, jota ei voi pitää välttämättömänä osana ampumaharjoittelua.

Ympäristölautakunta korostaa, että meluntorjuntaa koskevia määräyksiä annettaessa tulee ottaa huomioon myös Santahaminan kevyiden aseiden aiheuttama melu, jota koskee toinen lupahakemus.

Pohjaveden ja pintavesien pilaantumisen ehkäiseminen

Pohjavesialueella ja pohjavesialueen lähistöllä räjäytykset ja raskasaseammuntaharjoitukset aiheuttavat maaperä- ja pohjavesiriskejä. Ympäristölupahakemuksessa todetaan mm., että raskailla aseilla ammuttaessa haitta-aineita voi päästä pintamaahan sekä tuliasema- että maalialueilla. Hakemuksessa on referoitu muualla tehtyjä maaperätutkimuksia raskasaseammuntojen vaikutuksesta maaperään, mutta Santahaminassa maaperän ja pohjaveden osalta ei kuitenkaan kattavaa perustilaselvitystä ole tehty. Myöskään ammuntojen vaikutuksia mereen, merenpohjaan ja sen eliöihin ei ole tutkittu. Ympäristölupahakemuksesta eivät myöskään käy ilmi käytettyjen räjähdysaineiden ympäristövaikutukset. Ympäristölautakunta katsookin, että Santahaminan maaperän, pohjaveden ja merialueen nykytila ja siihen vaikuttavat tekijät tulee viipymättä selvittää perusteellisesti. Mikäli lupa myönnetään ennen ympäristön perustilaselvitystä, tulee lupapäätöstä tarvittaessa tarkistaa erikseen tutkimustulosten perusteella.

Lupahakemuksen perusteella arvioituna ampumarata-alueiden hydrogeologiaa ei ole tutkittu riittävästi. Pohjaveden virtaussuunnan ja maaperän hydraulisen johtavuuden selvittämiseksi tarvitaan lisätutkimuksia ennen kuin lupaharkintaa voidaan jatkaa. Pohjavedelle aiheutuva riski kasvaa ajan kuluessa ja siksi pohjavesiriskien huolellinen kartoittaminen etukäteen on tarpeellista. Pohjaveden laadusta on myös melko vähän tutkimustuloksia.

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että lupamääräyksillä varmistetaan pohja- ja pintaveden pilaantumisen estäminen esimerkiksi rakenteellisilla ympäristönsuojeluratkaisuilla ja ympäristön tilan seurannan riittävyys. Laadukkaalla tarkkailulla voidaan varmistaa, että vesien laatu pysyy ympäristön- ja terveydensuojeluun liittyvien laatuvaatimusten ja -tavoitteiden mukaisena, ja että alueen pohjaveden hyödyntämismahdollisuudet säilyvät myös tulevaisuudessa. Pohjaveden tarkkailuputkien määrää tulee siis lisätä nykyisestä ja näytteenoton on oltava riittävän tiheää. Sopiva tarkkailurytmi on ainakin alkuvaiheessa vähintään kerran vuodessa. Tarkkailutulokset ja johtopäätökset tulee raportoida myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle. Poikkeavista tuloksista tulee ilmoittaa ympäristökeskukselle heti niiden valmistuttua jatkotoimenpiteiden harkitsemiseksi.

Maaperän pilaantumisen ehkäiseminen

Ympäristölautakunta edellyttää, että maaperän perustilaselvitys tehdään kattavasti myös raskasaseampuma- ja räjäytysalueilla, koska raskaiden aseiden ammunnat ja räjäytykset jatkuvat. Mahdollisesti pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tulee tehdä toimenpidesuunnitelmat aluekohtaisesti vaiheittain. Jos raskaiden aseiden ampumapaikka tai räjäytysalue poistuu käytöstä, tulee maaperän puhdistustoimet tehdä yhtenä kokonaisuutena ampumatoiminnan päätyttyä.

Raskaiden aseiden maali-, tuli- ja räjäytysalueille tehtävistä toimenpiteistä tulee tehdä tarkennettu suunnitelma, jossa on käsitelty maaperän puhdistamisen ja ratojen rakentamisen toteuttamisjärjestystä aikatauluineen. Koska maaperän puhdistaminen ajoittuu pitkälle ajalle, toimenpiteiden aikatauluttamisella ja toteuttamisjärjestyksellä on merkittävä vaikutus lupamääräysten toteutumiseen ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

Maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi lupaehdoissa tulee edellyttää jatkosuunnittelussa parhaan mahdollisen tekniikan käyttämistä.

Valvonta ja ympäristöluvan voimassaolo

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että raskaiden aseiden ammunnoille ja räjäytyksille nimetään ympäristövastaava, joka tuntee raskasaseiden ammuntojen ja räjäytysten toiminnan, sitä koskevat ympäristösäännökset ja -määräykset sekä toiminnasta aiheutuvat päästöt, jätteet sekä mahdollisten ympäristövahinkojen torjunnan. Vastuuhenkilön tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä. Vastuuhenkilön ja hänen sijaisensa tiedot on ilmoitettava myös Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle välittömästi lupapäätöksen jälkeen.

Ympäristölautakunta katsoo, että herkällä alueella sijaitsevan kokonaisuuden ympäristölupa tulisi myöntää määräaikaisena ja lupamääräykset tarkistaa riittävän usein.

Lausunto

Ympäristölautakunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Kaartin Jääkärirykmentille Santahaminan raskasaseammuntoja ja räjäytyksiä varten edellä esitetyin edellytyksin.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Harri Pasanen (melu), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32013

harri.pasanen(a)hel.fi

Sini-Pilvi Saarnio (vedet), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32019

sini-pilvi.saarnio(a)hel.fi

Eeva Summanen (maaperä), vs. ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32077

eeva.summanen(a)hel.fi

Erja Puntti-Hannuksela (maaperä), ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32006

erja.puntti-hannuksela(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5.6.2014

HEL 2014-007030 T 11 01 00 00

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastolta lausuntoa, joka koskee Kaartin jääkärirykmentin ympäristölupahakemusta Santahaminan raskasaseammunnoille. Lausunto on pyydetty antamaan 5.6.2014 mennessä.

Tausta

Puolustusvoimat / Kaartin jääkärirykmentti hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista, toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa Santahaminan alueella suoritettaville raskaiden aseiden ammunnoille ja räjäytyksille. Ympäristöluvan hakeminen perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden 16.10.2013 antamaan päätökseen. Kaartin jääkärirykmentti on hakenut ympäristölupaa myös Santahaminassa sijaitseville ampumaradoille erillisellä hakemuksella.

Lausunto

Kaupunkisuunnitteluvirasto pitää tärkeänä, että haetun luvan mukaisesta ampumatoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia Santahaminan lähialueille torjutaan mahdollisimman tehokkaasti, eivätkä ympäristöhäiriöt ainakaan kasva nykyisestä. Olemassa olevien asuin-, loma- ja virkistysalueiden osalta maankäytön suunnittelun keinot meluntorjunnassa edes täydennysrakentamisen osalta ovat hyvin vähäiset. Melun osalta on huomioitava myös Kuninkaansaaren ja Vallisaaren kehittäminen, missä brändinä on hiljaisuus. Kehittämishankkeeseen ovat sitoutuneet mm. Metsähallitus sekä yrittäjiä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa ympäristöluvan myöntämistä edellä mainituin huomautuksin.

 

 

 

Lisätiedot

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi

Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37164

satu.tarula(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566