Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1009

V 22.10.2014, Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteen päättyminen

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta, että kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän virkasuhde päättyy 13.1.2015.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Lisätään uusi kappale päätös-osion viimeiseksi kappaleeksi (kpl 4):
"Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että valittavan apulaiskaupunginjohtajan toimikausi päättyy 30.6.2017."

Kannattaja: Hannu Oskala

 

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Esittelijän perusteluiden viides kappale (kpl 8) muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus julistaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi 30.6.2017 päättyväksi määräajaksi kahden viikon hakuajoin siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä. Tavoitteena on, että vaali toimitetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.11.2014."

Kannattaja: Hannu Oskala

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja totesi, että jäsen Rissasen vastaehdotusten päällekkäisyyden vuoksi äänestetään ainoastaan jälkimmäisenä esitetystä vastaehdotuksesta.

 

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kappale (8) muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus julistaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi 30.6.2017 päättyväksi määräajaksi kahden viikon hakuajoin siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä. Tavoitteena on, että vaali toimitetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.11.2014."

Jaa-äänet: 3
Osku Pajamäki, Kaarin Taipale, Pilvi Torsti

Ei-äänet: 12
Juha Hakola, Jasmin Hamid, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Lasse Männistö, Hannu Oskala, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen

Tyhjä: 0

Poissa: 0

Äänin 3 - 12 kaupunginhallitus hyväksyi jäsen Rissasen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun esityksen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää todeta, että kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän virkasuhde päättyy 13.1.2015.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että tähän apulaiskaupunginjohtajan virkasuhteeseen voidaan virkaa hakeneen lisäksi ottaa suostumuksensa nojalla sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut virkaa ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Esittelijän perustelut

Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän määräaikainen virkasuhde päättyy 13.1.2015.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 §:n 1 momentin mukaan viranhaltija otetaan virkasuhteeseen toistaiseksi tai määräajaksi. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä.

Lain 5 §:n mukaan sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Kunnanjohtajan virkaan ja valtuuston päätöksen mukaisesti muuhunkin virkasuhteeseen voidaan suostumuksensa nojalla ottaa sellainenkin henkilö, joka ei ole hakenut sitä ja jonka kelpoisuudesta on esitetty selvitys.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Tarkoituksena on, että kaupunginhallitus julistaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan viran haettavaksi                                                              7 vuoden määräajaksi kahden viikon hakuajoin siten, että sähköistä rekrytointijärjestelmää ei käytetä. Tavoitteena on, että vaali toimitetaan kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.11.2014.

Viran palkkaus määräytyy saman kokonaispalkkaustason mukaisesti kuin nykyisillä apulaiskaupunginjohtajilla. Viran palkkaus on 12.263,08 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 979

HEL 2014-009858 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

29.09.2014 Pöydälle

Esteelliset: Hannu Penttilä

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Apulaiskaupunginjohtaja valitaan virkaan enintään 30.6.2017 saakka.

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle ennen jäsen Rissasen vastaehdotuksen käsittelyä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566