Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/1

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1024

Iltakouluasia: Automaattimetron ja Länsimetron tilannekatsaus

HEL 2014-011729 T 00 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginjohtaja otti asian esittelyynsä ennen asiasta käytävän keskustelun alkamista ja palautti asian asiasta alkuaan vastanneen apulaiskaupunginjohtajan esittelyyn kaupunginhallituksen pantua asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen automaattimetron ja Länsimetron tilanteesta.

Esittelijän perustelut

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita.

Länsimetro Oy työllistää kahdeksan henkilöä. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (28 %) ja Espoon kaupunki (72 %).

Kaupunginvaltuuston 12.3.2013 hyväksymän Länsimetron hankesuunnitelman tarkistetun kustannusarvion mukaan Helsingin osuus Länsimetron kustannuksista on enintään 217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013).

Länsimetro Oy:n vuoden 2014 liikevaihdon ennustetaan olevan budjetin mukainen 1,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketuloista.

Metron automatisointiprojektissa Siemens on ilmoittanut, että metron automatisoinnin osalta ei ole teknisiä esteitä Länsimetron avaamiselle matkustajaliikenteeseen syksyllä 2016. Metron automatisointiprojektin tilanne on kuitenkin edelleen toteutuksen aikataulun suhteen kriittisellä polulla, erityisesti Länsimetron laituriovien toteutuksen sekä M100/M200-junien automatisoinnin osalta.

Automaattimetron valmiusaste vaihtelee Siemensin mukaan metron eri osa-alueiden osalta. Helsingin metron valmiusaste on 60,1 %, Länsimetron automatisoinnin valmiusaste on 18,9 % ja metrovarikon laajennuksen automatisointiaste on 45,9 %.

Liikennelaitos -liikelaitoksen va. toimitusjohtaja Yrjö Judström sekä Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen ja hallituksen jäsen Tuula Saxholm selostavat asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566