Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

06.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1011

Vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen valinta

HEL 2012-017033 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

1.     myöntää Matti Rantaselle vapautuksen vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Sini Jokisen Janne Pesosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Matti Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Matti Rantanen (Kok.) pyytää 22.9.2014 vapautusta vaalivalmistelutoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginhallitus valitsi 11.3.2013, 273 § Matti Rantasen Janne Pesosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi vaalivalmistelutoimikuntaan toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginhallituksen olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Matti Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Vaalivalmistelutoimikunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 273

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566