Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/4

 

22.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 484

Kaisaniemen metroaseman nimen muuttaminen

HEL 2012-003862 T 10 03 07

Päätös

Kaupunginhallitus päätti muuttaa Kaisaniemen metroaseman nimeksi Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa kiinteistöviraston kaupunkimittausosastoa merkitsemään nimen asemakaavaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

2

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin lausunto

3

HSL:n kannanotto Helsingin yliopiston esitykseen

4

Nimistötoimikunnan kirje kaupunkisuunnitteluvirastolle

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 14.3.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin yliopisto esittää Helsingin seudun liikenteelle (HSL) osoittamassaan 2.3.2012 päivätyssä aloitteessa, että Kaisaniemen metroaseman nimi muutettaisiin yliopiston mukaan Helsingin yliopisto–Helsingfors Universitet–University of Helsinki.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on siirtänyt asian Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston käsiteltäväksi (asiakirjan siirto, hallintolaki 21 §).

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt asiasta Helsingin kaupungin nimistötoimikunnan sekä Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin lausunnot. Lausunnot ovat tämän esityksen liitteenä.

Kaisaniemen metroaseman asemakaava (nro 9332) on vuodelta 1987 ja sitä täsmennettiin (nro 9763) vuonna 1990. Asemakaavan nimenä on molemmissa Kaisaniemen metroaseman lippuhalli. Valtuuston 1990 hyväksymässä metron perustamissuunnitelmassa aseman nimenä on Kaisaniemen metroasema. Luonnospiirustusten hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuusto käytti vuonna 1975 nimeä Kluuvin metroasema.

Nimistötoimikunta on käsitellyt aloitetta 4.4.2012. Nimistötoimikunta ei pidä metroaseman nimenmuutosta perusteltuna eikä puolla aloitetta. Nimistötoimikunta pitää ehdotettua nimeä Helsingin yliopisto–Helsingfors Universitet–University of Helsinki pitkänä ja hankalana; nimi Yliopisto–Universitetet olisi suositeltavampi, mikäli päätöksenteossa päädytään metroaseman nimeämiseen yliopiston mukaan. Nimistötoimikunta on lisäksi todennut Kaisaniemen olleen karttanimenä jo vuodelta 1842 periytyvissä kartoissa. Kaisaniemi on saanut Kaisaan viittaavan nimensä 1800-luvulla puistoon ravintolan perustaneen ravintoloitsija Kaisa Walhllundin mukaan, samoin kuin Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli on käsitellyt aloitetta 13.6.2012. Yhtiön hallitus ei puolla aloitetta metroaseman nimenmuutoksesta, koska sillä katsotaan olevan taloudellisia kustannuksia aseman yrityksille. Samaan seikkaan kiinnittää huomiota Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.

Esittelijä toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n mukaan asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kun kunnanosan ja korttelin numero. Nämä tiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta.

Kaupunkisuunnittelutoimen johtosäännön mukaan (6 §, 18.1) kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivaltaan kuuluu päättää asemakaavan muutoksella tai hallinnollisella päätöksellä kadun, torin, puiston tai muun alueen nimestä, ellei asia ole periaatteellisesti merkittävä. Helsingin yliopiston tekemä aloite on periaatteellisesti merkittävä, joten päätösvalta tässä tapauksessa on kaupunginhallituksella.

Kaupunkisuunnitteluvirasto katsoo 14.3.2014, että perustelut nimen muuttamiselle ovat olemassa ja että nimen tulisi olla riittävän lyhyt, selkeä ja yksiselitteinen. Kaksikielinen versio Helsingin yliopisto - Helsingfors Universitet täyttää nämä kriteerit.

Esittelijä on huolella harkinnut nimen muutoksesta annettujen kielteisten lausuntojen perusteluja. Helsingin yliopisto on kuitenkin erittäin tärkeä alueen nykyinen toimija, jonka historialliset juuret alueella ovat yhtä lailla pitkät. Vuonna 1640 perustettu yliopisto viettää merkittävää perustamisen juhlavuottaan ensi vuonna 2015. Myös tänä vuonna on aihetta muistaa historian tapahtumia, sillä Helsingin yliopisto sai nykyisen nimensä 18. helmikuuta 1919 Suomen itsenäistymisen jälkeen ja vuonna 1924 sille myönnettiin uudet statuutit, joissa määriteltiin sen asema Suomen tasavallassa. Kun otetaan huomioon yliopistojen ja korkeakoulujen suuret päivittäiset käyttäjämäärät ja jatkuvasti lisääntyvä kansainvälistyminen, on tärkeää osoittaa niille johtavat joukkoliikenteen pysäkit selkeästi. Parhaillaan on rakenteilla  metrolinjaston jatkaminen Espoon suuntaan. Tulevaisuudessa Helsingin yliopistolta on suora metroyhteys Aalto-yliopiston kampukselle ja Espoon kaupunki on päättänyt nimetä aseman Aalto-yliopiston mukaan.  Edellä esitetyn perusteella on olemassa painavat syyt sille, että Kaisaniemen metroaseman nimi muutetaan nimeksi Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet. Nimen vakiintunut suomen- ja ruotsinkielinen kirjoitusasu edellyttää yliopiston kirjoittamista pienellä alkukirjaimella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin yliopiston kirje

2

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin lausunto

3

HSL:n kannanotto Helsingin yliopiston esitykseen

4

Nimistötoimikunnan kirje kaupunkisuunnitteluvirastolle

5

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 14.3.2014

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Aloitteen tekijä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Pelastuslaitos

Nimistötoimikunta

Liikennelaitos -liikelaitos

Kaupunginmuseo

Rakennusvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566