Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/11

 

10.02.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 157

V 26.2.2014, Kaj / Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itäkeskukseen

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 25.11.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Tuomas Rantanen ja 56 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi, millä edellytyksin sen kannattaisi sijoittaa jonnekin ltäkeskuksen kauppakeskittymän yhteyteen uusi kauppahalli, joka painottaisi valikoimassaan etnisiä ja eksoottisia ruokatuotteita.

Kaupunginhallitus totesi 9.5.2012 kaupunginvaltuustolle vastauksenaan aloitteeseen, ettei Itäkeskuksen kauppakeskuksen läheisyydessä ole vapaita rakentamattomia tontteja eikä kiinteistövirastolla ole siellä hallinnassaan kauppahalliksi sopivaa kiinteistöä tai tilaa. Samalla kaupunginhallitus katsoi, että kauppahallitoiminnalle soveltuvaa tilaa saattaisi lähivuosina vapautua Itäkeskuksen kauppakeskuksesta tai uusista rakennettavista liiketiloista. Edelleen kaupunginhallitus totesi, että koska nämä tilat ovat kuitenkin kaikki yksityisomistuksessa, on kauppahallin sijoittuminen kyseisten tilojen omistajien harkinnassa.

Kaupunginvaltuusto palautti aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää konkreettisesti, olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistölautakunnan lausuntoon ja toteaa, ettei kiinteistöviraston tilakeskuksella ole osoittaa aloitteessa esitettyyn tarkoitukseen sopivaa tilaa, joka sijaitsisi Puhoksen ostoskeskuksen yhteydessä tai muissa mainituissa kohteissa. Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että tilakeskuksen strategisena tehtävänä on järjestää tilapalveluja kaupungin omille hallintokunnille eikä sen toimialaan kuulu toimitilojen tuottaminen tai yksityisen liiketilan ostaminen yrityksille.

Lisäksi kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja katsoo, että Tallinnanaukio on osa tärkeää julkisten ulkotilojen ja niiden välisten jalankulun yhteyksien sarjaa Lyypekinaukion ja Stoan kulttuurikeskuksen aukion välillä, eikä se siten sovellu kauppahallikäyttöön. Tätä avoimessa, ympäri vuorokauden käytössä olevaa yhteyksien sarjaa ei tule katkaista muuttamalla Tallinnanaukio suljetuksi sisätilaksi. Itäkeskuksen alueella suuri osa jalankulun ympäristöstä sijoittuu puolijulkisiin sisätiloihin, mikä entisestään nostaa Tallinnanaukion arvoa viihtyisästi mitoitettuna ja keskeisesti sijoitettuna julkisena ulkotilana.

Kaupunginhallitus suhtautuu periaatteessa myönteisesti aloitteessa esitetyn kauppahallitoiminnan edistämiseen, mutta toteaa samalla, että kaupungin taloussuunnitelma mahdollistaa talonrakennushankkeissa vain palvelutuotantoon tarvittavan rakennuskannan korjaamisen sekä pääasiassa uusille alueille tehtävän välttämättömän uudisrakentamisen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman mukaan investointeja rahoitetaan merkittävästi aiempaa enemmän tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia on siten tarkoitus myydä sen sijaan, että kaupunki investoisi uusiin tiloihin. Nykyisin kaupungissa toimivat Vanha Kauppahalli, Hakaniemen kauppahalli ja Hietaniemen kauppahalli, joiden toimintaedellytyksiä kaupunki on tukenut peruskorjaamalla tiloja. Sen sijaan uusien toimitilojen tuottamiselle tai yksityisen liiketilan ostamiselle ei kaupungin nykyisen tilojen käyttöä koskevan strategian mukaan ole edellytyksiä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Tuomas Rantasen aloite

2

Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto 25.11.2013

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunkisuunnitteluvirasto 25.11.2013

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen ja 56 muuta allekirjoittajaa tekivät 16.11.2011 valtuustoaloitteen ja esittävät selvitettäväksi, millä edellytyksin kaupungin kannattaisi sijoittaa jonnekin Itäkeskuksen kauppakeskittymän yhteyteen uusi kauppahalli, joka painottaisi etnisiä ja eksoottisia ruokatuotteita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi 28.2.2012 kaupunginhallitukselle asiasta lausunnon.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2012 palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää konkreettisesti olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Hallintokeskus on pyytänyt kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa valtuustoaloitteen osasta, jossa ehdotetaan selvittämään mahdollisuudet Tallinnanaukion kattamiseksi kauppahallikäyttöön. Muihin selvitettäviin vaihtoehtoihin kiinteistölautakunta on jo ottanut kantaa.

Lausunto

Tallinanaukio on osa tärkeää julkisten ulkotilojen ja niiden välisten jalankulun yhteyksien sarjaa, jonka eteläinen pää on Lyypekinaukiolla ja pohjoinen pää Stoan kulttuurikeskuksen aukiolla. Tätä avoimessa, ympäri vuorokauden käytössä olevaa yhteyksien sarjaa ei tule katkaista muuttamalla Tallinnanaukio suljetuksi sisätilaksi. Itäkeskuksen alueella suuri osa jalankulun ympäristöstä sijoittuu puolijulkisiin sisätiloihin, mikä entisestään nostaa Tallinnanaukion arvoa viihtyisästi mitoitettuna ja keskeisesti sijoitettuna julkisena ulkotilana.

Tallinanaukio ei sovellu kauppahallikäyttöön.

Lisätiedot

Mikko Näveri, arkkitehti, puhelin: 310 37331

mikko.naveri(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 11.10.2013

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupunginvaltuutettu Tuomas Rantanen ja 56 muuta allekirjoittajaa ovat 16.11.2011 tehneet valtuustoaloitteen ja esittävät selvitettäväksi, millä edellytyksin kaupungin kannattaisi sijoittaa jonnekin Itäkeskuksen kauppakeskittymän yhteyteen uusi kauppahalli, joka painottaisi etnisiä ja eksoottisia ruokatuotteita. Tukholman Hötorgetin kauppahalli voisi toimia esimerkkinä. Kaupunginvaltuusto päätti 9.5.2012 (141 §) palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää konkreettisesti, olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että kaupungin strategiaohjelman mukainen investointiraami 435 milj. euroa mahdollistaa talonrakennushankkeissa palvelutuotantoon tarvittavan rakennuskannan korjaamisen sekä pääasiassa uusille alueille tehtävän välttämättömän uudisrakentamisen. Strategian mukaan investointeja myös rahoitetaan merkittävästi aiempaa enemmän tulorahoituksella ja kiinteän omaisuuden myyntituloilla. Kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomia rakennuksia on siten tarkoitus myydä. Kaupungin ei ole mahdollista investoida aloitteen mukaiseen toimintaan.

Nykyisin kaupungissa toimivat kauppahallit, Vanha Kauppahalli, Hakaniemen kauppahalli ja Hietaniemen kauppahalli. Kaupunki peruskorjaa näitä rakennuksiaan, mutta toimintaa ei olla laajentamassa. Kaupungilla on suorassa omistuksessa ja tytäryhtiöidensä omistamana liiketilaa, jota se voi tarjota nykyisillä vuokrausperusteillaan myös aloitteen mukaiseen toimintaan. Myös vapailla markkinoilla on ehdotettuun toimintaan soveltuvaa tilaa mm. ehdotettu Puhoksen ostoskeskus.

Lopuksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että lähtökohtaisesti aloitteen mukaisen etnisten ja eksoottisen ruoka-aineiden kauppakeskittymän eli uuden kauppahallin toiminnan tulisi ohjautua liiketaloudellisin perustein. Kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista tukea yritystoimintaa mahdollisesti ulkopuolelta hankittavien tilojen tilakustannuksissa. Lisäksi hallihankkeella saattaisi olla vaikutuksia vähittäiskaupan, nykyisten hallikauppojen sekä Hämeentielle sijoittuneiden useiden etnisiä ja eksoottisia tuotteita myyvien yritysten markkinatilanteeseen.

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 27.06.2013 § 352

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kiinteistölautakunta suhtautuu ajatukseen etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itä-Helsinkiin periaatteessa myönteisesti, mutta samalla muistuttaa, että mikäli kaupunginvaltuusto päättää, että halli toteutetaan kaupungin omistuksessa, tulee kaupunginvaltuuston myös osoittaa hankkeelle rahoitus. Koska tilakeskuksella ei ole osoittaa tarkoitukseen sopivaa tilaa, käytännössä tarvittava tila voidaan toteuttaa hankkimalla se yksityisiltä markkinoilta tai myöntämällä uudelle rakennukselle varat investointiohjelmassa.

Tilakeskuksen strategisena tehtävänä on järjestää tilapalveluja kaupungin omille hallintokunnille. Ellei erikseen niin päätetä, tilakeskuksen tehtävänä ei ole tuottaa yrityksille uusia toimitiloja eikä ostaa yksityistä liiketilaa. Kaupungin nykyisen tilastrategian mukaan kaupungin omaa kiinteistökantaa pyritään vähentämään ja tehostamaan.

Nykyisin kaupungissa toimivat kauppahallit, Vanha Kauppahalli, Hakaniemen kauppahalli ja Hietaniemen kauppahalli, sijaitsevat kantakaupungissa ja ajatusta hallitoiminnan laajentamisesta Itä-Helsinkiin voi pitää sinänsä kannatettavana. Vakiintuneen kauppahallitoiminnan kiinteistötaloudellinen yhtälö on sellainen, että se tuskin kiinnostaa vain taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä investoreita. Kaupungin toimiminen hankkeen koordinaattorina ja välivuokraajana riippuu pitkälti siitä, mahtuisiko hanke Tukkutorin hallintaan muiden hallien rinnalle. Tässä tapauksessa hankkeen kustannustalouden rinnalla on syytä arvioida myös sen muut yhteiskunnalliset hyödyt.

Ennen uuteen hallihankkeeseen ryhtymistä olisi myös syytä selvittää tällaisen hallikaupan erilaiset vaikutukset vähittäiskaupan ja nykyisten hallikauppojen markkinatilanteeseen.

Kaupunginvaltuuston esittämistä vaihtoehdoista Puhoksen vanha ostoskeskus on yksityisen kiinteistöyhtiön omistuksessa ja sillä on ensi sijainen aloitteentekijän rooli kyseisen kiinteistön jalostusta koskevissa hankkeissa. Tallinnanaukio taas on kaupungin omistuksessa. Sen mahdollinen kattaminen ja siihen mahdollisesti liittyvä rakennusoikeus tulee tutkia kaavoituksella.

Käsittely

27.06.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: Esitän seuraavan vastaehdotuksen:

Lausuntoehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kiinteistölautakunta suhtautuu ajatukseen etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itä-Helsinkiin periaatteessa myönteisesti, mutta samalla muistuttaa, että mikäli kaupunginvaltuusto päättää, että halli toteutetaan kaupungin omistuksessa, tulee kaupunginvaltuuston myös osoittaa hankkeelle rahoitus. Koska tilakeskuksella ei ole osoittaa tarkoitukseen sopivaa tilaa, käytännössä tarvittava tila voidaan toteuttaa hankkimalla se yksityisiltä markkinoilta tai myöntämällä uudelle rakennukselle varat investointiohjelmassa.

Tilakeskuksen strategisena tehtävänä on järjestää tilapalveluja kaupungin omille hallintokunnille. Ellei erikseen niin päätetä, tilakeskuksen tehtävänä ei ole tuottaa yrityksille uusia toimitiloja eikä ostaa yksityistä liiketilaa. Kaupungin nykyisen tilastrategian mukaan kaupungin omaa kiinteistökantaa pyritään vähentämään ja tehostamaan.

Nykyisin kaupungissa toimivat kauppahallit, Vanha Kauppahalli, Hakaniemen kauppahalli ja Hietaniemen kauppahalli, sijaitsevat kantakaupungissa ja ajatusta hallitoiminnan laajentamisesta Itä-Helsinkiin voi pitää sinänsä kannatettavana. Vakiintuneen kauppahallitoiminnan kiinteistötaloudellinen yhtälö on sellainen, että se tuskin kiinnostaa vain taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä investoreita. Kaupungin toimiminen hankkeen koordinaattorina ja välivuokraajana riippuu pitkälti siitä, mahtuisiko hanke Tukkutorin hallintaan muiden hallien rinnalle. Tässä tapauksessa hankkeen kustannustalouden rinnalla on syytä arvioida myös sen muut yhteiskunnalliset hyödyt.

Ennen uuteen hallihankkeeseen ryhtymistä olisi myös syytä selvittää tällaisen hallikaupan erilaiset vaikutukset vähittäiskaupan ja nykyisten hallikauppojen markkinatilanteeseen.

Kaupunginvaltuuston esittämistä vaihtoehdoista Puhoksen vanha ostoskeskus on yksityisen kiinteistöyhtiön omistuksessa ja sillä on ensisijainen aloitteentekijän rooli kyseisen kiinteistön jalostusta koskevissa hankkeissa. Tallinnanaukio taas on kaupungin omistuksessa. Sen mahdollinen kattaminen ja siihen mahdollisesti liittyvä rakennusoikeus tulee tutkia kaavoituksella.

Kannattajat: Sole Molander

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausuntoehdotus muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kiinteistölautakunta suhtautuu ajatukseen etnisten ja eksoottisten tuotteiden kauppahallin sijoittamisesta Itä-Helsinkiin periaatteessa myönteisesti, mutta samalla muistuttaa, että mikäli kaupunginvaltuusto päättää, että halli toteutetaan kaupungin omistuksessa, tulee kaupunginvaltuuston myös osoittaa hankkeelle rahoitus. Koska tilakeskuksella ei ole osoittaa tarkoitukseen sopivaa tilaa, käytännössä tarvittava tila voidaan toteuttaa hankkimalla se yksityisiltä markkinoilta tai myöntämällä uudelle rakennukselle varat investointiohjelmassa.

Tilakeskuksen strategisena tehtävänä on järjestää tilapalveluja kaupungin omille hallintokunnille. Ellei erikseen niin päätetä, tilakeskuksen tehtävänä ei ole tuottaa yrityksille uusia toimitiloja eikä ostaa yksityistä liiketilaa. Kaupungin nykyisen tilastrategian mukaan kaupungin omaa kiinteistökantaa pyritään vähentämään ja tehostamaan.

Nykyisin kaupungissa toimivat kauppahallit, Vanha Kauppahalli, Hakaniemen kauppahalli ja Hietaniemen kauppahalli, sijaitsevat kantakaupungissa ja ajatusta hallitoiminnan laajentamisesta Itä-Helsinkiin voi pitää sinänsä kannatettavana. Vakiintuneen kauppahallitoiminnan kiinteistötaloudellinen yhtälö on sellainen, että se tuskin kiinnostaa vain taloudellista voittoa tavoittelevia yksityisiä investoreita. Kaupungin toimiminen hankkeen koordinaattorina ja välivuokraajana riippuu pitkälti siitä, mahtuisiko hanke Tukkutorin hallintaan muiden hallien rinnalle. Tässä tapauksessa hankkeen kustannustalouden rinnalla on syytä arvioida myös sen muut yhteiskunnalliset hyödyt.

Ennen uuteen hallihankkeeseen ryhtymistä olisi myös syytä selvittää tällaisen hallikaupan erilaiset vaikutukset vähittäiskaupan ja nykyisten hallikauppojen markkinatilanteeseen.

Kaupunginvaltuuston esittämistä vaihtoehdoista Puhoksen vanha ostoskeskus on yksityisen kiinteistöyhtiön omistuksessa ja sillä on ensisijainen aloitteentekijän rooli kyseisen kiinteistön jalostusta koskevissa hankkeissa. Tallinnanaukio taas on kaupungin omistuksessa. Sen mahdollinen kattaminen ja siihen mahdollisesti liittyvä rakennusoikeus tulee tutkia kaavoituksella.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 9
Antti Hytti, Sole Molander, Pia Pakarinen, Jouni Parkkonen, Joonas Pulkkinen, Tuomas Rantanen, Olli Sademies, Hanna Sauli, Tiia Sirviö

Tyhjä: 0

Poissa: 0

23.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Paula Heikkinen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 46922

paula.k.heikkinen(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 09.05.2012 § 141

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

09.05.2012 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Tuomas Rantanen valtuutettu Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki selvittää konkreettisesti olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä äänestää jaa; jos ei voittaa on valtuutettu Tuomas Rantasen palautusehdotus hyväksytty.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten että kaupunki selvittää konkreettisesti olisiko halli toteutettavissa mieluiten Itä-Helsinkiin esimerkiksi a) Puhoksen vanhan ostoskeskuksen yhteyteen, b) kattamalla Tallinnanaukio tai c) jonkun itähelsinkiläisen metroaseman kylkeen.

Jaa-äänet: 24
Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Sture Gadd, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Nina Huru, Seppo Kanerva, Jere Lahti, Pauli Leppä-aho, Lasse Liemola, Hannele Luukkainen, Seija Muurinen, Jan D Oker-Blom, Sanna Perkiö, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Sari Sarkomaa, Riitta Snäll, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Antti Valpas, Olli Valtonen, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 56
Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Lilli Autti, Jorma Bergholm, Tuija Brax, Arto Bryggare, Yrjö Hakanen, Eero Heinäluoma, Kimmo Helistö, Sanna Hellström, Rakel Hiltunen, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Tarja Kantola, Jessica Karhu, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Laura Kolbe, Anu Korppi-Koskela, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Essi Kuikka, Eeva Kuuskoski, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Jyrki Lohi, Silvia Modig, Sari Näre, Jarmo Nieminen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Terhi Peltokorpi, Kati Peltola, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Laura Rissanen, Juho Romakkaniemi, Pekka Saarnio, Lea Saukkonen, Hanna-Kaisa Siimes, Anni Sinnemäki, Riitta Skoglund, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Tarja Tenkula, Astrid Thors, Nils Torvalds, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa, Tea Vikstedt, Julia Virkkunen, Markku Vuorinen, Thomas Wallgren

Tyhjä: 3
Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Lasse Männistö

Poissa: 2
Osku Pajamäki, Antti Vuorela

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 02.05.2012 § 503

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Tuomas Rantasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

23.04.2012 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 74325

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 28.02.2012 § 86

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Etnisten ja eksoottisten ruoka-aineiden kauppahalli on hyvä ja kannatettava idea. Se tarvitsee paitsi sopivan tilan, oheistoimintoina ravintoloita ja ulkotorimyyntiä  sekä ennen kaikkea keskeisen paikan. Kauppahallin yksi tärkeimpiä tehtäviä on tuoda näitä palveluja myös muille kuin maahanmuuttajaväestölle. Se tulisi olla hyvin saavutettavissa koko pääkaupunkiseudun alueelta. Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten  on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla.

Itäkeskuksessa liikkuu suuri määrä ihmisiä päivittäin. Suurin ruuhka on keskuksen ytimessä metroaseman välittömässä läheisyydessä. Helsingin keskustaan verrattuna, Itäkeskuksen käyttäjät liikkuvat hyvin rajoitetulla alueella metroaseman ja suurten kauppakeskittymien kortteleissa. Heti parin korttelin etäisyydellä metroasemalta jalankulkijoiden määrä on pieni. Etnisten ruoka-aineiden kauppahallin sijoittamisella näille sivukaduille sisältää riskin, etteivät muut kuin maahanmuuttajat löydä sinne.

Itäkeskuksen ytimessä ei ole vapaita rakentamattomia tontteja. Uuden hallirakennuksen rakentamiseen tarvitaan asiasta kiinnostunut sijoittaja. Luontevinta olisikin, että kauppahalli sijoittuisi jo olemassa oleviin tiloihin. Kaupungin omistuksessa ei liene Itäkeskuksen ytimessä sellaista tyhjää tilaa, joka soveltuisi kauppahallille.

Aivan metroaseman vieressä kortteleille 45176 ja 45177 sekä Hansasillan ja Itäväylän alueille on vireillä asemakaavan muutos (nro 12024), jonka mukaan Itäkeskuksen ytimeen on tulossa 30 200 kerrosneliömetriä uutta liiketilaa. Tästä kerrosalasta pääosa on varattu YIT:lle, jonka tarkoituksena on rakentaa hotelli ja elokuvakeskus sekä liiketiloja. Pienempi osa liiketiloista tulee Keskon vuokraamalle tontille. Uuden asemakaavan liiketiloja ei ole määrätty mihinkään erikoistarkoitukseen.

Itäkeskuksen kauppakeskuksesta tai uusista rakennettavista liiketiloista saattaa lähivuosina vapautua sellaista tilaa, joka olisi sopiva kauppahallitoiminnalle. Nämä tilat ovat kuitenkin kaikki yksityisen omistuksessa, ja kauppahallin tulo näihin tiloihin on riippuvainen omistajan myönteisestä suhtautumisesta.

Käsittely

28.02.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi lausunnon toiseen lauseeseen viidenneksi viimeiseksi sanan "sekä" ja muutti
ensimmäisen kappaleen viimeisen lauseen kuulumaan : "Sen ohi tulisi kulkea suuri ihmisvirta, kuten on tilanne Tukholmassa Hötorgetin kauppahallilla."

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Barbara Tallqvist, arkkitehti, puhelin: 310 37283

barbara.tallqvist(a)hel.fi

 

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta 14.02.2012 § 21

HEL 2011-008255 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta pitää valtuutettu Rantasen ym. hanketta uuden etnisiin ja eksoottisiin tuotteisiin perustuvan kauppahallin perustamista Itäkeskukseen kannattavana mikäli toiminnalle olisi myös kaupallisia edellytyksiä. Tällainen toiminta sopisi kulttuurikeskus Stoan läheisyyteen, sillä alueella on jo entuudestaan joitain etnisten ruokatuotteiden liikkeitä. Olisi parannus, että nämä ja muut samantyyliset liikkeet saataisiin yhden katon alle. Etninen kauppahalli tukisi maahanmuuttajien yrittäjyyttä ja se tukisi myös kulttuurien kohtaamista.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunnon katsotaan kattavan myös Caisan osuuden.

Esittelijä

vs. kulttuurijohtaja

Veikko Kunnas

Lisätiedot

Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566