Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/6

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1374

Työnantajan edustajien nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan 2014-2015

HEL 2011-008958 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustaviksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen 1.1.2014 lukien seuraavat jäsenet vaihtuvien henkilöiden ja puheenjohtajan tilalle: 

Puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen tilalle rahoitusjohtaja Tapio Korhosen (1.1.2014 kansliapäällikkö, kaupunginkanslia) ja hänen varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn tilalle talousarviopäällikkö Tuula Saxholm (1.1.2014 rahoitusjohtaja, kaupunginkanslia).

Varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon tilalle osastopäällikkö Marju Pohjaniemen (1.1.2014 henkilöstöjohtaja, kaupunginkanslia) ja hänen varajäsenekseen palvelussuhdepäällikkö Asta Enroos (1.1.2014 yksikön päällikkö, kaupunginkanslia).

Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi virastopäällikkö Mikko Ahon (kaupunkisuunnitteluvirasto) ja hänen varajäseneksi linjajohtaja Liisa Pohjolaisen (opetusvirasto).

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustaviksi jäseniksi ja heidän varajäsenikseen 1.1.2014 lukien seuraavat jäsenet vaihtuvien henkilöiden ja puheenjohtajan tilalle: 

Puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen tilalle rahoitusjohtaja Tapio Korhosen (1.1.2014 kansliapäällikkö, kaupunginkanslia) ja hänen varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Laura Rädyn tilalle talousarviopäällikkö Tuula Saxholm (1.1.2014 rahoitusjohtaja, kaupunginkanslia).

Varsinaiseksi jäseneksi henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon tilalle osastopäällikkö Marju Pohjaniemen (1.1.2014 henkilöstöjohtaja, kaupunginkanslia) ja hänen varajäsenekseen palvelussuhdepäällikkö Asta Enroos (1.1.2014 yksikön päällikkö, kaupunginkanslia).

Uudeksi varsinaiseksi jäseneksi virastopäällikkö Mikko Ahon (kaupunkisuunnitteluvirasto) ja hänen varajäseneksi linjajohtaja Liisa Pohjolaisen (opetusvirasto).

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Sari Kuutamo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 310 64928

sari.kuutamo(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Ao. henkilöt

Henkilöstötoimikunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566