Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1370

Maa-alueen vuokraus Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle

HEL 2013-014147 T 10 01 01 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) Tuomarinkylän kartanon tilaan 91-431-1-659/10 kuuluvan noin 4 453 m²:n suuruisen, karttaliitteeseen merkityn alueen ratsastustoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2012 vuosikeskiarvon pistelukua 1863 on 13 487,71 euroa.

 

 

 

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 724 euron suuruista perusvuosivuokraa.

 

 

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan ratsastustoimintaan.

 

 

3

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n hakemus

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Kartta vuokra-alueesta

4

Ote asemakaavasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) Tuomarinkylän kartanon tilaan 91-431-1-659/10 kuuluvan noin 4 453 m²:n suuruisen, karttaliitteeseen merkityn alueen ratsastustoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1

Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2012 vuosikeskiarvon pistelukua 1863 on 13 487,71 euroa.

 

 

 

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 724 euron suuruista perusvuosivuokraa.

 

 

2

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksinomaan ratsastustoimintaan.

 

 

3

Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Esittelijä

Asemakaavan muutos

Tuomarinkartanon ratsastuskeskuksen toiminnan kehittämiseksi alueelle on laadittu asemakaavan muutos nro 12072, joka on tullut voimaan 15.2.2013.

Asemakaavamuutos mahdollistaa ahtaiden tallien laajentamisen siten, että ne täyttävät uudet, 1.1.2014 voimaan tulevat eläinsuojeluvaatimukset. Kaavamuutoksessa esitetyt laajennusosat mahdollistavat nykyisten hevoskarsinoiden laajennuksen ja hevosmäärän lisäyksen noin 20 %:lla 140 hevospaikasta noin 170 hevospaikkaan. Hevospaikkojen määrän lisäys on arvioitu siten, että lisärakentaminen ja toiminnan vaatimat ulkotilat ja uudet pysäköintitarpeet on mahdollista sovittaa arvokkaaseen kartanoympäristöön.

Liikuntalautakunnan ja ratsastuskeskuksessa toimivien talliyrittäjien kesken on voimassa eri aikaan päättyviä maanvuokrasopimuksia. Tallialueiden laajentaminen ja uusien investointien rahoittaminen vaativat vuokra-alueiden uudelleen järjestämistä sekä vuokra-aikojen pidentämistä.

Sisäinen vuokraus

Kiinteistölautakunta on vuokrannut Tuomarinkartanon ratsastuskeskuksen alueen liikuntalautakunnalle sisäisellä vuokrauksella. Vuokraus päättyy 31.12.2043. Sisäinen vuokra vuonna 2013 on 1,15 €/m²/vuosi. Ratsastuskeskuksen alue on asemakaavamuutoksen myötä laajentunut ja sisäistä vuokrausta on tarkastettu vastaamaan kaavan mukaista VU-1/s aluetta (urheilu- ja virkistyspalvelujen alue ratsastuskeskusta varten).

Esittelijä toteaa, että uudet pitkäaikaiset maanvuokrasopimukset, joissa on otettu huomioon alueelle voimaan tulleen asemakaavan mukaiset tallialueiden rajaukset ja rakennusoikeudet, on jo tehty Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:n ja Tuomarinkylän Talli Oy:n kanssa. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2032 saakka, joten kaikkien talliyrittäjien sopimukset päättyvät samanaikaisesti. Hevosten laidunalueita koskevat sopimukset uusitaan erikseen.

Nykyinen vuokrasopimus

Liikuntalautakunnan ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n välillä on voimassa 12.2.2008 tehty, tallialuetta koskeva pitkäaikainen maanvuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2032. Vuokra-alue (3 338 m²) käsittää tallirakennuksen ja pihapiirissä olevan ratsastuskentän alueet.

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy esittää 19.9.2013 päivätyssä hakemuksessaan vuokrasopimuksen päivittämistä uuden asemakaavan mukaiseksi. Hakemus on esityksen liitteenä.

Uusi vuokrasopimus

Uusi sopimus esitetään tehtävän asemakaavamuutokseen merkittyjen tallialueiden rajausten ja rakennusoikeuksien mukaisesti. Nykyiseen sopimukseen sisältyvää kulkuoikeutta ei enää tarvita, koska kaavamuutokseen on merkitty huoltotie (h), Ratsukkopolku, jonka tarkoituksena on palvella Tuomarinkylän Talli Oy:n, Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy:n ja Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n vuokra-alueita.

Vuokra-alue on 4 453 m², joka käsittää 2 163 m²:n suuruisen rakennusalueen ja 2 290 m²:n suuruisen ratsastuskenttä- ja muun pihapiirialueen. 

Vuokra

Tuomarinkylän kartanoalueen ratsutalleja ja maneesirakennuksia koskevat maanvuokrat on määritetty siten, että rakennetun alueen osalta käyvän maanarvon perusteena on pidetty virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951 = 100” pistelukua 100 vastaavaa 11,77 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa. Mikäli tallin yhteydessä on ratsastuskenttä tai jaloittelutarhoja, niiden vuokra on määritelty sisäisen vuokran perusteella. Liikuntatoimi perii subventoitua vuokraa sellaisista vuokrakohteista, joissa harjoitetaan pelkästään liikuntatoimintaa. Vuoden 2007 alusta alkaen subventio on ollut enintään 50 %.

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n uudelle vuokra-alueelle on merkitty rakennusoikeutta yhteensä 990 kem². Vuosivuokra on 5 % maan pääoma-arvosta. Rakennusmaan osalta käypä perusvuosivuokra (ind. 100) olisi 5 % x 990 kem² x 11,77 euroa/kem² = 582,62 euroa. Tämän hetken vuokra laskettuna vuoden 2012 vuosikeskiarvon pisteluvulla 1863 on 10 854,21 euroa.

Tallien viereisen kenttäalueen koko on 2 290 m², joten sen osalta vuosivuokra olisi 1,15 €/m²/v x 2 290 m² = 2 633,50 euroa.

Koko alueen käypä vuosivuokra olisi 13 487,71 euroa ja sitä vastaava perusvuosivuokra 724,00 euroa. Perittävä vuosivuokra 50 %:n subventiolla on 6 743,85 euroa vuonna 2013.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:n hakemus

2

Vuokrasopimusluonnos

3

Kartta vuokra-alueesta

4

Ote asemakaavasta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 14.11.2013 § 206

HEL 2013-014147 T 10 01 01 02

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutettaisiin vuokraamaan Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy:lle  35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) Tuomarinkylän kartanon tilaan 91-431-1-659/10 kuuluva noin 4 453 m²:n suuruinen, karttaliitteeseen merkitty alue, ratsastustoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2032 saakka seuraavin ehdoin:

1.     
Täysimääräinen vuosivuokra, joka vastaa elinkustannusindeksin vuoden 2012 vuosikeskiarvon pistelukua 1863 on 13 487,71 euroa.

Täysimääräinen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 724,00 euron suuruista perusvuosivuokraa.

2.     
Vuokrasta peritään 50 % niin kauan kuin vuokra-aluetta käytetään yksin omaan ratsastustoimintaan.

3.     
Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

Ulla Sara, suunnittelija, puhelin: 310 87786

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566