Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/10

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1348

Vastaus valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponteen koskien koerakentamisen mallia, johon tukeutuen ATT voisi rakennuttaa kohtuuhintaista omistustuotantoa ennestään vuokratalovaltaisille alueille

HEL 2012-017412 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.12.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään 12.12.2012 Helsingin kaupungin asuntotuotantorahastoa koskevat muutokset Kvsto samalla hyväksyi seuraavaan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää selvitettäväksi, kannattaisiko kaupungin luoda sellainen teknisiä ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä innovaatioita tutkiva koerakentamisen malli, johon tukeutuen ATT voisi rakennuttaa kohtuuhintaista omistustuotantoa ennestään vuokratalovaltaisille alueille. (Tuomas Rantanen)

Kaupunginvaltuuston 12.9.2012 § 249, hyväksymän asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteina on muun muassa asuinalueiden eriytymisen ehkäiseminen ja alueellisen asukasrakenteen pitäminen monipuolisena. Alueellisen asukasrakenteen yksipuolistumisen ehkäisemisen lähtökohtana on erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjonnasta huolehtiminen myös vanhojen vuokratalovaltaisten asuinalueiden täydennysrakentamisen yhteydessä. Täydennysrakentamisessa on kiinnitettävä huomiota kohtuuhintaisuuteen huomioiden paikallinen hintataso.

Kaupunginjohtaja päätti asettaa johtajistokäsittelyssä, 14.11.2012 § 93, asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän laatimaan ehdotuksen asuntotuotannon edellytysten parantamisesta Helsingissä. Työryhmän tarkoituksena on löytää asuntotuotantoprosessia nopeuttavia ja tehostavia sekä kustannuksia alentavia toimenpiteitä. Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus asuntotuotantoprosessin sujuvoittamisesta kohtuuhintaisen ja laadukkaan asuntotuotannon näkökulmasta. Työryhmän loppuraportin on määrä valmistua vuoden 2013 loppuun mennessä.

Talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteuttamisohjelman tavoitteiden sekä asuntotuotantoprosessin sujuvoittamistyöryhmän kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin liittyvien tavoitteiden mukaisesti tulisi koerakentamismallin kehittämisen sijaan pyrkiä pysyvän toimintatavan luomiseen vuokratalovaltaisten asuinalueiden täydennysrakentamiseen liittyen. Yksittäisten suunnittelukohteiden ja sirpalemaisen suunnittelun sijaan maankäytönsuunnittelun ja asemakaavoituksen tulisi olla laajempaa aluetta koskeva kokonaisvaltainen tarkastelu, jonka yhteydessä tulee selvittää kaupungille tulevien investointikustannusten ohella riittävällä tarkkuudella asuntorakentamisen toteuttamiskustannukset alueelliseen hintatasoon suhteutettuna.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus katsoo, että koerakentamisen mallin kehittämisen sijaan asuntotuotantotoimistolle voidaan varata normaalin tontinvarausmenettelyn mukaisesti vuokratalovaltaisten alueiden täydennysrakentamiseen liittyen kumppanuuskaavoitushankkeita. Näin ollen asuntotuotantotoimisto pystyy vaikuttamaan kaavoituksen ja rakentamisen yhteensovittamiseen asuntotuotannon toteutusedellytysten ja asuntojen kohtuuhintaisuuden varmistamiseksi riittävän varhaisessa vaiheessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566