Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/5

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1373

Maa-alueen varauksen jatkaminen Vuosaaren venesatama-alueelta Selboat Oy:lle

HEL 2012-011948 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosan (Vuosaari) tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan noin 1 910 m² suuruisen, karttaliitteeseen merkityn maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1.–31.12.2014 seuraavin ehdoin:

1

Varausmaksu on 553,90 euroa.

 

 

 

Varausmaksu on maksettava 31.3.2014 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan kaupungin osoittamalle tilille.

 

 

 

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

 

 

2

Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

 

 

3

Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

 

 

4

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

 

 

5

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta voida solmia.

 

 

6

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli tuleva vuokrauspäätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta varausalueesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Selboat Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa liikuntalautakunnan varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosan (Vuosaari) tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan noin 1 910 m² suuruisen, karttaliitteeseen merkityn maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1.–31.12.2014 seuraavin ehdoin:

1

Varausmaksu on 553,90 euroa.

 

 

 

Varausmaksu on maksettava 31.3.2014 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan kaupungin osoittamalle tilille.

 

 

 

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

 

 

2

Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

 

 

3

Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

 

 

4

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

 

 

5

Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, joka varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrasopimusta voida solmia.

 

 

6

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli tuleva vuokrauspäätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Esittelijä

Kaupunginhallitus on 11.3.2013 tekemällään päätöksellä varannut maa-alueen Selboat Oy:lle ajalle 1.1.–31.12.2013. Maa-alue on varattu Vuosaarenlahden venesatama-alueelta, aallonmurtajan tyvessä sijaitsevalta rakennusalueelta veneilyalaa palvelevien toimintojen suunnittelua varten. Selboat Oy on hakenut jatkoa maa-alueen varaukselle 31.12.2014 saakka.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11789, joka on saanut lainvoiman 9.10.2009. Alueelle saa rakentaa kerho- ja ravintolarakennuksia sekä muita alueen toimintaa palvelevia tiloja. Alueelle saa sijoittaa alueen toiminnan kannalta välttämättömiä majoitustiloja ja asunnon henkilökuntaa varten. Aluetta saa käyttää veneiden talvisäilytykseen.

Varattavaksi esitetty maa-alue käsittää noin 1 910 m²:n suuruisen alueen, jolle saa rakentaa enintään 2 700 kem². Alue soveltuu sijaintinsa puolesta hyvin veneilyä palvelevien toimintojen sijaintipaikaksi. Kaikkia satama-alueelle suunniteltuja maamassan täyttöjä ei ole vielä tehty, joten ko. alueella on varattavissa tällä hetkellä vain 1 910 m². Hankkeen toteutusta on viivästyttänyt vesialueen kaavan mukaisen täytön ja rantamuurin rakenteiden puuttuminen.

Varausmaksuksi esitettävä hinta on puolet Vuosaaren alueella maksettavasta sisäisestä maanvuokrasta 0,58 euroa/m²/v. Varausmaksu on tällöin 553,90 euroa / vuosi. Myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä vuokra tullaan määrittelemään rakennettavan kerrosalan ja myöhemmin tarkentuvan maa-alueen pohjalta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Kartta varausalueesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Selboat Oy

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 14.11.2013 § 209

HEL 2012-011948 T 10 01 01 03

Päätös

Liikuntalautakunta päättanee esittää kaupunginhallitukselle, että liikuntalautakunta oikeutettaisiin varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan liitteenä 1 olevaan karttaan merkityn noin 1 910 neliömetrin suuruisen maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1. – 31.12.2014 seuraavin ehdoin:

1. Varausmaksu on 553,90 euroa ja se on maksettava 31.3.2014 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan, kaupungin osoittamalle tilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2. Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3. Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

09.10.2012 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 11.03.2013 § 287

HEL 2012-011948 T 10 01 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti,  että liikuntalautakunta oikeutettaisiin varaamaan Selboat Oy:lle 54. kaupunginosassa (Vuosaari), tilan 91-54-9906-8 alueella sijaitsevan liitteenä 1 olevaan karttaan merkityn noin 1 910 neliömetrin suuruisen maa-alueen veneilyalaa palvelevan yritystoiminnan suunnittelua varten ajaksi 1.1. – 31.12.2013 seuraavin ehdoin:

1. Varausmaksu on 534,80 euroa ja se on maksettava 31.3.2013 mennessä kaupungin lähettämää laskua vastaan, kaupungin osoittamalle tilille.

Maksusuorituksen viivästyessä varauksensaaja on velvollinen maksamaan erääntyville saataville maksupäivään asti korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2. Nyt varattavan alueen rajoja tarkistetaan alueesta tehtävän vuokrasopimuksen yhteydessä. Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

3. Varattava alue on liikuntaviraston käytössä siihen saakka, kunnes alueesta solmittava vuokrasopimus alkaa.

4. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

5. Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566