Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/5

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1367

Valtuutettu Laura Rissasen toivomusponsi lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjusta

HEL 2013-007471 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän toivomusponnen (Laura Rissanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rissanen Laura, toivomusponsi 5, Kvsto 24.4.2013 asia 4

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän toivomusponnen (Laura Rissanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Käsitellessään strategiaohjelmaa vuosiksi 2013 - 2016 kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuoden 2013 aikana selvitetään mahdollisuudet kartoittaa lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjut yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja toteuttaa kampanja palveluiden saavutettavuuden parantamiseksi (Laura Rissanen)."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Esittelijä viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja yhteisen osaamisen kehittämisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa sekä tilanteeseen puuttumisessa niissä monissa palveluissa, joissa ihmisiä kohdataan päivittäin. Osaamista lisätään kouluttautumalla ja toimintakäytäntöjä kehitetään eri yksiköissä ja niiden välisenä yhteistyönä sekä kaupungin muiden hallintokuntien ja muiden tahojen kanssa. Helsingissä toimii kaupunginjohtajan asettama lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja vähentäminen -työryhmä (2011 - 2014), jossa on laajasti edustettuna eri viranomaistahoja ja järjestöjä.

Helsingissä toteutettiin 14. - 27.10.2013 laaja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanja ”Yksikin lyönti on liikaa”. Kampanja korosti rohkeutta puuttua tilanteisiin ja hyödyntää eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Meneillään oleva kaupunkitasoinen työryhmätyöskentely ja koulutusyhteistyö, vastikään toteutettu kampanja sekä jatkuva toimintayksiköissä tapahtuva kehittämistyö ovat asianmukaisia tapoja kehittää perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Rissanen Laura, toivomusponsi 5, Kvsto 24.4.2013 asia 4

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ponnen ehdottaja

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.12.2013 § 1329

Pöydälle 09.12.2013

HEL 2013-007471 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2013 § 390

HEL 2013-007471 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa valtuutettu Laura Rissasen lähisuhdeväkivallan uhrien palveluketjuja koskevasta toivomusponnesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä

Perheväkivallalla tarkoitetaan perheen sisällä tapahtuvaa, perheenjäsenen toiseen kohdistamaa fyysistä, seksuaalista tai psyykkistä väkivaltaa tai sen uhkaa. Väkivaltaisia ovat teot, jotka tehdään vastoin uhrin tahtoa ja jotka aiheuttavat tälle kärsimystä. Lähisuhdeväkivalta on perheväkivaltaa lähellä oleva käsite, joka kattaa erilaiset väkivallan muodot toisilleen läheisten ihmisten kesken perheessä, työpaikalla, koulussa, kaveripiirissä tai harrastusten parissa. Usein näistä puhutaan yhdessä termillä perhe- ja lähisuhdeväkivalta, joka voi kohdistua sekä naisiin että miehiin elämän kaikkina ikäkausina.

Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on hyvin vaikea ja arka aihe, koska tapaukset tapahtuvat perheen sisällä ja lähisuhteissa. Tapaukset jäävät usein ilmoittamatta poliisille, koska niin uhrilla kuin tekijälläkin voi olla häpeän, syyllisyyden ja pelon vuoksi korkea kynnys kertoa asiasta ja hakea apua. Tämän vuoksi uhrien auttaminen on erityisen haasteellista.

Suomessa poliisin tietoon tulleesta väkivallasta noin 12 % on perheväkivaltaa. Kolme neljäsosaa tapauksista kohdistuu naisiin. Kotihälytykset perheväkivallan vuoksi ovat lisääntyneet viime vuosina runsaasti. Poliisin mukaan tämä on seurausta perheväkivallan tunnistamisen paranemisesta.

Vuonna 2012 Helsingissä perheväkivaltaan liittyvät poliisin hälytykset kattoivat 13,7 % koko maan hälytyksistä (23 565), mikä on enemmän kuin Helsingin väestöosuus. Helsingin poliisin perheväkivaltaan liittyvien hälytystehtävien määrä on kuitenkin viime vuosina hieman vähentynyt ja tämän katsotaan olevan seurausta viranomaisyhteistyöstä muun muassa sosiaaliviranomaisten kanssa.

    Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy Helsingissä

Helsingissä toimii kaupunginjohtajan asettama lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja vähentäminen -työryhmä (2011 - 2014), jossa on laajasti edustettuna eri viranomaistahoja ja järjestöjä. Puheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysviraston sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö. Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten oppaiden, suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Lisäksi se tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Työryhmän toiminta liittyy kaupungin turvallisuussuunnitelman 2011 - 2014 lähisuhdeväkivaltaa koskevan osuuden toimeenpanoon.

Työryhmä päivittää parhaillaan kaupungin työntekijöille suunnattua perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrien tunnistamista ja auttamista sekä näihin liittyvää yhteistyötä koskevaa opasta ja se julkaistaan sähköisessä muodossa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös kaupunkilaisille tarkoitetut ohjeet päivitetään ja ne julkaistaan kaupungin internet-sivuilla ensi vuoden alussa. Ensi vuoden eritysteemaksi on valittu vanhuksiin ja vammaisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja toimintasuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Tässä yhteydessä laaditaan myös suunnitelma kaupungin henkilöstön koulutuksista. Tänä vuonna on järjestetty yhteistä koulutusta kaupungin, poliisin, syyttäjän ja järjestöjen 600 työntekijälle (2 400 koulutuspäivää). Koulutusyhteistyötä näiden tahojen kanssa jatketaan ja työskentelyn pohjana käytetään valtakunnallisia suosituksia ja ohjelmia.

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen mahdollistaa entistä tiiviimmän yhteistyön ja yhteisen osaamisen kehittämisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä, uhrien tunnistamisessa ja auttamisessa sekä tilanteeseen puuttumisessa niissä monissa palveluissa, joissa ihmisiä kohdataan päivittäin. Uhrien auttamiselle on eduksi, että aiheeseen liittyvää osaamista on tarjolla eri palvelupisteissä ja tämän vuoksi koulutusta ja kehittämistyötä tehdään useilla sektoreilla. Osaamista lisätään kouluttautumalla ja toimintakäytäntöjä kehitetään eri yksiköissä ja niiden välisenä yhteistyönä sekä kaupungin muiden hallintokuntien ja muiden tahojen kanssa.

Kampanja toteutettu

Helsingissä toteutettiin 14. - 27.10.2013 laaja perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisykampanja ”Yksikin lyönti on liikaa”. Kampanja näkyi internetissä ja ulkomainoksissa ja kuului radiokanavilla. Kampanja korosti rohkeutta puuttua tilanteisiin ja hyödyntää eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Sosiaali- ja terveyslautakunta katsoo, että meneillään oleva kaupunkitasoinen työryhmätyöskentely ja koulutusyhteistyö, vastikään toteutettu kampanja sekä jatkuva toimintayksiköissä tapahtuva kehittämistyö ovat asianmukaisia tapoja kehittää perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja uhrien auttamista ja ne kattavat toivomusponnessa esitetyt toimet.

Terveysvaikutusten arviointi

Perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhrit ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Kukin uhri tarvitsee yksilöllistä apua ja tukea. Sosiaali- ja terveystoimen eri palveluissa voidaan tuottaa tätä apua ja tukea monin erilaisin tavoin sekä tarpeen mukaan yhteistyössä ja yhteistyöverkostoissa muiden hallintokuntien edustajien ja muiden toimijoiden kanssa. Palvelujen piiriin pääsyllä ja asiantuntevalla ja oikea-aikaisella avulla voidaan olettaa olevan myönteisiä terveys- ja hyvinvointivaikutuksia kohderyhmälle."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Hanna-Leena Nuutinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42662

hanna-leena.nuutinen(a)hel.fi

Olli Salin, sosiaali- ja kriisipäivystyksen päällikkö, puhelin: 310 43816

olli.salin(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566