Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1344

Eräiden hankkeiden jatkorahoitus innovaatiorahaston varoilla

HEL 2013-013916 T 02 05 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta jatkorahoitusta yhteensä 1 672 400 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2014 rahoitukseen:

 

Hanke/projekti

euroa

1

Forum Virium Helsinki perusrahoitus- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

950 000

2

Kasvupolku-hanke- hallinnoija: Helsingin Uusyrityskeskus ry

500 000

3

Ryhmätoiminnasta ja ryhmävastaanotoista uusi palvelu-konsepti, sähköinen asiointi ryhmätoiminnan tukena- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

112 000

4

Älykäs asemapiirros- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto

110 400

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti myöntää seuraaville hankkeille jatkorahoitusta vuodeksi 2014 aikaisempina vuosina sidotuista rahoitusosuuksista yhteensä 612 000 euroa:

 

Hanke/projekti

euroa

5

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

150 000

6

Stadi.TV- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

262 000

7

Yrityskylä Helsinki- hallinnoija: Opetusvirasto

200 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuodeksi 2013 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt, suuruusluokkaa 2 189 003 euroa oleva osuus, saadaan käyttää vuonna 2014 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

Hanke/projekti

euroa

8

Kohtaamispaikka@Lasipalatsi- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

424 483

9

Verkkoterkkari- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

32 000 

10

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

74 862

11

Sähköinen palveluseteli - hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

298 000

12

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

56 000

13

Opetuskeittiön perustaminen Tukkutorin Teurastamolle- hallinnoija: Tukkutori

157 044

14

Pinta- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

40 500

15

Kiinnostava arkkitehtuuri- hallinnoija: Openhouse ry

23 000

16

Linked Events- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

31 000

17

Tilaa asumiselle - hallinnoija: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

30 000

18

Käyttäjälähtöinen hybridikampus- hallinnoija: Metropolia

20 200

19

Aili–hankkeen valmistelu- hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy

10 000

20

Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräkaupunkiin- hallinnoija: Metropolia

22 000

21

Älykäs asemapiirros- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto

4 215 

22

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

34 500 

23

Yrityskylä Helsinki- hallinnoija: Opetusvirasto

36 648 

24

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoilla- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

35 000 

25

Sähköinen terveyskortti - hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

400 000

 

Vielä kaupunginhallitus päätti ettei vuonna 2014 innovaatiorahastosta järjestetä uusien hankkeiden hakua.

Kaikkia ehdotettuja hankkeita koskeva perustelumuistio on liitteenä.

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hallinnoiman hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa hankkeen/projektin puolivuotisraportin perusteella helmikuussa ja elokuussa.

Hankkeiden on toimitettava puolivuotisraportit, jotka sisältävät tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä seuraavasti: ajanjaksoa 1.7. – 31.12.2013 koskeva puolivuotisraportti on toimitettava 31.1.2014 mennessä ja ajanjaksoa 1.1. - 30.6.2014 koskeva puolivuotisraportti on toimitettava 14.7.2014 mennessä. Raportit tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Käynnissä olevien innovaatiorahastohankkeiden jatkorahoitushakemukset kustannusarvioineen vuodelle 2014 on osoitettava kaupunginhallitukselle 28.2.2014 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon. Jatkorahoitushakemukseen tulee liittää hankkeen viimeisin puolivuotisraportti.

Hankkeen päätyttyä toimijan on lähetettävä kaupungin kirjaamoon hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Hankkeiden yhteydessä tuotettu paikkatietoaineisto on tuotettava avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet syksy 2013.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Open house ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää innovaatiorahastosta jatkorahoitusta yhteensä 1 672 400 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2014 rahoitukseen:

 

Hanke/projekti

euroa

1

Forum Virium Helsinki perusrahoitus- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

950 000

2

Kasvupolku-hanke- hallinnoija: Helsingin Uusyrityskeskus ry

500 000

3

Ryhmätoiminnasta ja ryhmävastaanotoista uusi palvelu-konsepti, sähköinen asiointi ryhmätoiminnan tukena- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

112 000

4

Älykäs asemapiirros- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto

110 400

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee myöntää seuraaville hankkeille jatkorahoitusta vuodeksi 2014 aikaisempina vuosina sidotuista rahoitusosuuksista yhteensä 612 000 euroa:

 

Hanke/projekti

euroa

5

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

150 000

6

Stadi.TV- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

262 000

7

Yrityskylä Helsinki- hallinnoija: Opetusvirasto

200 000

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee, että seuraaville hankkeille vuodeksi 2013 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt, suuruusluokkaa 2 189 003 euroa oleva osuus, saadaan käyttää vuonna 2014 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

Hanke/projekti

euroa

8

Kohtaamispaikka@Lasipalatsi- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

424 483

9

Verkkoterkkari- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

32 000 

10

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

74 862

11

Sähköinen palveluseteli - hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

298 000

12

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

56 000

13

Opetuskeittiön perustaminen Tukkutorin Teurastamolle- hallinnoija: Tukkutori

157 044

14

Pinta- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

40 500

15

Kiinnostava arkkitehtuuri- hallinnoija: Openhouse ry

23 000

16

Linked Events- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

31 000

17

Tilaa asumiselle - hallinnoija: Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

30 000

18

Käyttäjälähtöinen hybridikampus- hallinnoija: Metropolia

20 200

19

Aili–hankkeen valmistelu- hallinnoija: Lasipalatsin Mediakeskus Oy

10 000

20

Liikkuvan arjen design – Pyöräkeskuksesta 2.0 pyöräkaupunkiin- hallinnoija: Metropolia

22 000

21

Älykäs asemapiirros- hallinnoija: Rakennusvalvontavirasto

4 215 

22

Digitaaliset pelit osana tulevaisuuden elinkeinoperustaa Helsingissä ja Suomessa- hallinnoija: Nuorisoasiainkeskus

34 500 

23

Yrityskylä Helsinki- hallinnoija: Opetusvirasto

36 648 

24

Ryhmätoiminnan ja ryhmävastaanoton uusi palvelukonsepti kaupunginsairaalan erikoislääkäripoliklinikoilla- hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

35 000 

25

Sähköinen terveyskortti - hallinnoija: Sosiaali- ja terveysvirasto

400 000

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee ettei vuonna 2014 innovaatiorahastosta järjestetä uusien hankkeiden hakua.

Kaikkia ehdotettuja hankkeita koskeva perustelumuistio on liitteenä.

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hallinnoiman hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa hankkeen/projektin puolivuotisraportin perusteella helmikuussa ja elokuussa.

Hankkeiden on toimitettava puolivuotisraportit, jotka sisältävät tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä seuraavasti: ajanjaksoa 1.7. – 31.12.2013 koskeva puolivuotisraportti on toimitettava 31.1.2014 mennessä ja ajanjaksoa 1.1. - 30.6.2014 koskeva puolivuotisraportti on toimitettava 14.7.2014 mennessä. Raportit tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon.

Käynnissä olevien innovaatiorahastohankkeiden jatkorahoitushakemukset kustannusarvioineen vuodelle 2014 on osoitettava kaupunginhallitukselle 28.2.2014 mennessä. Hakemukset tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon. Jatkorahoitushakemukseen tulee liittää hankkeen viimeisin puolivuotisraportti.

Hankkeen päätyttyä toimijan on lähetettävä kaupungin kirjaamoon hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös. Raportissa on selvitettävä hankkeen aikaansaamat tulokset. Mikäli hanke ei ole toteutunut, tulee hallinnoijan palauttaa hankkeelle myönnetyt varat. Päättyneitä hankkeita koskeva raportti tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi samalla, kun kaupunginhallitus käsittelee hankkeille myönnettävää rahoitusesitystä.

Hankkeiden yhteydessä tuotettu paikkatietoaineisto on tuotettava avoimena datana ja julkaistava Helsinki Region Infosharen (HRI) kautta.

Esittelijä

Kj toteaa, että Helsingin kaupungin innovaatiorahasto perustettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä 19.6.2002 ja sen peruspääomaksi siirrettiin vuoden 2001 tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä 16 818 792,65 euroa. Sen jälkeen kaupunginvaltuusto on 23.6.2010 tilinpäätöksen yhteydessä siirtänyt rahastoon 10 000 000 euroa, 15.6.2011 tilinpäätöksen yhteydessä 5 000 000 euroa ja 13.6.2012 tilinpäätöksen yhteydessä 10 000 000 euroa.

Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tarkoituksena on Helsingin osaamisperustan vahvistaminen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Varoja käytetään rahaston tarkoituksen mukaisten joko kaupungin toimesta tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteutettavien tulevaisuuden elinkeinoperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen. Innovaatiorahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä. Rahastosta voidaan sitoa varoja useammalle vuodelle. Rahaston vapaa pääoma marraskuussa 2013 ennen tätä rahoituskierrosta on 4 272 676 euroa.

Talousarvion 2013 noudattamisohjeissa pyydettiin lähettämään jo käynnissä olevien innovaatiorahastohankkeiden jatkorahoitushakemukset kustannusarvioineen vuodelle 2014 kaupunginhallitukselle 31.10.2013 mennessä. Lisäksi hankkeiden hallinnoijien tuli tehdä esitys vuonna 2013 käyttämättä jäävistä ja vuodelle 2014 siirrettävistä määrärahoista 31.10.2013 mennessä.

Määräajassa jatkorahoitushakemuksia on saapunut 4 kpl (yhteensä 1 672 400 eur) ja sidotun rahoitusosuuden vapauttamista koskevia hakemuksia 3 kpl (yhteensä 612 000 eur). Näiden lisäksi saapui 18 kpl käyttämättä jääneen määrärahan siirtoa koskevaa hakemusta (yhteensä 2 189 003 eur). Jatkorahoitus esitetään myönnettäväksi 4 hankkeelle, yhteensä 1 672 400 eur ja sidottu määräraha esitetään vapautettavaksi 3 hankkeelle, yhteensä 612 000 eur. Lisäksi esitetään käyttämättömän rahoitusosuuden siirtämistä vuodelle 2014 käytettäväksi 18 hankkeelle, yhteensä 2 189 003 eur.

Toimintansa aikana innovaatiorahastosta on rahoitettu useita palkittuja investointihankkeita ja projekteja. Esimerkiksi Forum Virium Helsingin käynnissä olevat hankkeet ovat tuottaneet kaupunkilaisille näkyviä ja julkista tunnustusta saavia tuloksia; pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteinen avoimen tiedon palvelu Helsinki Region Infoshare -hanke on EU komission parhaan julkisen sektorin innovaatiopalkinnon lisäksi sijoittunut kolmen parhaan joukkoon vuonna 2013 Eurocities-järjestön vuosittaisen Awards -kilpailun Älykäs hallintatapa -sarjassa. Stadi.TV:n toiminnan myötä on pyritty tarjoamaan kaupunkilaisten aktiivisen osallisuuden mahdollistavia, yhä uusia vuoropuhelun ja kansalaisdemokratian muotoja avoimuuden, kokeilevuuden ja ennakkoluulottomuuden avulla. Uutta toimintamallia kehittäessään Stadi.TV -hanke tuottaa edelleen jatkuvasti konkreettisia tuloksia; ohjelmia, uutta osaamista ja tapahtumia, jotka yhdessä luovat vuoropuheluympäristön kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välille. Lisäksi sosiaali- ja terveysviraston Verkkoterkkari-hanke palkittiin vuonna 2010 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen myöntämällä TERVE-SOS-palkinnolla, jolloin hanke sai myös erityisen kunniamaininnan innovatiivisuudesta. Myös kaupunginkirjaston hallinnoima Kohtaamispaikka@lasipalatsi -hankkeen Urban Office -kaupunkitoimisto palkittiin vuonna 2012 Yhdysvaltain Kirjastoseuran ALA:n Vuoden ulkomaisella innovaatio-palkinnolla.

Rahaston pienentyneen pääoman myötä vuoden 2014 hakumenettely esitetään rajattavaksi koskemaan vain käynnissä olevien hankkeiden jatkorahoitusta. Tällä menettelyllä halutaan turvata käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen ja loppuun saattaminen tilanteessa, jossa pääoman kartuttamisen ajankohdasta ei ole varmuutta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Eva Nyberg, controller, puhelin: 310 25551

eva.nyberg(a)hel.fi

Liitteet

1

Perustelumuistio_innovaatiorahastohankkeet syksy 2013.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Forum Virium Helsinki

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Helsingin Uusyrityskeskus ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Open house ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talpa

Rakennusvalvontavirasto

Nuorisoasiainkeskus

Opetusvirasto

Kaupunginkirjasto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Tukkutori

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566