Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/7

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1375

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentaminen

HEL 2013-015099 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti

-        hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaiseksi,

-        kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla yhtiön omistuspohjaa laajennetaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle suunnattavalla viiden (5) prosentin suuruiseen omistusosuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,

-        kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kymmenen (10), sekä

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä tarkistuksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki, tekevät soveltuvin osin vastaavat päätökset Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

Liite 1

Vantaan kaupunki

Liite 1

Kauniaisten kaupunki

Liite 1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Liite 1

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee

-        hyväksyä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimuksen muuttamisen liitteen 1 mukaiseksi,

-        kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä yhteistyössä hallintokeskuksen oikeuspalveluiden kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, joilla yhtiön omistuspohjaa laajennetaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle suunnattavalla viiden (5) prosentin suuruiseen omistusosuuteen oikeuttavalla suunnatulla osakeannilla,

-        kehottaa Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä ryhtymään toimenpiteisiin yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kymmenen (10), sekä

-        kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita kaupungin puolesta allekirjoittamaan osakassopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä tarkistuksia.

Päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki, tekevät soveltuvin osin vastaavat päätökset Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistuspohjan laajentamiseen liittyen.

Esittelijä

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n (Seure) toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.

Seuren omistavat Helsingin (59 %), Espoon (20 %), Vantaan (20 %) ja Kauniaisten (1 %) kaupungit. Yhtiö toimii in house -yhtiönä ja myy palveluja omistajilleen omakustannushintaan.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) on ilmaissut halukkuutensa tulla Seuren osakkeenomistajaksi. Asiasta on neuvoteltu yhtiön, sen nykyisten omistajien sekä HUS:n kesken.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä voimassa olevat kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset 26.4.2011, 431 §. Seuren osalta omistajapoliittisissa linjauksissa todettiin kehittämisvisiona, että omistuspohjaa ja toimintaa laajennetaan kaupunkikonsernin sisällä ja seudullisesti. Yhtiön omistuspohjan laajentaminen HUS:n suuntaan on voimassa olevien omistajapoliittisten linjausten mukaista.

HUS:n tulo Seuren osakkeenomistajaksi esitetään toteutettavaksi suunnattuna osakeantina, siten että HUS:n omistusosuudeksi tulisi viisi prosenttia. Omistusosuuden määrittelyn pohjana on ollut HUS:n
Seurelta tekemien tulevien vuotuisten palveluhankintojen arvioitu enimmäismäärä. Omistuspohjan laajentamisessa noudatettiin vastaavaa menettelytapaa Kauniaisten kaupungin tullessa yhtiön
osakkeenomistajaksi vuonna 2012.

HUS:lle merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinnan määrityksen lähtökohtana on Kauniaisten tullessa Seuren osakkeenomistajaksi käytetty osakekannan arvo. Osakekannasta viiden prosentin osuuden arvoksi muodostuu tällöin 320 000 euroa, mikä on HUS:lle suunnatussa osakeannissa merkittäväksi tarjottavien osakkeiden merkintähinta.

Osakeannin seurauksena nykyisten omistajien omistusosuudet supistuvat yhteensä viidellä prosenttiyksiköllä. Helsingin omistusosuus laskee 59,4 %:sta noin 56,4 %:iin.

Osakassopimusta on tarkoitus muuttaa siten, että HUS saisi nimetä yhtiön hallitukseen yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. Muutoin hallituksen kokoonpano säilyisi nykyisellään. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja heille varajäsenet. HUS:n mukaantulon myötä hallituksen jäsenten enimmäismäärä on tarpeen kasvattaa kymmeneen (10) varsinaiseen jäseneen varajäsenineen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konsernilakimies, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k.)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Espoon kaupunki, Hallintokeskus

Liite 1

Vantaan kaupunki

Liite 1

Kauniaisten kaupunki

Liite 1

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Liite 1

Tiedoksi

Oike

Taske

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566