Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/8

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1346

Määrärahan siirtäminen ja määrärahan myöntäminen kiinteistölautakunnan käyttöön osakkeiden hankintaa varten

HEL 2013-014788 T 02 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää talousarvionkohdasta 8 22 19 Muut kohteet, Khn käytettäväksi 

-        150 000 euroa talousarvion kohtaan 8 22 09, Hitas-osakkeiden ostaminen, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 22 10, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta

-        1 976 000 euroa käytettäväksi lasten päiväkotien Lunnin, Lallukankujan ja Jaalan osakkeiden hankintaan.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistölautakunnan määräahesitys Hitas-osakkeista, 28.11.2013

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää talousarvionkohdasta 8 22 19 Muut kohteet, Khn käytettäväksi 

-        150 000 euroa talousarvion kohtaan 8 22 09, Hitas-osakkeiden ostaminen, kiinteistölautakunnan käytettäväksi.

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdasta 8 22 10, Lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta

-        1 976 000 euroa käytettäväksi lasten päiväkotien Lunnin, Lallukankujan ja Jaalan osakkeiden hankintaan.

Esittelijä

Määräahojen siirrot

Kiinteistölautakunnan käyttöön on vuodelle 2013 varattu 1,0 milj. euron suuruinen määräraha Hitas-osakkeiden ostoa varten. Tämän vuoden aikana on ostettu kuusi Hitas-huoneistoa. Lisäksi vuonna 2012 ostettujen Hitas-osakkeiden kauppahintaeriä on maksettu vuoden 2013 määrärahoista. Vuonna 2013 on tulossa vielä ainakin yksi Hitas-osakehuoneiston kauppa, jonka vuoksi Hitas-osakkeiden ostoon varattu määräraha tulisi ylittymään 150 000 eurolla.

Lautakunta päätti 28.11.2013 § 595 esittää kaupunginhallitukselle, että kiinteistölautakunta oikeutettaisiin ylittämään Hitas-osakkeiden ostoon vuodelle 2013 varattu määräraha 150 000 eurolla.

Määrärahaesitykset

Kaupunginhallitus päätti 5.11.2012 § 1204 oikeuttaa tilakeskuksen ostamaan Hartela Kiinteistömarkkinointi Oy:ltä Asunto Oy Helsingin Kuunarin yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston (Lpk Lunni). Hankkeen kokonaiskustannukset piha-alue mukaan luettuna ovat
2,0 milj. euroa (ALV 0 %). Päiväkodin hinta maksetaan erillisen maksuerätaulukon mukaan rakennustöiden edistymistä seuraten.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2013 § 1426 oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan asuntotuotantotoimistolle Asunto Oy Helsingin Lallukankulman yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan. Lallukankujan päiväkodin hankkeen kustannukset ovat yhteensä enintään 1,5 milj. euroa. 

Kaupunginhallitus päätti 4.3.2013 § 245 oikeuttaa tilakeskuksen maksamaan asuntotuotantotoimistolle Asunto Oy Helsingin Suezinpuiston yhteyteen toteutettavan päiväkotihuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hinnan. Hankkeen enimmäiskustannukset ovat 2,8 milj. euroa.

Kiinteistölautakunta päätti 28.11.2013 § 596 esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdassa 8 22 10, Arvopaperit, lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta, kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetusta 3 476 000 euron määrärahasta vielä sitomattoman osuuden 1 976 000 euroa päiväkotiosakkeiden hankintaan.

Esittelijä toteaa, että Hitas-osakkeiden ostoon tarvittava 150 000 euron määräraha on mahdollista siirtää talousarvion kohtaan 8 22 09, Hitas-osakkeiden ostaminen kiinteistölautakunnan käytettäväksi talousarvion kohdasta 8 22 19, Arvopaperit, Khn käyttäväksi, Muut kohteet, jossa määrärahaa jää käyttämättä suunniteltujen kohteiden myöhentyessä.

Edelleen esittelijä toteaa, että vuoden 2013 talousarvion kohdassa
8 22 10, Arvopaperit, lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta, on varauduttu päiväkotien Lunnin, Lallukankujan sekä Jaalan osakkeiden hankintaan. Määrärahaa tulisi myöntää osakkeiden hankintaan vuonna 2013 tarvittava määrä eli
yhteensä 1 976 000 euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistölautakunnan määräahesitys Hitas-osakkeista, 28.11.2013

Tiedoksi; muutoksenhakuohje: oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tilakeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 28.11.2013 § 596

HEL 2013-014788 T 02 02 00

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kiinteistölautakunnan käyttämään vuoden 2013 talousarvion kohdassa 8 22 10, Arvopaperit, lasten päiväkotitilojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankinta, kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitetusta 3 476 000 euron määrärahasta vielä sitomattoman osuuden 1 976 000 euroa päiväkotiosakkeiden hankintaan.

Esittelijä

tilakeskuksen päällikkö

Arto Hiltunen

Lisätiedot

Merja Sederholm, projektiarkkitehti, puhelin: 310 43894

merja.sederholm(a)hel.fi

Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi

Mårten Lindholm, hankeohjelmoija, puhelin: 310 31831

marten.lindholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566