Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/7

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1345

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus 2013-2015

HEL 2013-015639 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä valtion ja Helsingin seudun välisen kasvusopimuksen vuosille 2013-2015.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsingin kaupungin osalta sopimusta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kimmo Heinonen, elinkeinoasiamies, puhelin: 25365

kimmo.o.heinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus (ehdotus 9.12.2013)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä valtion ja Helsingin seudun välisen kasvusopimuksen vuosille 2013-2015.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että Helsingin kaupungin osalta sopimusta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Esittelijä

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista vuosille 2011-2015 (15.12.2011) tarkennetaan hallitusohjelman aluekehittämisen linjauksia. Tavoitepäätöksessä nostetaan aluekehittämisen erityiskysymyksinä esille mm. metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen kehittäminen. Tavoitepäätöksen pohjalta on valmisteltu kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma vuosille 2012-2015. Työ- ja elinkeinoministeriön (26.6.2012) toimenpideohjelmassa määritellään kaupunkipolitiikan keskeiset tehtävät ja toimenpiteet hallituskaudeksi. Em. ohjelman mukaan sopimuksia valtion ja kaupunkien kesken tehdään kolmesta kehittämisteemasta: 1) kasvu, 2) maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) sekä 3) sosiaalinen eheys.

Kasvusopimusprosessin valmisteluvastuu on työ- ja elinkeinoministeriöllä. Lisäksi valtion puolelta ovat mukana ao. ELY-keskus sekä sopimuksen teemoista riippuen eri ministeriöitä (opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö) ja Tekes.

Kasvusopimusmenettelyn piirissä on maan 12 suurinta kaupunkiseutua. Sillä pyritään aikaansaamaan talouden ja elinkeinoelämän kasvua sopimuksen piirissä olevilla kaupunkiseuduilla. Valmistellut sopimukset poikkeavat toisistaan eri kaupunkiseuduilla. Helsingin seudulla (metropolialueella) sekä Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla tehdään erilliset MAL-sopimukset sekä mahdollisesti myös sosiaalisen eheyden sopimukset. Muilla seuduilla sopimusten piirissä voi olla eri elementtejä.

Tarkoituksena on, että valtion ja kaikkien 12 kaupunkiseudun kasvusopimukset tehdään ja allekirjoitetaan samanaikaisesti  20.12.2013.

Kasvusopimusehdotus on liitteenä 1.

Helsingin seudun ja valtion välisen kasvusopimuksen osapuolia ovat valtionhallinnon ja Helsingin seudun 14 kunnan lisäksi alueella toimia korkeakouluja ja Uudenmaan liitto.

Kasvusopimusten tavoitteena on

1.     vahvistaa suurten kaupunkiseutujen kansainvälistä kilpailukykyä ja roolia alueidensa ja Suomen talouden vetureina ja palveluiden kehittäjinä

2.     edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä siten, että tavoitteena on merkittävä kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen kestävällä tavalla

3.     tukea kaupunkiseutuja kehittämisen strategisten painopisteiden ja teemojen valinnassa sekä synnyttää näiden ympärille suuria kehittämiskokonaisuuksia valtion ja kaupunkiseutujen kumppanuudella.

Kasvusopimuksissa kaupunkiseudut määrittelevät itse omat tavoitteensa ja painopisteensä. Valtion ja Helsingin seudun väliseen kasvusopimukseen sisältyy seitsemän painopistettä, joista viisi ensimmäistä ovat seudun omia valintoja. Kaksi viimeistä painopistettä (6 ja 7) sisältyvät myös muiden kaupunkiseutujen sopimuksiin ja ne on sisällytetty sopimusasiakirjaan työ- ja elinkeinoministeriön toivomuksesta.

Helsingin näkökulmasta keskeisiä strategisia painopisteitä ja toimenpiteitä sopimuksessa ovat mm. metropolialueen kehittäminen vetovoimaisena matkailukohteena, maahanmuuttajataustaisen työvoiman asettautumisen ja työllistymisen edistäminen, yrityspalveluekosysteemin kehittäminen ja logistisen aseman vahvistaminen. Innovatiivisia julkisia hankintoja edistetään Helsingissä sopimuksen mukaisesti Kalasatamassa.

Toimenpiteille ei ole varattuna korvamerkittyä rahoitusta. Toimenpiteitä toteutetaan valtiontalouden ja kuntien kehysten ja talousarvioiden puitteissa. Kasvusopimuksessa sovitut tavoitteet ja toimenpiteet ohjaavat rakennerahastojen alueellista ja kansallista suuntaamista. Toteuttamisessa hyödynnetään mm. Etelä- ja Länsi-Suomen sekä valtakunnallisia EU:n rakennerahasto-ohjelmia, Tekesin ohjelmia, INKA-ohjelmaa, kestävän kaupunkikehityksen ITI-ohjelmaa,  ns. SHOK-ohjelmia ja erityisesti jatkossa EU:n Horizon 2020 ja COSME 2014-2020 ohjelmia (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs).

Aiesopimuksen toimeenpanoa seurataan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaostossa. Helsingin seudulla sopimuksen toimeenpanoa seurataan lisäksi seudun yhteistyöelinten toimesta. Toimenpiteitä voidaan tarkistaa sopimuskauden kuluessa.

Sopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36046

anja.vallittu(a)hel.fi

Kimmo Heinonen, elinkeinoasiamies, puhelin: 25365

kimmo.o.heinonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtion ja Helsingin seudun välinen kasvusopimus (ehdotus 9.12.2013)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566