Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/2

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1353

Ympäristönsuojelupäällikön viran täyttäminen ympäristökeskuksessa

HEL 2013-015331 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää ympäristönsuojeluosaston ympäristönsuojelupäällikön virkaan filosofian maisteri Päivi Kippo-Edlundin 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee siirtää ympäristönsuojeluosaston ympäristönsuojelupäällikön virkaan filosofian maisteri Päivi Kippo-Edlundin 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Esittelijä

Ympäristölautakunta esittää 3.12.2013 seuraavaa:

”Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosaston ympäristönsuojelupäällikön virkaan siirretään filosofian maisteri Päivi Kippo-Edlund 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut ympäristötoimen johtosäännön 25.9.2013, jolla ympäristökeskukselle on määritelty uusi organisaatio. Virkojen täyttäminen liittyy tähän asiakokonaisuuteen.

Johtosäännön mukaan virastossa on neljä osastoa ja niiden päälliköt ovat:

- elintarviketurvallisuusosasto; elintarviketurvallisuuspäällikkö

- ympäristönsuojeluosasto; ympäristönsuojelupäällikkö

- ympäristöterveysosasto; ympäristöterveyspäällikkö ja

- hallinto- ja tukipalvelut -osasto; hallintopäällikkö.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä.

Elintarviketurvallisuuspäällikön ja hallintopäällikön virat täytetään julkisen hakumenettelyn kautta myöhemmin.

Ympäristönsuojelupäällikön ja ympäristöterveyspäällikön virat ovat olleet sisäisessä ilmoittautumismenettelyssä 11.- 25.11.2013.

Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kysymyksessä on edellä mainitun lain 24 §:ssä tarkoitettu viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen.

Puheena olevan lain mukaan viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa, taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.

Osastotasoisen päällikön virkaan siirtämisestä päättää hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus lautakunnan annettua asiasta lausuntonsa.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Ympäristötoimen johtosäännön mukaan osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Helsingin kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaan osastotasoisen yksikön päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Ilmoittautuneet

Ympäristönsuojelupäällikön virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä kolme (3) henkilöä, joista yksi henkilö perui ilmoittautumisensa.

Ympäristöjohtaja on haastatellut henkilöt.

Ilmoittautuneet täyttävät viran kelpoisuusvaatimukset.

Hakija A

**********

on koulutukseltaan filosofian maisteri Helsingin yliopistosta erikoistumisalueenaan Itämeren ekologia (ekologissystemaattinen kasvitiede) ja tutkinnon sivuaineina yleinen biologia, kemia, maantiede ja kasvatustiede.

Hakija on työskennellyt alalla eri tehtävissä vuodesta 1984 lähtien. Vesi- ja ympäristöhallituksessa tutkijana (1984-1987), Porvoon kaupungin palveluksessa ympäristönsuojelusihteerinä (ympäristönsuojelupäällikkö) (1987-1996), Kaupunkiliitossa ympäristönsuojelusihteerin sijaisena (1991-1992), Kuntaliitossa projektipäällikkönä (1997-1998), Efektia Oy:ssä (nyk. FCG) johtavana konsulttina (1999-2004). Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen palveluksessa hakija on toiminut ympäristönsuojelu- ja tutkimuspäällikkönä (nimike muutettu ympäristöpäälliköksi 2012) 2004 lähtien toimien ympäristönsuojelu- ja tutkimusyksikön päällikkönä, ympäristölautakunnan esittelijänä ja viraston kv-asioiden yhdyshenkilönä. Hakija on Helsingin kaupungin palveluksessa ollessaan osallistunut vuonna 2005 Johtamisen valmennus–koulutukseen (Joheva), Tulevaisuuden johtaja Helsingissä–koulutukseen vuonna 2006, ja hän on suorittanut Ajankohtainen ympäristöoikeus–erikoistumisohjelman Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2012. Lisäksi hakija on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja kursseihin edellisten työnantajien palveluksessa ollessaan.

Kokemusta kansainvälisistä asioista hakija on hankkinut mm. toimimalla ympäristökeskuksen EU- ja kv-toiminnan yhdyshenkilönä (2004->), Helsingin kaupungin edustajana Eurocities Environment Forumissa (EEF)(2004->), puheenjohtajana EEF:n Greening the Local Economy -työryhmässä (2009-2010). Kv-asioista kokemusta hakijalle on kertynyt myös muiden työnantajien palveluksessa.

Keskeisimmiksi vahvuuksiksi ympäristönsuojelupäällikön tehtävän kannalta hakija kuvaa olevansa työotteeltaan tavoitehakuinen, dynaaminen ja kehittämissuuntautunut, omaavansa pitkän työkokemuksen johtamisesta ja ympäristönsuojeluhallinnon valvonta- ja edistämistehtävistä, sekä monipuolisen työkokemuksen sekä yksityiseltä sektorilta että kunnallisesta ympäristöhallinnosta pienessä ja isossa kunnassa että myös kansalliselta tasolta, omaavansa kokemusta muutoksesta sekä sen läpiviennistä erilaisissa organisaatioissa, laajat ja toimivat eri opiskelu- ja työpaikkojen sekä luottamustehtävien mukanaan tuomat yhteistyöverkostot sekä vahvan kansainvälisten asioiden osaamisen.

Kielitaidokseen hakija ilmoittaa äidinkielen lisäksi erinomaisen ruotsin ja englannin kielen suullisen ja kirjallisen taidon sekä tyydyttävän saksan kielen suullisen ja kirjallisen taidon.

Hakija B

**********

on koulutukseltaan filosofian maisteri Jyväskylän yliopistosta, biologian koulutusohjelma/ympäristötieteet, hydrobiologia, kemia.

Työkokemuksekseen hakija tuo esille seuraavat: Ympäristöpäällikkö, Kirkkonummen kunta 1.10.2013-: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvat lupa-, valvonta, seuranta-, kehittämis- ja edistämistehtävät, ympäristönsuojelun esimiestehtävät, rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiminen ympäristönsuojelun osalta. Ympäristötarkastaja, Helsingin kaupungin ympäristökeskus 1.10.2004- 30.9.2013, (virkavapaalla 30.9.2014 asti): jäte- ja hulevesiasiat, pintaja pohjavesiensuojelu, pilaantuneen maaperän tutkimusten ja kunnostusten valvonta, jätehuollon ja roskaantumisen valvonta ja sen kehittäminen, tehtäviin liittyvien lupien, ilmoitusten lausuntojen valmistelu ja siihen liittyvä kehittäminen ja edistäminen, viraston tasa-arvoyhteys- henkilö, henkilöstötoimikunnan jäsen, Hki-Pietari pimatutkimus- ja kunnostushankeen koordinointi. Ympäristönsuojelutarkastaja, Sipoon kunta 17.2.2003–30.9.2004, josta 5 kk vs. ympäristönsuojelupäällikkönä: Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuuluvia lupa-, valvonta-, seuranta-, kehittämis- ja edistämistehtäviä. Ympäristönsuojelusihteeri Padasjoen ja Kuhmoisten kunnat 1.3.2002- 17.2.2003: ks. edellinen, lisäksi: esittelijä ympäristölautakunnassa ympäristönsuojelun osalta ja Padasjoella tämän lisäsi yleisten asioiden osalta. Hakija on toiminut Padasjoella teknisen johtajan sijaisena. Molemmissa tehtävissä hakijan vastuulla on ollut ympäristönsuojelun talousarvion laatiminen ja seurantavastuu. Lisäksi hakija on toiminut suunnittelijana, tutkimussihteerinä, laboranttina alueellisessa ympäristökeskuksessa, yliopistossa, laboratorioissa.

Kokemusta kansainvälisistä asioista hakija on hankkinut mm. toimimalla Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kansainvälisen kesäyliopiston koordinaattori 2000-2001, Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden (YSV) hallituksen kansainvälisten asioiden vastaava 2004-2013 ja järjestön edustajana eurooppalaisessa ENEP-järjestössä (European network of environmental professionals - järjestössä (ent. EFAEP). Helsinki-Pietari maaperähankkeen koordinoijana Helsingin ympäristökeskuksessa (2004-2010).

Kielitaidokseen hakija ilmoittaa äidinkielen lisäksi ruotsin ja englannin kielen hyvän suullisen ja kirjallisen taidon, tyydyttävän suullisen ja kirjallisen espanjan kielen taidon ja venäjän kielen alkeet.

Keskeisiksi vahvuuksikseen ympäristönsuojelupäällikön tehtävän kannalta hakija mainitsee mm. monipuolisen ja pitkäaikaisen työkokemuksen ympäristönsuojelun hallinnosta, edistämisestä, seurannasta, tutkimuksesta ja kenttätyöstä mm. kunnissa/kaupungissa ja valtion ympäristöhallinnossa sekä yliopistolla. Lisävahvuuksinaan hakija mainitsee asiantuntemuksensa pinta- ja pohjavesiensuojelusta, jäte- ja jätevesi-huollosta, pilaantuneen maaperän tutkimus- ja kunnostustyön valvonnasta ja edistämisestä, rakentamisen, teollisuuden ym. maankäytön ympäristövaikutusten arvioinnista, ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituskäytännöistä, ympäristönsuojelualan lainsäädännöstä ja hallinnosta.

Vielä hän tuo esille omaavansa organisointikykyä ja kokemusta paikallisten, alueellisten ja kansainvälisten ympäristönsuojeluhankkeiden koordinoinnista sekä tapahtumien ja tiedotustilaisuuksien järjestämisestä, sekä hyvät suulliset ja kirjalliset neuvottelu- ja viestintätaidot. Lisäksi ilmaisee omaansa halukkuutta työskennellä yhteisön jäsenenä ja kantaa vastuuta toiminnan kehittämisestä ja omaavansa kokemusta vastuullisten tehtävien hoitamisesta kiireisissäkin tilanteissa sekä laajat ympäristönsuojeluun liittyvät verkostot ja sidosryhmät Helsingissä, pääkaupunkiseudulla ja useissa muissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

Ympäristönsuojelupäällikön virkaan ilmoittautuneita arvioitaessa heidän toimittamiensa asiakirjojen, ilmoittautuneista tehdyn ansiovertailun ja haastattelujen perusteella hakijoista Päivi Kippo-Edlund asettuu toisen hakijan edelle tämän vähäisemmän esimieskokemuksen vuoksi. Kippo-Edlundin vahvuutena on laaja kokemus kunnan käytettävissä olevien vaikutusinstrumenttien (tiedollinen, suunnittelu-, sopimus- ja neuvotteluohjaus, taloudelliset ohjauskeinot) kehittämisestä edistämään ympäristönsuojelua mm. kaupungin kannalta keskeisten strategisten ympäristökysymysten ratkaisemiseksi. Ansiona on myös pidettävä Kippo-Edlundin aktiivisuutta kaupungin ympäristöjohtamisen kehittämisessä sekä kansainvälisessä yhteistyössä sekä verkostoitumisessa ympäristöasioissa. Kun otetaan huomioon nykyiset ympäristöhallintoon liittyvät odotukset ja haasteet, filosofian maisteri Päivi Kippo-Edlundilla on hakijoista parhaat edellytykset ympäristönsuojelupäällikön viran hoitamiseen.”

Esittelijän kannanotot

Esittelijä viittaa ympäristölautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Päivi Kippo-Edlund voidaan lausunnossa mainituin perustein asettaa hakijoista etusijalle.

Hakuasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja sitä ennen valmistelijalla.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 03.12.2013 § 346

HEL 2013-015331 T 01 01 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan, että ympäristökeskuksen ympäristönsuojeluosaston ympäristönsuojelupäällikön virkaan siirretään filosofian maisteri Päivi Kippo-Edlund 1.1.2014 lukien 5 583,69 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Käsittely

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Päivi Kippo-Edlund

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 32000

pekka.kansanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566