Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Ryj/4

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1355

Määräaikaisen hoitajan määrääminen elintarviketurvallisuuspäällikön virkaan

HEL 2013-014124 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti määrätä ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston 1.1.2014 alkaen avoinna olevan elintarviketurvallisuuspäällikön viran (vakanssi 128052) määräaikaiseksi hoitajaksi kaupungineläinlääkäri Riikka Åbergin 6 002,82 euron mukaisin palkkaeduin 1.1.2014 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran määräaikainen hoitaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee määrätä ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston 1.1.2014 alkaen avoinna olevan elintarviketurvallisuuspäällikön viran (vakanssi 128052) määräaikaiseksi hoitajaksi kaupungineläinlääkäri Riikka Åbergin 6 002,82 euron mukaisin palkkaeduin 1.1.2014 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Esittelijä

Helsingin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen. Ympäristötoimen johtosäännön 15 §:n 3 momentin mukaan osastotasoisen yksikön päällikön valitsee kaupunginhallitus.

Ympäristökeskuksessa vireillä olevan organisaatiouudistuksen myötä uuden elintarviketurvallisuusosaston päällikön virka on avoin 1.1.2014 alkaen. Elintarviketurvallisuuspäällikön virka on ollut ulkoisessa haussa ja hakuaika päättyi 25.11.2013. Määräaikainen viranhoitomääräys on tarpeen virantäyttömenettelyn vaatiman ajan vuoksi.

Kaupungineläinlääkäri Riikka Åberg on määräaikaisena hoitanut ympäristöterveyspäällikön virkaa 1.1.2013 lähtien.

Ympäristökeskus esittää 3.12.2013, että ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston 1.1.2014 alkaen avoinna olevan elintarviketurvallisuuspäällikön viran (vakanssi 128052) määräaikaiseksi hoitajaksi nimitettäisiin kaupungineläinlääkäri Riikka Åberg nykyisin palkkaeduin. Määräaikainen nimitys tulisi olla voimassa 1.1.2014 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Viran määräaikainen hoitaja

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi; Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Ympäristökeskus

Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 03.12.2013 § 348

HEL 2013-014124 T 01 01 01 01

Päätös

Ympäristölautakunta päätti ilmoittaa kaupunginhallitukselle, että ympäristökeskuksen elintarviketurvallisuusosaston 1.1.2014 alkaen avoinna olevan elintarviketurvallisuuspäällikön viran (vakanssi 128052) määräaikaiseksi hoitajaksi nimitettäisiin kaupungineläinlääkäri Riikka Åberg nykyisin palkkaeduin. Määräaikainen nimitys tulisi olla voimassa 1.1.2014 alkaen siihen saakka, kunnes virkaan valittu ottaa viran vastaan, kuitenkin kauintaan 30.6.2014 saakka.

Käsittely

03.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Riikka Åberg

Esittelijä

ympäristöjohtaja

Pekka Kansanen

Lisätiedot

Jorma Nurro, hallintopäällikkö, puhelin: +358 9 310 32003

jorma.nurro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566