Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

45/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/9

 

16.12.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1347

Eroaminen Helsinki-Tallinn Euregio -yhdistyksen jäsenyydestä

HEL 2013-015676 T 04 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki eroaa Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen jäsenyydestä 1.1.2014.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että yhdistyksen välttämättömät kulut huhtikuussa 2014 pidettävään vuosikokoukseen asti voidaan kattaa yhdistyksen toimintaan vuodelle 2014 varatusta määrärahasta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437

jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että Helsinki eroaa Helsinki-Tallinna Euregio -yhdistyksen jäsenyydestä 1.1.2014.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että yhdistyksen välttämättömät kulut huhtikuussa 2014 pidettävään vuosikokoukseen asti voidaan kattaa yhdistyksen toimintaan vuodelle 2014 varatusta määrärahasta.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on vuodesta 1999 ollut mukana seudullisessa Helsinki-Tallinna Euregio -yhteistyössä (Khs 14.6.1999 885§). Euregio -yhteistyö muutettiin yhdistysmuotoiseksi vuonna 2003 (Khs 5.5.2003 604§), jolloin perustettiin Tallinnassa kotipaikkaansa pitävä Mitteltulundusühing Helsinki-Tallinn Euregio. Yhdistykseen kuuluvat Helsingin kaupungin lisäksi Uudenmaanliitto, Tallinnan kaupunki, Harjun lääninhallitus ja Harjun läänin kuntaliitto. Helsingin vuotuinen jäsenmaksu on ollut noin 24 000 euroa.

Nykyisellään Helsingin ja Tallinnan suhteiden kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti suoraan virastojen välisenä yhteistyönä yhdistyksen toiminnan ulkopuolella. Viime vuosina yhdistyksen toiminta on koostunut kahdesta EU:n tukemasta hankkeesta, joista viimeinen päättyy vuoden 2013 lopussa ja joissa molemmissa yhdistyksen jäsenet ovat olleet mukana myös itsenäisinä osapuolina. Tässä tilanteessa on tarkoituksenmukaista luopua yhdistysmuotoisesta yhteistyöstä.

Yhdistyksen toinen suomalaisjäsen Uudenmaanliitto on myös päättänyt erota yhdistyksen jäsenyydestä vuoden 2014 alusta.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan ero voi astua voimaan seuraavassa vuosikokouksessa, joka on pidettävä huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Tästä johtuen yhdistyksen välttämättömät kulut vuosikokoukseen asti katetaan. Nämä kulut hyväksytään yhdistyksen hallituksen kokouksessa 18.12.2013.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Jasmin Etelämäki, suunnittelija, puhelin: 310 64437

jasmin.etelamaki(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhaku; muutoksenhakukielto, valmistelu

Helsingin edustaja Euregion hallituksessa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 15-17

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 310 25029

 

FI02012566