Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/3

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1247

Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle

HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintojen siirrosta tukipalveluineen liikkeenluovutuksena 1.1.2014 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa ja henkilöstökeskusta huolehtimaan sopimuksessa mainituista käytännön järjestelyistä.  

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Esteelliset: Ritva Viljanen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

socca-sopimus

2

socca-liite1

3

socca-liite2

4

socca-liite3

5

socca-liite4

6

socca-liite5

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä 1 olevan sopimuksen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintojen siirrosta tukipalveluineen liikkeenluovutuksena 1.1.2014 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa ja henkilöstökeskusta huolehtimaan sopimuksessa mainituista käytännön järjestelyistä.  

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Esittelijä

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän ja Helsingin välinen liikkeenluovutussopimus koskee Soccan toimintojen siirtämistä HUSille 1.1.2014 lukien ja se liittyy Soccan osaamiskeskustoiminnan ja sen hallinnon järjestämistä koskevaan esityslistalla eri asiana olevaan sopimusesitykseen.  Hallinnon järjestämistä koskevassa yhteistyösopimuksessa on määräykset Soccan tehtävistä, organisaatiosta sekä rahoituksesta ja resursseista ja sen osapuolia ovat Helsingin lisäksi Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit sekä Helsingin yliopisto ja HUS-kuntayhtymä. Liikkeenluovutussopimuksessa on yksityiskohtaiset määräykset HUSiin siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdoista, HUSille luovutettavasta omaisuudesta sekä siirrettävistä sopimuksista ja tiloista. Liikkeenluovutussopimuksen osapuolina ovat HUS ja Helsingin kaupunki.   

Henkilöstön kuulemistilaisuudet ja järjestöneuvottelut on pidetty. Liikkeenluovutusta on käsitelty työpaikkakokouksissa sekä sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö- ja kehittämispalvelujen henkilöstötoimikunnassa ja viraston henkilöstötoimikunnassa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on 29.10.2013 § 364 omalta osaltaan hyväksynyt liitteenä olevan liikkeenluovutussopimuksen ja esittänyt kaupunginhallitukselle sopimuksen hyväksymistä. Lautakunnan päätös sisältyy päätöshistoriaan.  

Talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on keskusteltu eikä sillä ole huomautettavaa esityksen johdosta.

HUS-kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 21.10.2013 hyväksynyt Soccan hallinnon järjestämistä koskevan sopimuksen ja liikkeenluovutussopimuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

socca-sopimus

2

socca-liite1

3

socca-liite2

4

socca-liite3

5

socca-liite4

6

socca-liite5

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Siirtyvä henkilöstö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5
Liite 6

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Stj-rooteli

Sosiaali- ja terveysvirasto

Taloushallintopalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

Henkilöstökeskus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.11.2013 § 1214

Pöydälle 11.11.2013

HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.11.2013 Pöydälle

Esteelliset: Jussi Pajunen, Ritva Viljanen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 § 364

HEL 2013-011604 T 00 01 00

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä omalta osaltaan esityslistan tämän asian liitteenä olevan HUS-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välisen liikkeenluovutussopimusesityksen, joka koskee Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toimintojen sekä niihin liittyvien tukipalvelujen järjestämisen siirtämistä 1.1.2014 lukien sosiaali- ja terveysvirastosta HUS-kuntayhtymälle.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyisi liitteenä olevan HUS-kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin välisen liikkeenluovutussopimusesityksen.

Käsittely

29.10.2013 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Jäsen Joonas Leppänen teki vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen loppuun lisätään, että "Lisäksi lautakunta päättää, että Heikki Waris-instituutissa nykyisin olevat tutkimukseen ja kehitykseen liittyvät sosiaalityöntekijän vakanssit siirtyvät instituutin mukana." Jäsen Joonas Leppäsen vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Karri Välimäki, johtava lakimies, puhelin: 310 43970

karri.valimaki(a)hel.fi

Tiina Mäki, osastopäällikkö, puhelin: 310 52483

tiina.j.maki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566