Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/2

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1241

Maankäyttösopimus Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa

HEL 2013-011117 T 10 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47030 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12175

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47030 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa liitteen 1 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

Esittelijä

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt 11.12.2012 asemakaavan muutosehdotuksen, joka mahdollistaa sen, että Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n omistaman tontin 47030/5 nykyiselle pysäköintialueelle rakennetaan viisikerroksinen asuinrakennus. Tontin rakennusoikeus kasvaa 3 440 k-m². Kaavamuutosehdotus on liitteenä 2.

Kaavamuutoksesta aiheutuu tontin omistajalle merkittävää hyötyä, joten tontin omistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaiset maankäyttösopimusneuvottelut.

Tontin omistajan kanssa ehdotetaan tehtäväksi kaavamuutoksen johdosta sopimus, jonka mukaan tontin omistaja suorittaa kaupungille 250 700 euron korvauksen osuutenaan yhdyskuntarakentamisen kustannuksista.

Lisäksi kaupunki luovuttaa yhtiön uuteen tonttiin kaksi tontinosaa, joiden pinta-ala on yhteensä 507 m². Yhtiö maksaa kaupungille tontinosista 192 780 euroa.

Nykyinen tonttiliittymä Kotikonnuntieltä korvataan naapuritontin 47030/11 kanssa yhteisellä liittymällä ja ajoyhteyden varren nykyisiä vajaakäyttöisiä autopaikkoja osoitetaan uudisrakennuksen autopaikoiksi.

Esittelijä katsoo, että sopimus on kaupunginhallituksen päätöksen ja noudatetun käytännön mukainen, ja puoltaa sen hyväksymistä.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Sopimus

2

Kaavamuutosehdotus nro 12175

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Päätöshistoria

Kiinteistölautakunta 19.09.2013 § 469

HEL 2013-011117 T 10 01 00

Kiinteistökartta K6 R3, Kotikonnuntie 10

Päätös

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunta oikeutetaan tekemään 47. kaupunginosan (Mellunkylä) korttelin nro 47030 tontin nro 5 omistajan Asunto Oy Helsingin Kotikonnuntie 10:n kanssa liitteen nro 3 mukainen sopimus sekä siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

(MA147-4)

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566