Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1221

V 11.12.2013, Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

HEL 2013-010647 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Ohisalolle vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti esittää nuorisolautakunnan jäsenen valintaa kaupunginvaltuustolle 11.12.2013.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Maria Ohisalolle vapautuksen nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi nuorisolautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Maria Ohisalo (Vihr.) pyytää 29.10.2013 vapautusta nuorisolautakunnan jäsenen luottamustoimesta HUS:in hallituksen jäsenyyden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Maria Ohisalon jäseneksi nuorisolautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Maria Ohisalon eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Nuorisolautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566