Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/6

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1235

Kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemien päätösten täytäntöönpano

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä

 

 

4

Kaupunginhallitus päätti

 

 

 

1

 

ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 1

 

 

 

2

 

ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2

 

 

 

3

 

ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3

 

 

 

4

 

kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 4-9

 

 

 

5

 

kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa tarkistamaan talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden 2014 aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritetään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle. Kehitetään varhaiskasvatusviraston käyttötalouden budjetointia siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

 

 

 

6

 

kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa esittämään kaupunginhallitukselle vuonna 2014 kolmen kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja suunnitelma 100 milj. euron vuotuiseen myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Samassa yhteydessä raportoidaan investointineuvotteluissa päätettyjen sairaalakiinteistöjen tilanne

 

 

 

7

 

kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa huomioimaan että varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon osuus ei rajoitu 7 % tasoon

 

 

 

8

 

kehottaa varhaiskasvatusvirastoa tarkastamaan varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista

 

 

 

9

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvityksen diabeteksen hoidon käytännöistä Helsingissä helmikuun 2014 loppuun mennessä. Selvityksessä arvioidaan muiden kaupunkien käytäntöjä diabeteksen hoidossa ja vertaillaan Helsingin käytäntöjä näihin (ml. diabeteshoitajien määrä)

 

 

 

10

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa etenemään valmistelussa siten, että voidaan päättää keskusta-alueen terveysaseman sijainti ja toiminnot vuoden 2014 aikana

 

 

 

11

 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa perustamaan "Helsinki LED"-hanke, jossa korvataan kaikki Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen aikaansaaminen, kaupungin juoksevien kulujen vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden parantaminen. Suunnitelma hankkeen toteuttamisesta, kustannus-hyötysuhteen arviointi ja ledeihin siirtymisen mahdollisimman tarkasta aikataulusta esitetään kaupunginhallitukselle syyskuuhun 2014 mennessä. Samalla esitetään hankkeen vaatima investointien suuruus ja investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa sen kautta saatavat tuotot kaupungille.

 

 

 

12

 

kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimenpiteet, joiden seurauksena eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva

 

 

 

13

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa käynnistämään vuoden 2014 aikana perhekeskuspilotti tavoitteena koota yhteen lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä palveluita ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin perhepalveluita tuottavien toimijoiden kanssa

 

 

 

14

 

kehottaa kulttuurikeskusta valmistelemaan, huomioiden Khn 20.5 tekemä vastaavaa asiaa koskeva strategiaohjelman täytäntöönpanopäätös, yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginkanslian kanssa ehdotuksen kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.

 

 

 

15

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan lautakuntaan suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta kotikäynnistä strategiakirjauksen pohjalta toukokuun 2014 loppuun mennessä. Lautakunta arvioi mahdollisuudet pilotin toteuttamiseen.

 

 

 

16

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa valmistelemaan toimenpiteet, joiden tavoitteena pienentää puoleen aiheutuvia sakkomaksuja v. 2013 tasosta esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan avulla

 

 

 

17

 

kehottaa kaupunginkansliaa esittämään kaupunginhallitukselle kesäkuuhun 2014 mennessä, aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta

 

 

 

18

 

kehottaa kaupunginkanslia tuomaan kaupunginhallituksen ryhmien käyttöön arviot väestönkasvusta, kustannustason noususta sekä nettotoimeentulotukimenoista, sisältäen vertailun edellisenä vuonna budjetoinnissa sovellettuun ennusteeseen, seuraavan vuoden budjettineuvotteluiden yhteydessä

 

 

 

19

 

kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan kunkin talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallitukselle selvityksen, kuinka eri hallintokuntien talousarvio vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen

 

 

 

20

 

kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä opetuslautakunnan ja opetusviraston kanssa tarkistamaan kymmenen vuoden investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015 talousarvioraamin julkaisuun mennessä.

 

 

 

Toivomusponsi 4 (äänestyksen pohjana olleessa yhdistelmässä 8) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (4) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 2 (5), 3 (7), 5 (9) ja 7 (11) sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponsi 6 (10) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

5-6

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päätti kehottaa tarkastuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päätti kehottaa opetuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

15-16

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginhallitus päätti

 

 

 

1

 

maksaa kilpailuun osallistuneille NCC Property Development Oy & NCC Rakennus Oy:lle sekä Sponda Oyj:lle kaupungin osuuden kilpailupalkkiosta, 200 000 euroa kummallekin.

 

 

 

2

 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa tekemään YIT Rakennus Oy:n tarjouksen ja siihen sisältyvän toteutussopimusehdotuksen mukaisen KVR-urakkasopimuksen keskuksen julkisten osien toteuttamisesta.

 

 

 

3

 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mahdollisimman nopeasti laatimaan Keski-Pasilaan tarjouksen mukaisen keskuksen toteuttamisen mahdollistamiseksi tarvittavan asemakaavan.

 

 

 

4

 

kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos-liikelaitosta aikanaan vuosittaisissa talousarvioesityksissään ottamaan huomioon toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat määrärahatarpeet sopimuksessa tarkoitettujen YIT Rakennus Oy:lle korvattavien KVR-urakoiden ja muiden investointien sekä kaupungin omina kunnallisteknisine töineen tehtävien töiden edellyttämiin kustannuksiin vuosina 2014-2021.

 

 

 

5

 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos -liikelaitosta  ryhtymään  toteutussopimuksen mukaisten liikennesuunnitelmien laatimiseen sekä kaupungin omien kunnallisteknisten töiden suunnitteluun ja toteutukseen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote osallistujille, Senaatti-kiinteistöille ja liikennevirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle (HKL) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto, museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Helsingin Satama -liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

18

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19-21

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 13.11.2013 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

Kaupunginjohtajan toimiala

1-3

Ei toimenpidettä

 

 

4

Kaupunginhallitus päättänee

 

 

 

1

 

ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 1

 

 

 

2

 

ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2

 

 

 

3

 

ilmoittaa Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 3

 

 

 

4

 

kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia kiinnittämään huomiota kaupunginvaltuuston hyväksymiin päätösehdotuksiin 4-9

 

 

 

5

 

kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa tarkistamaan talousennusteiden yhteydessä neljä kertaa vuoden 2014 aikana varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä. Jos lapsimäärä ja sitä seuraavat kustannukset ovat budjetoitua suuremmat, lautakunta tekee ehdotuksen lisämäärärahan myöntämisestä kaupunginvaltuustolle. Lisämäärärahan suuruus määritetään sen hoitomuodon kustannusten mukaan, johon ylitys kohdistuu. Vastaava lisämääräraha kohdistetaan leikkauksena keskushallinnon alalle. Kehitetään varhaiskasvatusviraston käyttötalouden budjetointia siten, että se heijastelee paremmin lapsimäärän kehitystä eri hoitomuodoissa.

 

 

 

6

 

kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa esittämään kaupunginhallitukselle vuonna 2014 kolmen kuukauden välein toteuma omaisuuden myynneistä ja suunnitelma 100 milj. euron vuotuiseen myyntitavoitteeseen pääsemiseksi. Samassa yhteydessä raportoidaan investointineuvotteluissa päätettyjen sairaalakiinteistöjen tilanne

 

 

 

7

 

kehottaa varhaiskasvatuslautakuntaa huomioimaan että varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon osuus ei rajoitu 7 % tasoon

 

 

 

8

 

kehottaa varhaiskasvatusvirastoa tarkastamaan varhaiskasvatuksen tilavaatimusta 9 neliöstä 8 neliöön uusissa tiloissa ja olemassa olevissa tiloissa, joissa se on toiminnallisesti mahdollista

 

 

 

9

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle selvityksen diabeteksen hoidon käytännöistä Helsingissä helmikuun 2014 loppuun mennessä. Selvityksessä arvioidaan muiden kaupunkien käytäntöjä diabeteksen hoidossa ja vertaillaan Helsingin käytäntöjä näihin (ml. diabeteshoitajien määrä)

 

 

 

10

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa etenemään valmistelussa siten, että voidaan päättää keskusta-alueen terveysaseman sijainti ja toiminnot vuoden 2014 aikana

 

 

 

11

 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa perustamaan "Helsinki LED"-hanke, jossa korvataan kaikki Helsingin julkisen tilan valaisimet energiatehokkailla LED-ratkaisuilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Hankkeen tavoitteena on energiansäästöjen aikaansaaminen, kaupungin juoksevien kulujen vähentäminen sekä kaupunkitilan viihtyisyyden parantaminen. Suunnitelma hankkeen toteuttamisesta, kustannus-hyötysuhteen arviointi ja ledeihin siirtymisen mahdollisimman tarkasta aikataulusta esitetään kaupunginhallitukselle syyskuuhun 2014 mennessä. Samalla esitetään hankkeen vaatima investointien suuruus ja investoinnin takaisinmaksuaika sekä tulevaisuudessa sen kautta saatavat tuotot kaupungille.

 

 

 

12

 

kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan toimenpiteet, joiden seurauksena eläköitymisen johdosta tai muuten vapautuvat tehtävät kaupungin virastojen talous- ja hallintohenkilöstön piirissä pyritään täyttämään sisäisin järjestelyin siten, että kaupungin kokonaishenkilöstömäärä näissä toiminnoissa ei kasva

 

 

 

13

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa käynnistämään vuoden 2014 aikana perhekeskuspilotti tavoitteena koota yhteen lapsiperheiden ennalta ehkäiseviä palveluita ja lisätä yhteistyötä kolmannen sektorin perhepalveluita tuottavien toimijoiden kanssa

 

 

 

14

 

kehottaa kulttuurikeskusta valmistelemaan, huomioiden Khn 20.5 tekemä vastaavaa asiaa koskeva strategiaohjelman täytäntöönpanopäätös, yhteistyössä kaupunginkirjaston, kaupunginmuseon, taidemuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginkanslian kanssa ehdotuksen kulttuurialojen päätöksenteko- ja organisaatiorakenteen uudistamisesta siten, että kulttuurialan hallinnointi kokonaisuutena paranee. Ehdotuksen on oltava valmiina toukokuun 2014 loppuun mennessä.

 

 

 

15

 

kehottaa sosiaali- ja terveysvirastoa tuomaan lautakuntaan suunnitelma pilotista ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin toteutettavasta kotikäynnistä strategiakirjauksen pohjalta toukokuun 2014 loppuun mennessä. Lautakunta arvioi mahdollisuudet pilotin toteuttamiseen.

 

 

 

16

 

kehottaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa valmistelemaan toimenpiteet, joiden tavoitteena pienentää puoleen aiheutuvia sakkomaksuja v. 2013 tasosta esimerkiksi työllistämis- ja työpajatoiminnan avulla

 

 

 

17

 

kehottaa kaupunginkansliaa esittämään kaupunginhallitukselle kesäkuuhun 2014 mennessä, aikataulu ja päätöksenteon eteneminen teknisen sektorin virastorakenteiden ja toimintamallien uudistamiseksi valtuustostrategian pohjalta

 

 

 

18

 

kehottaa kaupunginkanslia tuomaan kaupunginhallituksen ryhmien käyttöön arviot väestönkasvusta, kustannustason noususta sekä nettotoimeentulotukimenoista, sisältäen vertailun edellisenä vuonna budjetoinnissa sovellettuun ennusteeseen, seuraavan vuoden budjettineuvotteluiden yhteydessä

 

 

 

19

 

kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan kunkin talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupunginhallitukselle selvityksen, kuinka eri hallintokuntien talousarvio vaikuttaa terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen

 

 

 

20

 

kehottaa kaupunginkansliaa yhteistyössä opetuslautakunnan ja opetusviraston kanssa tarkistamaan kymmenen vuoden investointisuunnitelma opetuksen osalta vuoden 2015 talousarvioraamin julkaisuun mennessä.

 

 

 

Toivomusponsi 4 (äänestyksen pohjana olleessa yhdistelmässä 8) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 1 (4) sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponnet 2 (5), 3 (7), 5 (9) ja 7 (11) sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatustointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Toivomusponsi 6 (10) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

 

Tiedoksi virastoille ja liikelaitoksille.

 

 

5-6

Tiedoksi talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

7

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa tarkastuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

8

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa pelastuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi pelastuslautakunnalle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

9

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa opetuslautakuntaa toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

 

 

Tiedoksi opetuslautakunnalle, suomenkieliselle jaostolle sekä Taloushallintopalvelu-liikelaitokselle.

 

 

15-16

Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

17

Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

10

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

11

Tiedoksi kiinteistölautakunnalle.

 

 

12

Kaupunginhallitus päättänee

 

 

 

1

 

maksaa kilpailuun osallistuneille NCC Property Development Oy & NCC Rakennus Oy:lle sekä Sponda Oyj:lle kaupungin osuuden kilpailupalkkiosta, 200 000 euroa kummallekin.

 

 

 

2

 

kehottaa yleisten töiden lautakuntaa tekemään YIT Rakennus Oy:n tarjouksen ja siihen sisältyvän toteutussopimusehdotuksen mukaisen KVR-urakkasopimuksen keskuksen julkisten osien toteuttamisesta.

 

 

 

3

 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa mahdollisimman nopeasti laatimaan Keski-Pasilaan tarjouksen mukaisen keskuksen toteuttamisen mahdollistamiseksi tarvittavan asemakaavan.

 

 

 

4

 

kiinteistölautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos-liikelaitosta aikanaan vuosittaisissa talousarvioesityksissään ottamaan huomioon toteutussopimuksesta kaupungille aiheutuvat määrärahatarpeet sopimuksessa tarkoitettujen YIT Rakennus Oy:lle korvattavien KVR-urakoiden ja muiden investointien sekä kaupungin omina kunnallisteknisine töineen tehtävien töiden edellyttämiin kustannuksiin vuosina 2014-2021.

 

 

 

5

 

kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, yleisten töiden lautakuntaa ja Liikennelaitos -liikelaitosta  ryhtymään  toteutussopimuksen mukaisten liikennesuunnitelmien laatimiseen sekä kaupungin omien kunnallisteknisten töiden suunnitteluun ja toteutukseen.

 

 

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote osallistujille, Senaatti-kiinteistöille ja liikennevirastolle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikennelaitos-liikelaitoksen johtokunnalle (HKL) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

13

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto, museovirastolle, kulttuuriympäristön suojelu sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle sekä pelastuslautakunnalle.

 

 

14

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle/Vesihuolto sekä Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

 

 

Tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energia –liikelaitokselle, Helsingin Satama -liikelaitokselle, sosiaali- ja terveysvirastolle, opetusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

18

Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

19-21

Aloitteet sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566