Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1233

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen

HEL 2013-007447 T 02 02 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

-        1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 29.5.2013

2

Puotilan liityntäpysäköinti, karttaote

3

Siilitien liityntäpysäköinti, karttaote

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rakennusvirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi

-        1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.

Esittelijä

Rakennusvirasto on toteuttanut liityntäpysäköintialueita vuodesta 2011 alkaen. Kulosaaren metroaseman liityntäpysäköintialue ja Muuntajankadun liityntäpysäköintialue ovat valmiit. Puotilan metroaseman liityntäpysäköintialueesta on rakennettu Itäväylän eteläpuolinen alue.

Vuonna 2013 toteutetaan Puotilan metroaseman Itäväylän pohjoispuolella sijaitseva liityntäpysäköintialue ja Siilitien metroaseman yhteydessä sijaitsevat liityntäpysäköintialueet. Puotilassa on kyse nykyisten liityntäpysäköintialueiden laajentamisesta ja Siilitiellä metroaseman läheisyyteen sijoittuvien uusien pysäköintipaikkojen rakentamisesta. Vuonna 2014 toteutetaan loput Siilitien uusista pysäköintipaikoista.

Määrärahan arvioitu kokonaistarve vuonna 2013 on 1,53 milj. euroa, josta kaupunginvaltuuston 30.1.2013, § 20, myöntämä ylitysoikeus on 0,53 milj. euroa.

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusviraston käyttöön vuoden 2013 talousarvion alakohdasta
8 03 20, liityntäpysäköinti, 1 000 000 euroa liityntäpysäköintialueiden toteuttamiseen.

Esittelijä toteaa, että liityntäpysäköinnin toteuttamiseen tarvittava
1 000 000 euron määräraha tulisi myöntää rakennusvirastolle vuoden 2013 talousarvion kohdasta 8 03 20, Liityntäpysäköintipaikat, Khn käytettäväksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Rakennusviraston esitys, 29.5.2013

2

Puotilan liityntäpysäköinti, karttaote

3

Siilitien liityntäpysäköinti, karttaote

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Rakennusvirasto

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Rakennusvirasto

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566