Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

41/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/1

 

18.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1249

Kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelma

HEL 2013-014163 T 01 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa vuosille 2013–2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 -2016

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä suunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa vuosille 2013–2016.

Esittelijä

Tasa-arvosuunnitelmaehdotus on laadittu henkilöstökeskuksen johdolla ja yhteistyössä kaupunginhallituksen nimeämän tasa-arvotoimikunnan kanssa. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti ns. toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma tehdään erillisinä. Henkilöstöä koskevaa tasa-arvosuunnitelmaa valmistellaan parhaillaan henkilöstökeskuksen johdolla yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tasa-arvosuunnitelman hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa yhtenä strategiaohjelman lisäksi tehtävänä toimenpideohjelmana, joten sen voimassaolo on ehdotuksen mukaan pidennetty valtuustokauden mittaiseksi.

Käsittelyssä oleva kaupungin palveluja koskeva tasa-arvosuunnitelmaehdotus on saanut nimekseen Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016. Tasa-arvosuunnitelmaehdotus esiteltiin 23.9.2013 kaupungin henkilöstötoimikunnalle, joka puolsi sen hyväksymistä.

Suunnitelman sukupuolten tasa-arvon edistämisestä Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016 lähtökohtana ovat olleet vuonna 2008 Helsingin allekirjoittaman Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan palvelujen tuottamista koskevat sitoumukset sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Suunnitelman painopisteiden valintaa ovat ohjanneet kaupunginvaltuuston hyväksymän strategiaohjelman linjaukset. Lähestymistavalla pyritään lisäämään johdonmukaisuutta kaupungin tasa-arvotyössä. Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 - 2016 on eräänlainen raamisuunnitelma, jonka lisäksi virastojen ja liikelaitosten edellytetään suunnittelevan omaa tasa-arvotyötään ja vastaamaan sen toimeenpanosta. Tasa-arvotoimikunta seuraa virastojen ja liikelaitosten tasa-arvon edistämistyötä ja antaa tarvittaessa tukea lisätäkseen yhtenäisyyttä koko kaupungin tasa-arvotyössä. Suunnitelman toimeenpanoa tukemaan henkilöstökeskus laatii erillisen ohjeistuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hanna Maidell, erityissuunnittelija, puhelin: 310 45072

hanna.maidell(a)hel.fi

Marju Pohjaniemi, osastopäällikkö, puhelin: 310 37965

marju.pohjaniemi(a)hel.fi

Liitteet

1

Suunnitelma sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi Helsingin kaupungin palveluissa 2013 -2016

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Virastot ja liikelaitokset

Henkilöstökeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566