Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/3

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1159

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi Tölö Gymnasiumin painotuksen ja Gymnasiet Norsenin erikoistumisen jatkamisesta

HEL 2012-016445 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalla (Maria Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään jäsen Karhuvaaran vastaehdotuksen mukaisesti.

Vastaehdotus:
Arja Karhuvaara: viimeisen kappaleen lopun tekstissä "ruotsalaiset lukiot" pitäisi varmaankin lukea "ruotsinkieliset" lukiot

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen esittäjä

Esitysteksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2012 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalla (Maria Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä

Hyväksyessään ruotsinkielisen kouluverkon uudistamisesta 14.11.2012 § 378, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Päättäessään lukioiden yhdistämisestä kaupunginvaltuusto edellyttää, että uutta lukiota perustettaessa selvitetään mahdollisuus jatkaa sekä Tölö Gymnasiumin humanekologi -painotusta, että Gymnasiet Norsenin matemaattisluonnontieteellistä erikoistumista."

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 24 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Kaupunginhallitus viittaa päätöshistoriassa olevaan, opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston lausuntoon 3.10.2013. Siinä käydään läpi Helsingin ruotsinkielisiä lukioita ja kuvataan niiden painotuksia. Lausunnosta ilmenee mm. että Tölö specialiseringsgymnasium on erikoistunut humaaniekologiaan, kuvataiteeseen ja musiikkiin. Kyseessä on erityistehtävä, johon koulu saa valtionapua. Gymnasiet Svenska Normallyceum tarjoaa puolestaan luonnontieteellistä ohjelmaa, jossa opiskelijat voivat erikoistua matematiikkaan ja fysiikkaan.

Tölö specialiseringsgymnasiumin ja Gymnasiet Svenska normallyceumin yhdistymisen johtamista, suunnittelua ja toteuttamista varten on perustettu oma ohjausryhmä ja työryhmä. Tavoitteena on kehittää lukioiden toimintaa entistä korkeatasoisemmaksi, monipuolisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Lukioiden painotukset ja Tölö specialiseringsgymnasiumin eritystehtävä muodostavat pohjan ja taustan kehittämistyölle, jota tehdään Stadin eKampus - Stans eCampus -projektin piirissä,  jossa ruotsalaiset lukiot muodostavat oman itsenäisen alueensa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toivomusponnen esittäjä

Esitysteksti

Tiedoksi: muutoksenhakukielto, valmistelu

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Utbildningsnämndens svenska sektion 03.10.2013 § 46

HEL 2012-016445 T 00 00 03

Beslut

Utbildningsnämndens svenska sektion beslutade att ge följande utlåtande till stadsstyrelsen:

Samtliga svenska gymnasier i Helsingfors har profileringar. Av dem har dock endast Tölö specialiseringsgymnasium ett s.k. särskilt uppdrag. Helsingfors har som utbildningsanordnare erhållit tillstånd till specialiseringen, och Tölö specialiseringsgymnasium får statligt understöd för genomförandet av denna.

I verksamheten syns detta uppdrag som specialiseringar i tre olika linjer: Humanekologi, bildkonst och musik.

Tölö specialiseringsgymnasium antar sina samtliga studerande på basis av lämplighetstest.

 

Brändö gymnasium har profileringen idrott och motion, vilken förverkligas med stadens egen finansiering. Gymnasiet erhåller ingen tilläggsfinansiering för detta.

En del av de studerande i Brändö antas på basis av lämplighetstest, andra på basis av avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen.

Gymnasiet Svenska normallyceum erbjuder ett naturvetarprogram (MANA), inom vilket studeranden kan specialisera sig på matematik och fysik.

Gymnasiet Lärkan erbjuder ett program i media och kommunikation. De studerande kan inom programmets ramar avlägga gymnasiediplom i media.

Gymnasiet Svenska normallyceum och Gymnasiet Lärkan antar studerande endast på basis av avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen. Gymnasiernas profileringar förverkligas med stadens egen finansiering, och gymnasierna erhåller ingen tilläggsfinansiering.

För att leda, planera och förverkliga sammanslagningen av Tölö specialiseringsgymnasium och Gymnasiet Svenska normallyceum har en styrgrupp och en arbetsgrupp tillsatts. Dessa har inlett sitt arbete under vårterminen 2013, och kommer att vara verksamma tills sammanslagningen genomförts.

Målet är att genom att involvera ledare och personal i förberedelserna för sammanslagningen ta till vara styrkorna från de nu verksamma separata enheterna, och att i de kommande tre gymnasierna utveckla en ännu mer högklassig, mångsidig och lockande verksamhet än det tidigare varit möjligt.

Ovan nämnda profileringar och det särskilda uppdrag Tölö specialiseringsgymnasium har utgör utgångspunkten och bakgrunden för det utvecklingsarbete som redan sker i Stadin eKampus, Stans eCampus, inom vilket de svenska gymnasierna bildar ett svenskt autonomt campus. Som en del av den större helheten samarbetar de svenska gymnasierna intensivt med varandra, och arbetar jämsides med de finska gymnasierna för att vidareutveckla sina profileringar, utveckla gymnasiepedagogiken, bereda sig för den kommande läroplansreformen samt för den elektroniska studentskrivningen.

Föredragande

linjedirektör

Niclas Grönholm

Upplysningar

Niclas Rönnholm, undervisningschef, telefon: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566