Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1142

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran täyttäminen kaupunginkansliassa

HEL 2013-008232 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ottaa valtiotieteiden maisteri Jaakko Salavuon kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virkaan 1.1.2014 lukien 7800 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran hakijaluettelo

2

Hakijoiden yhteenveto.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee ottaa valtiotieteiden maisteri Jaakko Salavuon kaupunginkanslian tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virkaan 1.1.2014 lukien 7800 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Samalla kaupunginhallitus päättänee todeta, että jos virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 24.4.2013 127 §:n kohdalla hyväksyä johtosäännön vuoden 2014 alusta lukien toimintansa aloittavalle kaupunginkanslialle.

Johtosäännön mukaan tietotekniikka- ja viestintäosasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämisen ohjauksesta ja tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittämisestä kaupunginhallinnossa sekä keskushallinnon tietotekniikasta. Lisäksi osasto huolehtii keskushallinnon viestinnästä ja kaupungin viestintätoimintojen koordinoinnista. Osasto huolehtii myös kaupungin yleis- ja maahanmuuttoneuvonnasta sekä kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista.

Päätöksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on tietotekniikka- ja viestintäosastoa koskien todettu seuraavaa:

"Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialaa on muodostettu perustuen hallintokeskuksen viestinnän tehtäviin ja talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston tehtäviin.  Tietotekniikka- ja viestintäosaston toimialalle on kuitenkin muista osastoista poiketen lisätty mainintoja useista uusista tehtävistä verrattuna nykyisiin johtosääntöihin. Aiemmassa johtosäännössä ollut tietotekniikan käsite on laajennettu koskemaan tieto- ja viestintäteknologioita perustuen viestintäteknologian kasvaneeseen rooliin kaupungin toiminnassa.
1 momenttiin on lisätty tehtäväksi tietohallinnon yhteentoimivuuden kehittäminen kaupunginhallinnossa. Lisäys perustuu mm. tarpeeseen koordinoida lisääntyneitä kaupunkiyhteisiä tietojärjestelmiä sekä hallintokuntien tietojärjestelmien yhteentoimivuutta suhteessa kaupunkiyhteisiin järjestelmiin. Pykälässä on käytetty termiä tietohallinto, koska tietojärjestelmien yhteentoimivuus ei ole pelkästään tietotekniikan kysymys vaan siihen liittyy tietohallinnon yhteentoimivuuden lisäämistä. Lisäyksen myötä kaupunki ottaa huomioon lain julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (634/2011). Osastolle on lisätty maininta yleis- ja maahanmuuttoneuvonnan huolehtimisesta. Nämä tehtävät hoidetaan nykyisin hallintokeskuksen viestinnässä, mutta niitä ei ole mainittu johtosäännössä. Lisäksi osastolle on uutena tehtävänä lisätty huolehtiminen kaupungin vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämisestä ja niiden koordinoinnista."

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2013 579 §:n kohdalla kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä perustaa kaupunginkansliaan 1.1.2014 lukien tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 7800 euroa kuukaudessa. Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta huolehtimaan tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran haettavaksi julistamisesta edellä mainituin palkkaeduin ja 14 päivän hakuajoin.

Osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena johtosäännön 13 § mukaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Virkaa täytettäessä tulee erityisten kelpoisuusehtojen lisäksi ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä ajalla 2.6. – 24.6.2013. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa 2.6.2013 ja 7.6.2013. Lehti-ilmoitusten ohella hakuilmoitus oli esillä kaupungin helsinkirekry.fi-palvelussa sekä MOL.fi ja oikotie.fi –palveluissa.

Määräaikaan mennessä saapui 84 hakemusta. Kaksi hakijaa on peruuttanut myöhemmin hakemuksensa. Luettelo virkaa hakeneista on liitteenä 1. Talous- ja suunnittelukeskus käytti haastatteluprosessissa ja arviointien toteuttamisessa ulkopuolisen rekrytointikonsultin palveluja.

Hakemusten perusteella henkilökohtaiseen ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin kahdeksan henkilöä. Hakijoiden joukossa on runsaasti joko tietotekniikan tai viestinnän alalla päteviä, kokeneita henkilöitä. Tavoitteena oli löytää haastatteluun hakijat, joilla mm. työkokemuksen tai koulutuksen perusteella olisi riittävän tasapainoisesti molemmat yhdistettävät alueet hallussa. Myös uuden tietotekniikka- ja viestintäosaston käynnistämisen ja prosessien kehittämisen vaatima johtamisosaaminen otettiin huomioon hakemusten vertailussa.

Haastattelut suorittivat rahoitusjohtaja Tapio Korhonen, henkilöstöpäällikkö Riitta Kivinen sekä erityissuunnittelija Olli Lahtinen talous- ja suunnittelukeskuksesta. Haastattelutilanteisiin osallistui Psycon Oy:n konsultti.

Hakemuksissa annetun aineiston ja haastatteluiden perusteella kutsuttiin Psycon Oy:n toimesta suoritettuun henkilöarviointiin neljä henkilöä. Kaupunginjohtaja haastatteli lisäksi nämä neljä hakijaa.

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran menestyksellisen hoitamisen kannalta erityisiä haasteita asettaa uudenlainen yksiköiden tehtäväalueiden yhdistelmä. Valittavalta henkilöltä odotetaan kykyä toteuttaa strategiset linjaukset muutostilanteessa. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen niin tehtävään liittyvien viestinnällisten vastuiden kannalta kuin uuden yksikön kehittämisessä ja työprosessien yhteensovittamisessa. Teknologioiden hyödyntäminen ja teknologisen muutoksen koordinoiminen kaupungin tasolla edellyttää toisaalta näkemystä alan tulevaisuuden tarpeista ja mahdollisuuksista.

Kaikki henkilöarvioinnin läpikäyneet hakijat, ********** täyttävät viran muodolliset kelpoisuusvaatimukset.

Henkilöarviointien jälkeisessä kokonaisarvioinnissa nousevat ********** vahvimpina esiin.

********** työhistoria kattaa hyvin vaativia viestinnällisiä haasteita suurissa teknologiapainotteisissa yrityksissä. Hän on myös ollut osallisena tulevien mobiilien kaupunkipalveluiden kehitystyössä teknologiaviestinnän näkökulmasta. Salavuo on ollut toteuttamassa useita yritysostojen tuloksena syntyneitä strategisia muutosprosesseja ja saanut kokemusta muutosjohtamisesta.

********** erityiset vahvuudet liittyvät analyyttiseen kykyyn, visionäärisyyteen ja strategiseen johtamisotteeseen.

********** on vahvin teoreettinen osaaminen viestinnän ja teknologian yhdistämisen alueella.

********** ovat yhdistyvien osastojen tämänhetkiset osastopäälliköt.

Kunta-alasta yleisesti on kokemusta ********** työhistoriansa ansiosta.

Hakemusasiakirjojen vertailun ja haastatteluissa ilmenneiden asioiden sekä Psycon Oy:n toteuttaman henkilöarvioinnin perusteella hakija ********** on asetettava hakijoiden joukosta etusijalle. Salavuon valintaa puoltaa erityisesti työkokemus kansainvälisen tietotekniikka-alan suuryrityksen strategisen viestinnän vastuullisissa esimiestehtävissä sekä kokemus muutoksen johtamisesta yhdistettäessä toimivia yksiköitä yhteen.

Asian liitteenä ovat hakijaluettelo ja virkaa hakeneiden antamista tiedoista koottu yhteenveto. Hakemusasiakirjat ja muu aineisto ovat nähtävillä kaupunginhallituksen kokouksessa ja sitä ennen talous- ja suunnittelukeskuksessa, Pohjoisesplanadi 11-13.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen(a)hel.fi

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36050

tapio.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran hakijaluettelo

2

Hakijoiden yhteenveto.pdf

Oheismateriaali

1

Sanomalehti-ilmoitukset 2.6. ja 7.6.2013; Kaupunginkanslian osastopäällikön, tietotekniikka- ja viestintäjohtajan viran täyttäminen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Virkaan valittu

Esitysteksti

Muut hakijat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnittelukeskus

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566