Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/3

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1137

V 13.11.2013, Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-013645 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mikko Pörille vapautuksen tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Aaron Kallisen Mia Haglundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Mikkö Pörin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Mikko Pörille vapautuksen tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Aaron Kallisen Mia Haglundin henkilökohtaiseksi varajäseneksi tarkastuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Mikko Pöri (Vas.) pyytää 23.9.2013 vapautusta tarkastuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenyyden vuoksi.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Mikko Pörin varajäseneksi tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Mikkö Pörin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Tarkastuslautakunta

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566