Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1135

V 13.11.2013, Pelastuslautakunnan jäsenen valinta

HEL 2013-013082 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ossi Mäntylahdelle vapautuksen pelastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ jäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ossi Mäntylahden eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Ossi Mäntylahdelle vapautuksen pelastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ jäseneksi pelastuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Ossi Mäntylahti (Kok.) pyytää 11.10.2013 vapautusta pelastuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Ossi Mäntylahden jäseneksi pelastuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, ts. hallintosihteeri, puhelin: 09 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Ossi Mäntylahden eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Pelastuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566