Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1158

Taidemuseon johtajan virkaan ottamisen vahvistaminen

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginvaltuuston 9.10.2013 tekemän päätöksen filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan ottamisesta taidemuseon johtajan virkaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginvaltuuston 9.10.2013 tekemän päätöksen filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan ottamisesta taidemuseon johtajan virkaan.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 9.10.2013 ottaa filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan taidemuseon johtajan virkaan. Koska Tanninen-Mattila ei päätöstä tehtäessä ollut kaupungin palveluksessa, oli päätös ehdollinen ja edellytti selvitystä virkaan otetun terveydentilasta.

Hallintosäännön 14 §:n nojalla kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginvaltuuston tekemän ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen. Tanninen-Mattila on nyt esittänyt vaaditun selvityksen terveydentilastaan ja kaupunginvaltuuston ehdollisena tekemä päätös voidaan vahvistaa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Tiedoksi

Taidemuseo

Virkaan otettu

Päätöshistoria

Kaupunginvaltuusto 09.10.2013 § 363

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Helsingin taidemuseon johtajan virkaan filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan 6 800 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole  kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 23.09.2013 § 1008

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee valita Helsingin taidemuseon johtajan virkaan filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilan 6 800 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska FM Maija Tanninen-Mattila ei ole kaupungin palveluksessa eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Taidemuseon johtokunta 29.08.2013 § 52

HEL 2013-007120 T 01 01 01 01

Päätös

Taidemuseon johtokunta päätti lausuntonaan esittää kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu ennätysyleisöjä.   Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päätti todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Käsittely

29.08.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset:
Erja Pusa, Kimmo Sarje

Päätösehdotus:
Esittelijä teki kokouksessa muutoksen esitykseensä:
Taidemuseon johtokunta päättänee lausuntonaan esittää kaupunginhallitukselle, että taidemuseon virastopäällikön virkaan valittaisiin FM Maija Tanninen-Mattila.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila nousee etusijalle virkaa hakeneista laaja-alaisuutensa ja johtamiskokemuksensa johdosta. Hänellä on monipuolinen ja pitkä kokemus taidemuseoalalta sekä kuvataiteen kentältä. Hänellä on vahvaa kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä yli 15 vuoden ajalta. Taidemuseon johtajan hakuilmoituksessa tuotiin esille, että valmiutta taidemuseoalan kehittämiseen arvostetaan, koska taidemuseokenttä on voimakkaan muutoksen tilassa ja että tässä muutoksessa myös Helsingin taidemuseo on mukana yhteistyökykyisenä ja luovana toimijana. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattilalla on selkeää näyttöä onnistumisista ja muutosjohtamisesta johtajana Ateneumin taidemuseossa ja Helsingin Taidehallissa. Ateneumin taidemuseossa on hänen kaudellaan päästy merkittäviin kävijämääriin ja tavoitettu ennätysyleisöjä. Filosofian maisteri Maija Tanninen-Mattila on kokemuksensa ja näyttöjensä perusteella sopivin hakija.

Samalla johtokunta päättänee todeta, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, on päätös ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan
ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Lausunto kaupunginhallitukselle.

Vastaehdotus:
Kirsikka Moring teki esitykseen vastaehdotuksen:
Taidemuseon johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon johtajan virka hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 henkilöä. Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä neljää ja pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision.

Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein taidemuseon johtajan valinta tehdään.

Taidemuseon johtaja on Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi taidemuseon johtajalle asetetaan hakuilmoituksessa mainitut muodolliset kelpoisuusehdot.

Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei mainita.

Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että hakuilmoituksen mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis hakuilmoituksen mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden vertailussa.

Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, joita hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito.

Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti.

Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea.

Hakijat Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-Mattila täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut kelpoisuusehdot, kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla kielivaatimusten täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on suomi mutta hän on asunut suurimman osan elämästään muualla kuin Suomessa.)

Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja.

Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin.

Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja.

Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta hakijoista etevimpinä.

Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: Hakijoista Erja Pusa on esittänyt muita konkreettisemman ja tässä suhteessa parhaan vision taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on myös vahva näkemys siitä mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. Kyanderilla on muita hakijoita analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä pohjalta taidemuseon onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-Mattilalla on hakijoista pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö onnistumisesta taidemuseon kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut taidemuseon muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän valintakriteerin osalta ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on Kyander.

Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista selvästi pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän kokemusta henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. Henkilöstöjohtamisen taidon asiallinen vertailu ei kuitenkaan johtokunnan käytössä olevien tietojen varassa ole ollut mahdollista, vaan johtokunta toteaa katsovansa että kaikilla hakijoilla on tältä osin riittävä taito. Tanninen-Mattilan pitkäaikaisen kokemuksen johdosta johtokunta katsoo, että hänen riittävä osaamisensa on tältä osin varmemmin tiedossa kuin muiden hakijoiden kohdalla.

Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon johtajaksi valitaan Pontus Kyander.

 

Kannattajat: Thomas Wallgren kannatti vastaehdotusta

1 äänestys

JAA-ehdotus: (Kokouksessa tehdyn muutos)esityksen mukaan

EI-ehdotus: Kirsikka Moringin tekemä vastaehdotus. Taidemuseon johtokunta päätti 16.4.2013 (§18 ) laittaa Taidemuseon johtajan virka hakuun. Virkaa haki määräpäivään mennessä 21 henkilöä. Taidemuseon johtokunta on kesän aikana haastatellut heistä neljää ja pyytänyt ko hakijoilta myös taidemuseon tulevaisuusvision. Taidemuseon johtokunta valmisteli haettavan viran hakuilmoituksen tekstin. Hakuilmoituksen tekstissä (esityksen liitteenä) kuvataan taidemuseota ja määritellään haettavan viran kelpoisuusehdot. Ilmoituksessa määritellään myös millä laadullisin perustein taidemuseon johtajan valinta tehdään.  Taidemuseon johtaja on Helsingin kaupungin viraston johtaja. Siksi taidemuseon johtajalle asetetaan hakuilmoituksessa mainitut muodolliset kelpoisuusehdot.  Taidemuseon olemassaolon oikeus perustuu kuitenkin aina viime kädessä yksinomaan sen onnistumiseen taiteen omia arvoja esittävänä, vaalivana ja kehittävänä organisaationa yhteiskunnallisesti muuttuvissa oloissa. Taidemuseon tulee olla toiminnallaan mukana kehittämässä taidetta ja yhteiskuntaa. Sen tulee avata taiteelle uusia mahdollisuuksia, edistää vuoropuhelua taiteen ja yhteiskunnan välillä sekä olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa ihmisten kasvu ja kehitys sekä taiteen kukoistus edistyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja kriittisessä vuoropuhelussa. Taidemuseon johtokunta päättikin laajan ja perusteellisen harkinnan perusteella, että kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden keskinäisessä vertailussa tulee painottaa sisältöosaamista selvästi enemmän kuin johtajakokemusta, näyttöä hallinnollisesta taidosta taikka muita mahdollisia ansioita, joita hakuilmoituksessa ei mainita. Tämä linjaratkaisu toteutuu konkreettisesti siten, että hakuilmoituksen mukaan taidemuseon johtajalta odotetaan erityisesti kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemusta. Tällainen tuntemus on siis hakuilmoituksen mukaan painavin kriteeri hakijoiden ansioiden vertailussa. Hakuilmoituksessa mainitaan lisäksi neljä muuta seikkaa, joita hakijoiden ansioiden vertailussa on syytä ottaa huomioon. Näitä seikkoja ovat kansainvälinen kokemus, vuorovaikutustaidot, valmius taidemuseoalan kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamisen taito. Johtokunta pitää hakijoiden oikeusturvan kannalta sekä päätöksenteon läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden kannalta tärkeänä, että taidemuseon johtajan valinta tehdään hakuilmoituksessa määriteltyjen näkökohtien perusteella ja hakuilmoituksessa mainittujen painotusten mukaisesti. Johtokunta toteaa, että hakijoiden taso on erittäin korkea.  Hakijat Pontus Kyander, Erja Pusa, Marja Sakari ja Maija Tanninen-Mattila täyttävät kaikki selvästi hakemuksessa mainitut kelpoisuusehdot, kuitenkin sillä ehdolla että Kyanderin kohdalla kielivaatimusten täyttyminen varmistetaan. (Kyanderin äidinkieli on suomi mutta hän on asunut suurimman osan elämästään muualla kuin Suomessa.)  Johtokunta katsoo että kaikilla em. hakijoilla on erittäin merkittäviä ansioita myös hakuilmoituksessa mainittujen laadullisten näkökohtien osalta. Kustakin heistä voi tulla erittäin hyvä taidemuseon johtaja. Kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus: Johtokunta arvioi, että Pontus Kyanderilla on muihin hakijoihin verrattuna parempi kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemus. Erityisesti nykytaiteen asiantuntijana Kyander on muita hakijoita selvästi etevämpi. Pusan, Sakarin ja Tanninen-Mattilan asettaminen keskinäiseen paremmuusjärjestykseen kuvataiteen ja nykytaiteen tuntemuksen osalta on johtokunnan mielestä erittäin vaikeaa, mutta Sakari lienee muita hiukan ansioituneempi tältä osin. Kansainvälinen kokemus: Johtokunta katsoo, että taidemuseon johtamiseen tarvittavaa kansainvälistä kokemusta voi hyvinkin hankkia toimimalla Suomessa. Kyander on kuitenkin kansainväliseltä kokemukseltaan ylivertainen muihin hakijoihin verrattuna. Muut hakijat ovat kansainväliseltä kokemukseltaan keskenään yhtä vahvoja. Vuorovaikutustaidot: Vuorovaikutustaitojen arviossa johtokunta toteaa hakija Kyanderin ansioituneimmaksi mediaosaamisessa ja kansainvälisessä verkostoitumisessa mutta muita hakijoita jonkin verran heikommaksi johtokunnan tekemässä haastattelussa. Kyander on hakijosta ainoa, joka on korostanut oma-aloitteisesti, että tiivis yhteydenpito taitelijoihin ja vuorovaikutus heidän kanssaan on taidemuseon johtamisen kannalta olennaista. Tanninen-Mattila on johtokunnan arvion mukaan hakijoista etevin vuorovaikutuksessa päättäjien kanssa ja organisaatioiden välillä. Hakijoiden vahvuudet eivät siis tämän kriteerin osalta ole yhteismitallisia. Kyander ja Tanninen-Mattila erottuvat kuitenkin vuorovaikutustaitojen osalta hakijoista etevimpinä. Valmius taidemuseoalan kehittämiseen: Hakijoista Erja Pusa on esittänyt muita konkreettisemman ja tässä suhteessa parhaan vision taidemuseon tulevaisuudesta. Pusalla on myös vahva näkemys siitä mitä hänen visionsa toteuttaminen vaatii. Kyanderilla on muita hakijoita analyyttisesti vahvempi kuva siitä miltä pohjalta taidemuseon onnistunut kehittäminen voi tapahtua. Tanninen-Mattilalla on hakijoista pitkäaikaisin ja vahvin aiempi näyttö onnistumisesta taidemuseon kehittäjänä. Myös Kyander on ansioitunut taidemuseon muutosjohtajana. Tanninen-Mattila erottuu tämän valintakriteerin osalta ansioituneimmaksi. Toiseksi ansioitunein on Kyander. Henkilöstöjohtamisen taito: Tanninen-Mattilalla on hakijoista selvästi pisin johtajakokemus ja hänellä on myös selvästi enemmän kokemusta henkilöjohtamisesta kuin muilla hakijoilla. Henkilöstöjohtamisen taidon asiallinen vertailu ei kuitenkaan johtokunnan käytössä olevien tietojen varassa ole ollut mahdollista, vaan johtokunta toteaa katsovansa että kaikilla hakijoilla on tältä osin riittävä taito. Tanninen-Mattilan pitkäaikaisen kokemuksen johdosta johtokunta katsoo, että hänen riittävä osaamisensa on tältä osin varmemmin tiedossa kuin muiden hakijoiden kohdalla.

Edellä mainitun perustein johtokunta esittää, että taidemuseon johtajaksi valitaan Pontus Kyander.

Jaa-äänet: 5
Nina Sillantaka (ent. Adamsson), Valentina Ahlavuo, Elisa Koponen, Jussi Salonranta, Pauli Waroma

Ei-äänet: 3
Otso Kantokorpi, Kirsikka Moring, Thomas Wallgren

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Kimmo Sarje

28.05.2013 Poistettiin

Esittelijä

hallintopäällikkö

Pia Uljas

Lisätiedot

Pia Uljas, hallintopäällikkö, puhelin: 310 87042

pia.uljas(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566