Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

39/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

04.11.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1161

Iltakouluasia: Merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden elinkeinovaikutusten arvioiminen

HEL 2013-013742 T 10 00 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.

Tiivistelmä

Osana kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanopäätöstä 20.5.2013 kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa toimintamallin merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden ympäristö-, energia-, työllisyys- ja elinkeinovaikutusten arvioimiseksi. Täytäntöönpanopäätöksessä mainitaan, että erityisesti on arvioitava hankkeiden kaupungille tuottamien verotulojen suuruus sekä Helsingin ja Suomen ulkopuolelle syntyvät työllisyysvaikutukset.

Esittelijä

Osana kaupunginvaltuuston 24.4.2013 hyväksymän Helsingin strategiaohjelman 2013–2016 täytäntöönpanopäätöstä 20.5.2013 kaupunginhallitus kehotti talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa toimintamallin merkittävien maankäyttö- ja rakentamishankkeiden ympäristö-, energia-, työllisyys- ja elinkeinovaikutusten arvioimiseksi. Täytäntöönpanopäätöksessä mainitaan, että erityisesti on arvioitava hankkeiden kaupungille tuottamien verotulojen suuruus sekä Helsingin ja Suomen ulkopuolelle syntyvät työllisyysvaikutukset.

Työryhmässä on ollut mukana kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnittelu- ja varainhallintaosaston sekä elinkeinopalvelun edustajat. Myös muiden virastojen edustajia on pyydetty tarpeen mukaan osallistumaan kokouksiin.

Tehdyn työn tuloksena esitetään etenemistapa toimintamallin laatimiseksi. Toimintamallin avulla merkittävät maankäyttö- ja rakentamishankkeet tunnistetaan vaikutustenarviointia varten. Toimintamallin tarkoituksena on varmistaa prosessin eri vaiheissa poikkihallinnollinen yhteistyö, jolla vahvistetaan elinkeinovaikutusten mukaan lukien työllisyysvaikutusten huomioon ottamista päätöksenteossa yhdessä muiden vaikutusten kanssa.

Koska sekä ympäristövaikutusten että energiatehokkuuden arviointia sääntelevät omat lainsäädäntöön perustuvat määräykset, toimintamallissa keskitytään tarkasteltavien hankkeiden elinkeino- ja työllisyysvaikutuksiin sekä niiden kaupungille tuottamiin verotuloihin. Työn yhteydessä on kartoitettu yleiskaavan, asemakaavan, tontinluovutuksen, liikennehankkeiden ym. osalta nykyisin käytössä olevat arviointimenetelmät ja todettu, että näiden prosessien elinkeinovaikutusten arviointia tulee vahvistaa. Työn yhteydessä on todettu erityinen tarve valmisteilla olevien, konkreettisten hankkeiden elinkeino- ym. vaikutusten arvioimiseksi.

Tarkoituksena on, että keskeiset virastot kartoittavat syksyllä 2013 tulevia merkittäviä maankäyttö- ja rakentamishankkeita. Sovituista hankkeista laaditaan keväällä 2014 vaikutusten arvioinnit.

Toimintamalliin liittyviä arviointimenetelmiä kartoitetaan ja niitä kokeillaan kevään 2014 aikana eri hankkeiden yhteydessä. Arviointien yhteismitallisuuden varmistamiseksi määritellään pilotointivaiheessa hankkeisiin sovellettavat tarkastelutasot ja niihin sisältyvät tekijät. Samassa yhteydessä arvioidaan menetelmien soveltuvuus ja kustannukset sekä määritetään käytettävät tietolähteet ja mittaristot siten, että lopputuloksena on kattava kuvaus vaikutusten arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja lähtötiedoista. Toimintamallia ja arviointimenetelmiä kehitetään edelleen saatujen kokemusten pohjalta, jolloin määritetään myös toimintatapa tehtyjen arviointien seurantaan. Edelleen kehitetty toimintamalli sisällytetään Suomen yritysmyönteisin kaupunki -toimenpideohjelmaan, joka valmistuu toukokuun 2014 loppuun mennessä.

Kokouksessa asiaa esittelee talousarviopäällikkö Tuula Saxholm talous- ja suunnittelukeskuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tiedoksi; Muutoksenhakuohje: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Taske

Ksv

Kv

HKR

Rakvv

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566