Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/5

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1060

Lainan myöntäminen Culminatum Innovation Oy Ltd:lle

HEL 2013-012268 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Culminatum Innovation Oy Ltd:lle enintään 200 000 euron suuruisen lainan käyttöpääoman turvaamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 (projektirakenneosa           1 04 02 00 659) Käyttövarat, Khn käytettäväksi, ilman vakuutta seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa lainan irtisanomisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2015.

Lainan korko: Lainasta peritään 3 kk:n Euribor -koron suuruinen korko lisättynä 1,5 prosenttiyksikön marginaalilla. Korko määräytyy nostopäivänä ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein. Korko maksetaan lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että laina myönnetään edellytyksellä, että Uudenmaan liitto sekä Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat rahoitukseen rahoitusjärjestelyssä mukana olevien tahojen omistusten mukaisessa suhteessa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd:n lainahakemus

2

Uudenmaan liiton kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Culminatum Innovation Oy Ltd:lle enintään 200 000 euron suuruisen lainan käyttöpääoman turvaamiseen talousarvion kohdalta 1 04 02 (projektirakenneosa           1 04 02 00 659) Käyttövarat, Khn käytettäväksi, ilman vakuutta seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa lainan irtisanomisesta, kuitenkin viimeistään 30.6.2015.

Lainan korko: Lainasta peritään 3 kk:n Euribor -koron suuruinen korko lisättynä 1,5 prosenttiyksikön marginaalilla. Korko määräytyy nostopäivänä ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein. Korko maksetaan lainan takaisinmaksun yhteydessä.

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita tekemään lainasopimukset.

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee, että laina myönnetään edellytyksellä, että Uudenmaan liitto sekä Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat rahoitukseen rahoitusjärjestelyssä mukana olevien tahojen omistusten mukaisessa suhteessa.

Tiivistelmä

Culminatum Innovation Oy Ltd tarvitsee rahoitusta käyttöpääomansa turvaamiseen yhteensä 1,2 miljoonaa euroa, jotta yhtiö voi jatkaa toimintaansa suunnitellulla tavalla kesäkuun loppuun 2014, jolloin yhtiön liiketoiminta nykymuodossaan päättyy. Käyttöpääoman lisääntyneeseen tarpeeseen on vaikuttanut yhtiön toteuttamista hankkeista syntyvien kustannusten erittäin pitkät maksatusajat rahoittajilla. Yhtiö hakee 200 000 euron suuruista korotonta lainaa rahoitusjärjestelyihin liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi ja laina-ajaksi arvioidaan 15.10.2013–30.6.2015.

Yhtiön hallituksen tekemien päätösten perusteella käyttöpääoman turvaamista on haettu osakkailta joko pankkitakauksen tai suoran lainan muodossa. Ehdotetussa rahoitusjärjestelyssä mukana olevien suurimpien osakkeenomistajien suhteelliset osuudet on kuvattu seuraavassa taulukossa:

Osakkaat

Osakkeet

Prosenttiosuus

Euroa

Uudenmaan liitto

400

39

472 906

Helsingin kaupunki

130

13

153 695

Helsingin yliopisto

130

13

153 695

Aalto-korkeakoulusäätiö

85

8

100 493

Helsingin Yrittäjät ry

80

8

94 581

Espoon kaupunki

70

7

82 759

Helsingin seudun kauppakamari

65

6

76 847

Vantaan kaupunki

55

5

65 025

Yhteensä

1015

100

1 200 000

 

Esittelijä

Esittelijä toteaa, että Culminatum Innovation Oy Ltd:n rahoituksen turvaaminen lainalla on perustelua ja edellyttää suurimpien osakkeenomistajien osallistumista rahoitukseen omistuksen suhteessa. Koska Uudenmaan liitto tukee yhtiötä pankkilainan takauksen muodossa, ei muunkaan rahoituksen tule olla korotonta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Liitteet

1

Culminatum Innovation Oy Ltd:n lainahakemus

2

Uudenmaan liiton kirje

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnittelukeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566