Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/1

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1055

V 23.10.2013 Lainan myöntäminen Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle

HEL 2013-008505 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Pallo-Pojat Juniorit ry perustettavan yhtiön lukuun 200 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilurahaston varoista Hernesaaren kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viiden vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.5.2018.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee myöntää Pallo-Pojat Juniorit ry perustettavan yhtiön lukuun 200 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilurahaston varoista Hernesaaren kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin viiden vuoden kuluessa siten, että laina-aika päättyy 31.5.2018.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Tiivistelmä

Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi suurin jalkapalloseura ja toimii kantakaupungin alueella keskittyen etenkin lasten ja nuorten toimintaan. Seura toimi aiemmin Jätkäsaaren kentällä, mutta alueen rakennustöiden vuoksi kenttä jouduttiin siirtämään ja vuokrasopimus sen osalta purettiin joulukuussa 2012. Liikuntajohtaja päätti 19.6.2013 vuokrata 1.6.2013 - 31.5.2018 väliselle ajalle noin 6430 m²:n alueen Hernesaaren jalkapallokenttäalueelta Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle. Hernesaaren kenttäalueelle tullaan rakentamaan jalkapallonurmi ja uusi ylipainehalli. Hankkeen kokonaiskustannukset 500 000 euroa rahoitetaan mm. omarahoituksella ja kaupungilta haettavalta 200.000 euron lainalla.

Esittelijä

Esittelijä pitää liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten 200 000 euron suuruisen lainan myöntämistä Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavan yhtiön lukuun perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 8,8 miljoonaa euroa ja korko on tällä hetkellä 0,75 % . Mikäli kaupunginvaltuusto myöntää esitetyn lainan, tulee kaupunginhallitus toimeenpanopäätöksessään kehottamaan hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan laina-asiakirjat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Lainahakemus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.09.2013 § 172

HEL 2013-008505 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti todeta Hernesaaren kenttä- ja hallihanketta koskevasta lainahakemuksesta kaupunginhallitukselle lausuntonaan seuraavaa:

Saapunut hakemus ja sen käsittelijätaho

Pallo-Pojat Juniorit ry esittää perustettavan yhtiön nimissä hallintokeskukselle osoittamassaan hakemuksessa kaupungin lainan myöntämistä urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Hernesaaren kentälle, osoitteessa Hernematalankatu 1, toteutettavasta kenttähankkeesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Pallo-Pojat Juniorit ry hakee perustettavan yhtiön nimiin hakemuksessa esitetyin perustein lainaa 200 000 euroa, siten että laina-aika päättyy maa-alueen vuokrasopimuksen päättyessä 31.5.2018.

Kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja hoitaa kaupunginhallitus. Pallo-Pojat Juniorit ry:n lainahakemus tulee lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja liikuntalautakunnan tulee antaa asiasta samalla lausuntonsa.

Taustatiedot

Liikuntalautakunta (12.6.2011, 150 §) on hyväksynyt omalta osaltaan seurojen kanssa toteutettavien hankkeiden yhteistoimintaa sekä hakemusten käsittelyä koskevat periaatteet, joiden mukaan seurojen kanssa pyritään toteuttamaan jo vakiintuneen käytännön myötä kaksi yhteistoimintakenttää per vuosi.

Liikuntatoimen ja Suomen Palloliiton Helsingin piiri ry:n olosuhdevaliokunnan edustajat ovat tältä pohjalta systemaattisesti yhteistoimin kehittäneet niitä toimintaperiaatteita, millä seurojen ja lii-kuntaviraston yhteisiä jalkapallon olosuhdehankkeita toteutetaan ja luotu ne kriteerit, joita seuran tulee noudattaa omassa olosuhdehankkeessa.

Liikuntalautakunnan hyväksymien toimintaperiaatteen mukaan seurojen kanssa käydään ensin keskustelut mahdollisista kenttähankkeista ja hankkeet valmistellaan yhteistuumin siihen pisteeseen, että ne ovat toteuttamiskelpoisia. Tämän jälkeen seurat lähettävät kenttähankkeen toteuttamiseksi maa-alueen vuokraushakemuksen liikuntalautakunnalle tai liikuntajohtajalle. Liikuntajohtaja voi tehdä vuokrauspäätöksen, mikäli vuokraus on maksimissaan kuusi vuotta.

Pallo-Pojat Juniorit ry:n hakemuksessa on kyse yhdestä esitetystä seurahankkeesta. Liikuntajohtaja on tehnyt vuokrauspäätöksen (19.6.2013, 30 §) noin 6430 m²:n alueen vuokraamisesta Hernesaaren jalkapallokenttäalueelta Pallo-Pojat Juniorit ry:lle perustettavan yhtiön nimiin. Vuokra-aika 1.6.2013 - 31.5.2018.

Hakijataho, hanke- ja rahoitussuunnitelmat

Pallo-Pojat Juniorit ry on rekisteröity yhdistysrekisteriin 25.10.1995 ja sen toimialana on pääasiallisesti jalkapallotoiminta ja sen edistäminen ja kehittäminen. Pallo-Pojat Juniorit ry on Helsingin piirin kolmanneksi suurin jalkapallo seura, jolla on n. 860 rekisteröityä jäsentä. Seura keskittyy etenkin 6-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten pelaajien kasvattajatoimintaan pääasiallisesti kantakaupungin alueella. Jalkapalloharrastajamäärät kasvavat edelleen ja kenttävuoroista on pulaa, joka hankaloittaa etenkin juniori-ikäisten harrastamista. Nimenomaan kantakaupungin alueella tilanne on hankala ja harjoitusvuoroja on jouduttu hakemaan oman toiminta-alueen ulkopuolelta. 

Pallo-Pojat Juniorit ry toimi aiemmin Jätkäsaaren kentällä. Kenttä  on määrätty siirtämään pois Jätkäsaaren rakennustöiden alta. Vuokrasopimus  Hernesaaren Juniorikupla Oy:n kanssa on purettu liikuntajohtajan päätöksellä joulukuussa 2012. Käytyjen neuvottelujen jälkeen päädyttiin vuokraamaan Hernesaaressa oleva kenttäalue Pallo-Pojat Juniorit ry:lle perustettavan yhtiön nimiin korvaamaan Jätkäsaaren kenttä.

Hernesaaren kenttäalueelle tullaan rakentamaan jalkapallonurmi ja uusi ylipainehalli, joka pystytetään syksyisin loka-marraskuussa ja puretaan keväällä huhtikuussa.

Rahoitussuunnitelman mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 500 000 euroa. Kustannukset on tarkoitus rahoittaa mm. omarahoituksella ja kaupungilta haettavalta 200.000 euron lainalla.

Asemakaava ja alueen hallinta

Kiinteistövirasto on vuokrannut 2.4.2013, 43 § Hernesaaren jalkapallokenttäalueen sisäisenä vuokrauksena liikuntavirastolle 1.4.2014 lukien toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 31.3.2019 saakka. Vuokra-alueen tunnus Y3120-13. Vuokra-alue käsittää 6 430 m²:n suuruisen alueen korttelin 20240 tontista 4, osoitteessa Hernematalankatu 1. Alue on liikuntaviraston ulkoliikuntaosaston hallinnassa.

Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston säännöt, lainan myöntämisen edellytykset

Rakennushanke palvelee toteutuessaan liikuntatarkoituksia ja on näin Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 3 §:n mukainen hanke sekä myös hakijatahon hakemuksessaan esille tuomista lähtökohdista ajatellen perusteltu hankekokonaisuus.

Liikuntalautakunnan lausunto

Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana sen täydentäessä kaupungin liikuntapalveluja sekä kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Pallo-Pojat Juniorit ry hakee perustettavan yhtiön nimissä kokonaiskustannuksiltaan 500 000 euron hankkeelle 200 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Liikuntalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta hankkeen kokonaiskustannuksista.

Liikuntalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 200 000 euron lainan myöntämistä Pallo-Pojat Juniorit ry:n perustettavalle yhtiölle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmikentän ja hallin rakentamiseen, siten että laina-aika päättyy 31.5.2018, jolloin myös heidän kanssa tehty vuokrasopimus päättyy.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, sihteeri, puhelin: 310 87902

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

Jyrki Inkinen, kenttäpäällikkö, puhelin: 310 87904

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566