Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Stj/1

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1071

Iltakouluasia: Sote-ratkaisut metropolialueella

HEL 2013-012295 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän perustaman metropolialueen erityiskysymyksiä selvittävän jaoston tehtävänä on: 

- selvittää kuinka laajaa perustasoa, sote-aluetta, ja sosiaali- ja terveydenhuollon erityisvastuualueita koskevat yleissäännökset ovat sovellettavissa metropolialueella ja miltä osin on tarvetta erillissääntelyyn  

- tehdä ehdotus metropolialueelle (14 kuntaa) muodostettavien sote-rakenteiden muodostumisperiaatteista huomioon ottaen nykyisen HUSin alueelle muodostuva kuntarakenne

- tehdä ehdotus erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon erityispalvelujen tuotantolaitosten omistuksesta ja hallinnasta em. rakenteissa

- selvittää HUSin tukipalvelujen tuotanto-organisaatioiden asema uudistuksessa siten, että saavutettuja mittakaavaetuja ei vaaranneta.

Jaoston kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:

- johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, sosiaali- ja terveysministeriö

Jäsenet:

- hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Marjo Lavikainen, sosiaali- ja terveysministeriö

- toimitusjohtaja Aki Lindén, HUS

- neuvotteleva virkamies Inga Nyholm, valtiovarainministeriö

- apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty, Helsingin kaupunki

 

Jaoston toimikausi on 1.7.2013 - 31.10.2013. Väliraportin määräaika oli syyskuun lopussa 2013.  

Iltakouluasiana jaoston jäsen apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty selvittää mahdollisia sote-ratkaisuja metropolialueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Hallintokeskus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566