Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kj/4

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1059

Lainan myöntäminen Meilahden Veneilijät ry:lle

HEL 2013-010904 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle 12 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kerho- ja huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruista korkoa.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi venesatamakiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee myöntää Meilahden Veneilijät ry:lle 12 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kerho- ja huoltorakennuksen rakentamisen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksetaan peruskoron suuruista korkoa.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi venesatamakiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Edelleen kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Tiivistelmä

Meilahden Veneilijät ry harjoittaa vapaa-ajan veneily- ja venesatamatoimintaa Humallahden pohjukassa, osoitteessa Seurasaarentie 2. Liikuntalautakunnan 12.9.2013 tekemän päätöksen mukaan venesataman maa-alueen vuokrasopimusta jatketaan 31.12.2025 saakka. Seuralla on vesialueella laitureita, joista on laiturinpitosopimus kaupungin kanssa.

Seura on rakentamassa 30 m2:n kerho- ja huoltorakennusta, jonka kokonaiskustannukset ovat 30 000 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus on 10 000 euroa ja kaupungin lainan lisäksi tarvitaan 8 000 euron suuruinen pankkilaina.

Esittelijä

Esittelijä pitää lainan myöntämistä Meilahden Veneilijät ry:lle perusteltuna. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä 8,8 miljoonaa euroa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Eija Venetkoski-Kukka, lainapäällikkö, puhelin: 310 36329

eija.venetkoski-kukka(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Hakija

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunnittelukeskus

Päätöshistoria

Liikuntalautakunta 12.09.2013 § 175

HEL 2013-010904 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Meilahden Veneilijät ry:lle myönnetään urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta lainaa 40 % investointihankkeen kokonaisarvosta kuitenkin korkeintaan 12 000,00 euroa ja laina-aika kuusi vuotta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566