Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Sj/2

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1069

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen merkitseminen tiedoksi

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.pdf

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee merkitä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto päätti 17.2.2010 ns. koulujen kasvisruokapäivää koskevasta aloitteesta. Kaupunki liitti päätöksen valitusosoituksen ja asiasta tehtiin kunnallisvalitus. Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että valitukseen ei olisi tullut liittää valitusosoitusta, koska aloitteen käsittelyn yhteydessä tehty päätös (merkitään tiedoksi) ei sisällä asiaratkaisua, josta saa tehdä kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeus poisti valitusosoituksen. Asiassa valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen ja hylännyt sen. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös.pdf

Tiedoksi: Muutoksenhaku, muutoksenhakukielto, valmistelu

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja 12.06.2012 § 30

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Sivistys- ja henkilöstötointa  johtava apulaiskaupunginjohtaja päätti lähettää vastauksena eduskunnan oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta Helsingin kaupungin hallintokeskukselta hankitun lausunnon. Samalla palautetaan kanteluasiakirjat.

Samalla sivistys- ja henkilöstötointa  johtava apulaiskaupunginjohtaja toteaa saatuun lausuntoon viitaten, että Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön erilliset muutoksenhakukieltoilmoitukset valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia päätöksiä varten.

Lisätiedot

Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 09.01.2012 § 25

HEL 2011-009901 T 12 01 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Korkeimman hallinto-oikeuden 13.12.2011 antaman päätöksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Tuula Haatainen

Lisätiedot

Hannu Hyttinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

hannu.hyttinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566