Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

35/2013

1 (1)

Kaupunginhallitus

 

 

 

 

Kaj/1

 

07.10.2013

 

 

 

 

 

 

§ 1066

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

26.9. ja 1.10.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 39 ja 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

asuntotuotantotoimisto

 

- toimitusjohtaja

26.9. ja 1.10.2013

 

 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintosihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

hallintokeskus@hel.fi

http://www.hel.fi/hallintokeskus

+358 9 655 783

 

FI02012566